Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.1998 Tiedoston koko: 111 kb
908
Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta
909
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta
910
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä
911
Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
912
sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
913
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
914
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
915
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
916
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
917
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
918
Laki vammaistukilain muuttamisesta
919
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
920
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.1998 Tiedoston koko: 109 kb
898
Laki lähestymiskiellosta
899
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
900
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
901
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
902
Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta
903
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
904
Kirjastolaki
905
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
906
Laki työllisyyslain muuttamisesta
907
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.1998 Tiedoston koko: 104 kb
887
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
888
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
889
Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi
890
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
891
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
892
Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista
893
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
894
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
895
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna 1999
896
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
897
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.1998 Tiedoston koko: 111 kb
878
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
879
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
880
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta
881
Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta
882
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
883
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
884
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
885
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
886
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysva kuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.1998 Tiedoston koko: 134 kb
873
Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille
874
Laki tontin myymisestä Yleisradion eläkesäätiölle
875
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
876
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
877
Verohallituksen päätös vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.12.1998 Tiedoston koko: 117 kb
866
Palkkaturvalaki
867
Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta
868
Palkkaturva-asetus
869
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
870
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
871
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
872
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.1998 Tiedoston koko: 121 kb
859
Laki kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta
860
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
861
Laki vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta
862
Asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä
863
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
864
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
865
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.1998 Tiedoston koko: 549 kb ((huom! 84 sivua))
858
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.1998 Tiedoston koko: 121 kb ((huom! 84 sivua))
855
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta
856
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
857
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.1998 Tiedoston koko: 110 kb ((huom! 84 sivua))
850
Laki valmismatkalain 14 §:n muuttamisesta
851
Asetus miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehdyn muutetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
852
Perusopetusasetus
853
Puolustusministeriön päätös rauhanturvaamishenkilöstön omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisen perusteista
854
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.1998 Tiedoston koko: 166 kb ((huom! 84 sivua))
843
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
844
Valtioneuvoston päätös suojametsistä (Saamenkielinen käännös)
845
Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
846
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
847
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
848
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa
849
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mallasohran tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 199899 asetettavista laatuvaatimuksista
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.1998 Tiedoston koko: 111 kb ((huom! 84 sivua))
832
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
833
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
834
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
835
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain muuttamisesta
836
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
837
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
838
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
839
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
840
Laki ulkomaalaisvaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
841
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
842
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9 a §:n muuttamisesta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.1998 Tiedoston koko: 111 kb
824
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
825
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta
826
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
827
Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta
828
Asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
829
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
830
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
831
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.1998 Tiedoston koko: 109 kb
814
Laki rikoslain 1 ja 29 luvun muuttamisesta
815
Laki rikoslain 16 ja 40 luvun muuttamisesta
816
Asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
817
Asetus veneliikenneasetuksen muuttamisesta
818
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta
819
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1998
820
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1998
821
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
822
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
823
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.1998 Tiedoston koko: 112 kb
808
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 4 §:n 3 momentin kumoamisesta
809
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
810
Lukioasetus
811
Asetus ammatillisesta koulutuksesta
812
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
813
Asetus taiteen perusopetuksesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.1998 Tiedoston koko: 113 kb
804
Verontilitysasetus
805
Asetus vapaasta sivistystyöstä
806
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
807
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman kilohailin pyynnin keskeyttämisestä
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.1998 Tiedoston koko: 113 kb
793
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
794
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
795
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain muuttamisesta
796
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
797
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
798
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
799
Asetus yliopistoasetuksen 30 §:n muuttamisesta
800
Valtioneuvoston päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
801
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
802
Oikeusministeriön päätös äänioikeusrekisterin ja äänestysoikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
803
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1998toimitettavassa verotuksessa
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.11.1998 Tiedoston koko: 98 kb
789
Laki Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
790
Asetus Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
791
Opetusministeriön päätös Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
792
Opetusministeriön päätös Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.11.1998 Tiedoston koko: 80 kb
781
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
782
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1999
783
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn Montrealin neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
784
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
785
Asetus ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä
786
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
787
Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
788
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.1998 Tiedoston koko: 121 kb
775
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
776
777
Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
778
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
779
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
780
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.