Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.1998 Tiedoston koko: 107 kb
1058
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä
1059
Laki yliopistolain 18 ja 42 §:n muuttamisesta
1060
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
1061
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1062
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 a §:n
1063
Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain kumoamisesta
1064
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1065
Asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1066
Asetus Bulgarian kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1067
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
1068
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.1998 Tiedoston koko: 110 kb
1052
Laki Valtion kiinteistölaitoksesta
1053
Asetus Valtion kiinteistölaitoksesta
1054
Liikuntalaki
1055
Liikunta-asetus
1056
Laki Kuluttajavirastosta
1057
Asetus Kuluttajavirastosta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.1998 Tiedoston koko: 105 kb
1039
Laki tilastolain muuttamisesta
1040
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1041
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
1042
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
1043
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1044
Asetus kansaneläkeasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
1045
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1046
Asetus tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotusten ja korvausten tasauksen tilittämisestä
1047
Asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1048
Asetus työsuojelun edistämiseen käytettävän maksun tilittämisestä
1049
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1050
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1051
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.1998 Tiedoston koko: 112 kb
1031
Laki asuntojen korvausavustuksista
1032
Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1033
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1034
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1035
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1036
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1037
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1038
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.1998 Tiedoston koko: 178 kb
1027
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
1028
Asetus henkilökorttiasetuksen 2-4 §:n muuttamisesta
1029
Asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
1030
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.1998 Tiedoston koko: 490 kb
1026
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.1998 Tiedoston koko: 209 kb
1020
Laki tuloverolain 67 §:n muuttamisesta
1021
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1022
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1023
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta
1024
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1025
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.1998 Tiedoston koko: 258 kb
1016
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1017
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1018
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1019
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.1998 Tiedoston koko: 96 kb
1003
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain muuttamisesta
1004
Laki Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1005
Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1006
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1007
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 1999
1008
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1009
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1010
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun
1011
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
1012
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1013
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1014
Kirkolliskokouksen päätös kirkolliskokouksen päätöksen (1692/1995) voimaantulosäännöksen
1015
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.1998 Tiedoston koko: 190 kb
1002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkoasiainministeriön päätöksestä puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevien yleisten suuntaviivojen liitteiden muuttamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.1998 Tiedoston koko: 106 kb
992
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
993
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
994
Laki arvopaperimarkkinalain 10 luvun muuttamisesta
995
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
996
Laki eräistä viitekoroista
997
Laki korkolain muuttamisesta
998
Valtiovarainministeriön päätös eräistä viitekorkoina käytettävistä koroista
999
Asetus meluntorjunta-asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1000
Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1001
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.1998 Tiedoston koko: 318 kb
991
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.1998 Tiedoston koko: 113 kb
986
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
987
Asetus koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta
988
Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen muuttamisesta
989
Asetus lastensuojeluasetuksen 18 §:n kumoamisesta
990
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.1998 Tiedoston koko: 110 kb
974
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
975
Laki sosiaalihuoltolain 49 §:n muuttamisesta
976
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
977
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
978
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
979
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
980
Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta
981
Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 1999
982
Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
983
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveys-ministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
984
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1999
985
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.1998 Tiedoston koko: 103 kb
960
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
961
Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta
962
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
963
Laki työaikalain muuttamisesta
964
Laki maakaaren 18 luvun muuttamisesta
965
Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain 10 §:n 2 momentin muuttamisesta
966
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
967
Laki aluskiinnityslain muuttamisesta
968
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen 30 §:n muuttamisesta
969
Asetus yrityskiinnitysasetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta
970
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen muuttamisesta
971
Asetus Puolan tasavallan kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
972
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
973
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.1998 Tiedoston koko: 120 kb
953
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
954
Laki tuloverolain 87 §:n muuttamisesta
955
Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
956
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä
957
Asetus valtiontakuurahastosta
958
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
959
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.1998 Tiedoston koko: 111 kb
944
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 8 §:n muuttamisesta
945
Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta
946
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
947
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
948
Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta
949
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1999
950
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
951
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1999
952
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.1998 Tiedoston koko: 238 kb
938
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
939
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
940
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta
941
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataoustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista
942
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999
943
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.1998 Tiedoston koko: 181 kb
929
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista
930
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
931
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
932
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
933
Puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta annetun päätöksen voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
934
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
935
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
936
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
937
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.1998 Tiedoston koko: 123 kb
921
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
922
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
923
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1999 perittävästä maksusta
924
Laki merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
925
Asetus laivavarusteista
926
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
927
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
928
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.