Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Vihko 12 Suomeksi
Julkaistu: 12.2.1997 Tiedoston koko: 219 kb
106
Asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista.
107
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
108
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
109
Asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
110
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
111
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista
112
Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä
113
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1996 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta.
114
Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1997teurastetuista
Vihko 11 Suomeksi
Julkaistu: 6.2.1997 Tiedoston koko: 203 kb
97
Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta
98
Laki merilain 18 luvun muuttamisesta
99
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
100
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
101
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta
102
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös polydekeenin käytöstä elintarvikelisäaineena
103
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1997
104
Opetusministeriön päätös maahanmuuttajien peruskouluopetukseen valmistavasta opetuksesta
105
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 10 Suomeksi
Julkaistu: 5.2.1997 Tiedoston koko: 203 kb
91
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
92
Asetus moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
93
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista
94
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
95
Liikenneministeriön päätös tavarankuljetuksesta takseissa
96
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi
Julkaistu: 3.2.1997 Tiedoston koko: 170 kb
84
Asetus väestötietoasetuksen 2 §:n muuttamisesta
85
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annetun valtioneuvoston päätöksen 21 §:n muuttamisesta
86
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneu-voston päätöksen 18 §:n muuttamisesta
87
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtio-neuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
88
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
89
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen eräiden määräysten muuttamisesta
90
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
Vihko 8 Suomeksi
Julkaistu: 31.1.1997 Tiedoston koko: 180 kb
76
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
77
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
78
Sisäasiainministeriön päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
79
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
80
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksiin
81
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1997
82
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
83
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
Vihko 7 Suomeksi
Julkaistu: 29.1.1997 Tiedoston koko: 217 kb
66
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
67
Asetus kansanterveyden neuvottelukunnasta
68
Asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta
69
Asetus oikeusrekisterikeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
70
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
71
Asetus vuonna 1997kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
72
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
73
Valtiovarainministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
74
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
75
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1997toimitettavassa verotuksessa
Vihko 6 Suomeksi
Julkaistu: 28.1.1997 Tiedoston koko: 200 kb
63
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
64
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
65
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 5 Suomeksi
Julkaistu: 22.1.1997 Tiedoston koko: 186 kb
56
Laki työsopimuslain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
57
Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
58
Laki opintovapaalain 4 §:n muuttamisesta
59
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
60
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
61
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
62
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 4 Suomeksi
Julkaistu: 22.1.1997 Tiedoston koko: 187 kb
48
Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta
49
Laki opintotukilain muuttamisesta
50
Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta
51
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
52
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1997
53
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista
54
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista
55
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistuen hakemisesta ja hakuajasta
Vihko 3 Suomeksi
Julkaistu: 16.1.1997 Tiedoston koko: 225 kb
22
Lääninhallituslaki
23
Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista
24
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
25
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
26
Laki liikuntalain muuttamisesta
27
Laki nuorisotyölain 3 §:n muuttamisesta
28
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
29
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
30
Laki porotalouslain muuttamisesta
31
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
32
Laki kolttalain muuttamisesta
33
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
34
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
35
Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta
36
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
37
Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain muuttamisesta
38
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
39
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
40
Laki kalastuslain muuttamisesta
41
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
42
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
43
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta
44
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta
45
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
46
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
47
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Vihko 2 Suomeksi
Julkaistu: 15.1.1997 Tiedoston koko: 178 kb
9
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
10
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
11
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
12
Laki kemikaalilain muuttamisesta
13
Laki työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta
14
Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
15
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
16
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
17
Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta
18
Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta
19
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta
20
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
21
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkiosta
Vihko 1 Suomeksi
Julkaistu: 13.1.1997 Tiedoston koko: 170 kb
1
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
2
Asetus veronkantoasetuksen 12 §:n muuttamisesta
3
Asetus maataloustuotannon lopettamistuesta
4
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10 §:n muuttamisesta
5
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
6
Valtioneuvoston päätös Suomen tiedepalkinnosta
7
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista
8
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.