Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 32 Suomeksi
Julkaistu: 21.3.1997 Tiedoston koko: 646 kb
227
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
228
Asetus Suomen elokuva-arkistosta
229
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
230
Sisäasiainministeriön poliisimääräys liikkumis- ja oleskelukiellosta Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosassa sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen läheisyydessä
231
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista
Vihko 31 Suomeksi
Julkaistu: 20.3.1997 Tiedoston koko: 628 kb
221
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
222
Asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
223
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
224
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta
225
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
226
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Sysmän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 30 Suomeksi
Julkaistu: 19.3.1997 Tiedoston koko: 125 kb
214
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
215
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
216
Valtioneuvoston päätös maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain mukaisista hehtaari-, kotieläin- ja maidon viitemääräkorvauksista
217
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
218
Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
219
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
220
Maa- ja metsätalousministeriön päätös erityisviitemäärän myöntämisestä eräille maidon ja maitotuotteiden tuottajille annetun päätöksen 5 §:n muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi
Julkaistu: 18.3.1997 Tiedoston koko: 146 kb
212
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä
213
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 28 Suomeksi
Julkaistu: 17.3.1997 Tiedoston koko: 98 kb
210
Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta
211
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 27 Suomeksi
Julkaistu: 14.3.1997 Tiedoston koko: 119 kb
198
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
199
Laki yleisistä syyttäjistä
200
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
201
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta
202
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
203
Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta
204
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
205
Laki rikoslain 1 luvun 12 ja 13 §:n muuttamisesta
206
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 25 §:n muuttamisesta
207
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
208
Laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
209
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta
Vihko 26 Suomeksi
Julkaistu: 14.3.1997 Tiedoston koko: 86 kb
194
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
195
Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
196
Asetus opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunnasta
197
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 25 Suomeksi
Julkaistu: 12.3.1997 Tiedoston koko: 110 kb
190
Valtioneuvoston päätös eräistä maaseudun koulutusavustuksista
191
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta
192
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta
193
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä
Vihko 24 Suomeksi
Julkaistu: 5.3.1997 Tiedoston koko: 80 kb
186
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:n muuttamisesta
187
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
188
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
189
Verohallituksen päätös arvonlisäverottomasta matkustajamyynnistä Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 23 Suomeksi
Julkaistu: 28.2.1997 Tiedoston koko: 722 kb
183
Valtioneuvoston päätös LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta
184
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
185
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 22 Suomeksi
Julkaistu: 27.2.1997 Tiedoston koko: 360 kb
180
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
181
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
182
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi
Julkaistu: 26.2.1997 Tiedoston koko: 208 kb
171
Laki ulosottolain muuttamisesta
172
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
173
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
174
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 24 ja 25 §:n muuttamisesta
175
Asetus rekisterihallintoasetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta
176
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
177
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
178
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
179
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 20 Suomeksi
Julkaistu: 21.2.1997 Tiedoston koko: 208 kb
165
Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
166
Asetus omaishoidon tuesta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
167
Liikenneministeriön päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisestaosista
168
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta hunajasta
169
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista linnunmunista
170
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 19 Suomeksi
Julkaistu: 20.2.1997 Tiedoston koko: 221 kb
161
Asetus merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksesta
162
Asetus opetusministeriöstä
163
Asetus työneuvostosta
164
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa
Vihko 18 Suomeksi
Julkaistu: 20.2.1997 Tiedoston koko: 289 kb
159
Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta
160
Luonnonsuojeluasetus
Vihko 17 Suomeksi
Julkaistu: 20.2.1997 Tiedoston koko: 461 kb
145
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
146
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
147
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
148
Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
149
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
150
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
151
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta
152
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
153
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
154
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
155
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
156
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
157
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
158
Asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi
Julkaistu: 19.2.1997 Tiedoston koko: 180 kb
134
Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
135
Asetus nimiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
136
Asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista
137
Asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta
138
Asetus ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
139
Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
140
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen 21 §:n muuttamisesta
141
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
142
Valtioneuvoston päätös dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
143
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä Porvoon kaupungille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa
144
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
Vihko 15 Suomeksi
Julkaistu: 19.2.1997 Tiedoston koko: 492 kb
133
Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 14 Suomeksi
Julkaistu: 17.2.1997 Tiedoston koko: 162 kb
124
Vesiliikenneasetus
125
Asetus veneliikenneasetuksen 1 luvun kumoamisesta
126
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
127
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista.
128
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
129
Ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
130
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetusta ulkoasiainministeriön päätöksestä
131
Ulkoasiainministeriön päätös edustossa ratkaistavista asioista
132
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi
Julkaistu: 13.2.1997 Tiedoston koko: 198 kb
115
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista
116
Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta
117
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
118
Asetus Lapin yliopistosta annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta
119
Asetus arava-asetuksen 25 ja 28 §:n muuttamisesta
120
Lääninhallitusasetus
121
Valtioneuvoston päätös läänien alueista sekä lääninhallitusten toimipaikoista ja nimistä
122
Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista
123
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.