Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 52 Suomeksi
Julkaistu: 6.5.1997 Tiedoston koko: 104 kb
383
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
384
Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
385
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
386
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 8 momentin kumoamisesta
387
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
388
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
389
Laki opintokeskuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
390
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
391
Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
392
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
393
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
394
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista
395
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munivaa kanaa kohti vuodelta 1996 maksettavasta tuesta.
Vihko 51 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1997 Tiedoston koko: 93 kb
377
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
378
Laki ulosottolain muuttamisesta
379
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
380
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta
381
Asetus Kuvataideakatemian tutkinnoista
382
Asetus määrättyjen luoteis-Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapahtuvassa tai näihin satamiin tai näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä reittiliikenteessä liikennöivien ro-ro matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 50 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1997 Tiedoston koko: 100 kb
364
Laki Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veron huojennuksista
365
Laki tekijänoikeuslain 47 §:n muuttamisesta
366
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
367
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
368
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetun asetuksen muuttamisesta
369
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 21 §:n 4 momentin kumoamisesta
370
Asetus opintotukiasetuksen 21 §:n kumoamisesta
371
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nitraatin enimmäispitoisuudesta eräissä kasviksissa
372
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997kiinteistöveron eräpäivistä
373
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1996
374
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista ja valvontamittauksesta perittävästä maksusta
375
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä.
376
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä.
Vihko 49 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1997 Tiedoston koko: 143 kb
354
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä
355
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
356
Laki työntekijäin eläkelain 3 ja 12 a §:n muuttamisesta
357
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta
358
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9 §:n muuttamisesta
359
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
360
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
361
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
362
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
363
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 48 Suomeksi
Julkaistu: 25.4.1997 Tiedoston koko: 97 kb
346
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
347
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
348
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
349
Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
350
Asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
351
Laki rikoslain muuttamisesta
352
Asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
353
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi
Julkaistu: 24.4.1997 Tiedoston koko: 122 kb
344
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta
345
Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta
Vihko 46 Suomeksi
Julkaistu: 24.4.1997 Tiedoston koko: 193 kb
328
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
329
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
330
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
331
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
332
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
333
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
334
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
335
Laki lapsilisälain muuttamisesta
336
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
337
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
338
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
339
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
340
Laki asumistukilain muuttamisesta
341
Laki opintotukilain muuttamisesta
342
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
343
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi
Julkaistu: 23.4.1997 Tiedoston koko: 114 kb
321
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
322
Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
323
Asetus Latvian kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta
324
Ajoneuvoveroasetus
325
Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
326
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1997maksettavasta kansallisesta tuesta
327
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 44 Suomeksi
Julkaistu: 21.4.1997 Tiedoston koko: 403 kb
314
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eräitä palvelutoimintoja
315
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
316
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
317
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
318
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
319
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
320
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
Vihko 43 Suomeksi
Julkaistu: 16.4.1997 Tiedoston koko: 497 kb
313
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi
Julkaistu: 15.4.1997 Tiedoston koko: 78 kb
306
Laki alkoholilain 3 ja 60 §:n muuttamisesta
307
Laki alkoholilain 93 §:n muuttamisesta
308
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
309
Asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
310
Asetus lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
311
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
312
Ympäristöministeriön päätös eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista
Vihko 41 Suomeksi
Julkaistu: 11.4.1997 Tiedoston koko: 79 kb
303
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
304
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
305
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 40 Suomeksi
Julkaistu: 11.4.1997 Tiedoston koko: 980 kb
302
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön
Vihko 39 Suomeksi
Julkaistu: 9.4.1997 Tiedoston koko: 98 kb
292
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
293
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta
294
Asetus jäteasetuksen 1 §:n muuttamisesta
295
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
296
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
297
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen ja maatalouden ympäristötuen perustuen hakuajoista
298
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
299
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
300
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
301
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 38 Suomeksi
Julkaistu: 2.4.1997 Tiedoston koko: 135 kb
287
Laki lelujen turvallisuudesta
288
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
289
Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
290
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta
291
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
Vihko 37 Suomeksi
Julkaistu: 1.4.1997 Tiedoston koko: 116 kb
276
Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
277
Asetus vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
278
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
279
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
280
Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
281
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
282
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
283
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
284
Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön
285
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
286
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista
Vihko 36 Suomeksi
Julkaistu: 1.4.1997 Tiedoston koko: 140 kb
256
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
257
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
258
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
259
Asetus panostaja-asetuksen muuttamisesta
260
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
261
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
262
Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
263
Asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
264
Asetus virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
265
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
266
Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta
267
Asetus laivaväen asuintiloista aluksella annetun asetuksen 38 §:n muuttamisesta
268
Asetus räjähdeasetuksen 28 §:n muuttamisesta
269
Asetus jäteasetuksen 18 ja 25 §:n muuttamisesta
270
Asetus viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä olemassa olevien aineiden ja vaarojen arvioinnissa ja valvonnassa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
271
Asetus suojauskemikaaliasetuksen 9 §:n muuttamisesta
272
Asetus torjunta-aineasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta
273
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta
274
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta
275
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 35 Suomeksi
Julkaistu: 27.3.1997 Tiedoston koko: 173 kb
248
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
249
Asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
250
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
251
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
252
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
253
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun
254
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
255
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi
Julkaistu: 27.3.1997 Tiedoston koko: 124 kb
243
Laki patenttilain muuttamisesta
244
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
245
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
246
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
247
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta.
Vihko 33 Suomeksi
Julkaistu: 26.3.1997 Tiedoston koko: 121 kb
232
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
233
Asetus INTERREG-yhteisöaloitteen toimeenpanosta
234
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
235
Asetus asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
236
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
237
Asetus asuntotuotantoasetuksen 28 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
238
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista
239
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
240
Asetus puutavaranmittausasetuksen muuttamisesta
241
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
242
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.