Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 72 Suomeksi
Julkaistu: 6.6.1997 Tiedoston koko: 2068 kb (Huom! Tiedoston koko)
526
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 71 Suomeksi
Julkaistu: 5.6.1997 Tiedoston koko: 117 kb (Huom! Tiedoston koko)
510
Laki peruskoululain muuttamisesta
511
Laki lukiolain muuttamisesta
512
Laki aikuislukiolain 21 ja 24 §:n muuttamisesta
513
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
514
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
515
Asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta
516
Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
517
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
518
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen 16 §:n muuttamisesta
519
Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
520
Asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
521
Sisäasiainministeriön päätös maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
522
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön jakamisesta
523
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
524
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
525
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 70 Suomeksi
Julkaistu: 4.6.1997 Tiedoston koko: 108 kb (Huom! Tiedoston koko)
500
Laki Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
501
Asetus Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
502
Laki Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
503
Asetus Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
504
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
505
Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
506
Asetus valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetun asetuksen 1 §:n kumoamisesta
507
Asetus lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
508
Asetus lapseksiottamisesta
509
Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta
Vihko 69 Suomeksi
Julkaistu: 4.6.1997 Tiedoston koko: 114 kb
490
Laki säteilylain 72 §:n kumoamisesta
491
Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta
492
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
493
Laki kalastuslain muuttamisesta
494
Laki kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
495
Asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun lain voimaantulosta
496
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
497
Asetus lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
498
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
499
Valtiovarainministeriön päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 68 Suomeksi
Julkaistu: 30.5.1997 Tiedoston koko: 81 kb
486
Laki alkoholilain muuttamisesta
487
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 30 §:n muuttamisesta
488
Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Etelä-Suomen rannikkoseudun, Kaakkois-Suomen ja Karjalan INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa
489
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi
Julkaistu: 30.5.1997 Tiedoston koko: 188 kb
482
Asetus Suomen hallituksen ja entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen välillä sotarikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
483
Asetus lastenruoka-asetuksen kumoamisesta
484
Asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen kumoamisesta
485
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
Vihko 66 Suomeksi
Julkaistu: 30.5.1997 Tiedoston koko: 376 kb
467
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen uuttamisesta
468
Liikenneministeriön päätös kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksien vuokraamisesta teleyritykselle
469
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan tunnistamistietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta
470
Liikenneministeriön päätös etuoikeustoiminteesta
471
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista
472
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä
473
Liikenneministeriön päätös toimiluvista ja teletoimintailmoituksista
474
Liikenneministeriön päätös kaapelikanavien ja antennipaikkojen vuokraamisesta
475
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta
476
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
477
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta
478
Liikenneministeriön päätös telepalveluiden toimitusehtojen yleisistä perusteista
479
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä
480
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta
481
Merenkulkuhallituksen ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 65 Suomeksi
Julkaistu: 29.5.1997 Tiedoston koko: 109 kb
457
Laki opintotukilain muuttamisesta
458
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
459
Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta
460
Laki vuosilomalain muuttamisesta
461
Laki työturvallisuuslain 22 §:n muuttamisesta
462
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta
463
Laki maa-aineslain muuttamisesta
464
Laki rakennuslain muuttamisesta
465
Asetus maa-ainesasetuksen muuttamisesta
466
Asetus rakennusasetuksen 146 c §:n muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi
Julkaistu: 28.5.1997 Tiedoston koko: 94 kb
447
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta
448
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta
449
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 10 ja 41 §:n muuttamisesta
450
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
451
Asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
452
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rypsin ja rapsin koesiemenen rekisteröinnistä
453
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
454
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
455
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
456
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 63 Suomeksi
Julkaistu: 26.5.1997 Tiedoston koko: 105 kb
444
Asetus puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
445
Asetus raittiustyöasetuksen 6 ja 16 §:n muuttamisesta
446
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi
Julkaistu: 23.5.1997 Tiedoston koko: 435 kb
443
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 61 Suomeksi
Julkaistu: 21.5.1997 Tiedoston koko: 88 kb
439
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997
440
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toiminta-suunnitelmasta, -ohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta
441
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1997
442
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1997
Vihko 60 Suomeksi
Julkaistu: 20.5.1997 Tiedoston koko: 85 kb
431
Asetus valtion mielisairaaloista
432
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
433
Asetus Keminmaan kunnassa toimitettavissa uusissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista postikonttoreista
434
Valtioneuvoston päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa
435
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
436
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
437
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
438
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 59 Suomeksi
Julkaistu: 16.5.1997 Tiedoston koko: 803 kb
430
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi
Julkaistu: 15.5.1997 Tiedoston koko: 302 kb
426
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
427
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 258/97 voimaantulosta
428
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
429
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 57 Suomeksi
Julkaistu: 15.5.1997 Tiedoston koko: 109 kb
418
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
419
Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
420
Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen kumoamisesta.
421
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
422
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
423
Asetus telehallinnosta
424
Telemarkkina-asetus
425
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi
Julkaistu: 14.5.1997 Tiedoston koko: 141 kb
411
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
412
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
413
Laki autoverolain muuttamisesta
414
Laki tieliikennelain muuttamisesta
415
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
416
Valtiovarainministeriön päätös Paavo Nurmen ja urheilun juhlarahasta
417
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi
Julkaistu: 14.5.1997 Tiedoston koko: 112 kb
404
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
405
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
406
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1997
407
Valtioneuvoston päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisestä
408
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta
409
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
410
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Janakkalan ja Lopen kuntien välillä
Vihko 54 Suomeksi
Julkaistu: 7.5.1997 Tiedoston koko: 76 kb
399
Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
400
Asetus Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
401
Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
402
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
403
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1996
Vihko 53 Suomeksi
Julkaistu: 7.5.1997 Tiedoston koko: 123 kb
396
Telemarkkinalaki
397
Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta
398
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1993 kahdenkymmenen markan setelin Litt. A-mallin selitelmästä
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.