Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 112 Suomeksi
Julkaistu: 22.8.1997 Tiedoston koko: 119 kb (Huom! Tiedoston koko, 216 sivua)
786
Laki yritystuen yleisistä ehdoista
787
Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
788
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
789
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista
Vihko 111 Suomeksi
Julkaistu: 21.8.1997 Tiedoston koko: 103 kb (Huom! Tiedoston koko, 216 sivua)
778
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
779
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
780
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
781
Valtioneuvoston päätös työsuojelupiireistä
782
Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä
784
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997ajoneuvoveron kannosta
785
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi
Julkaistu: 20.8.1997 Tiedoston koko: 110 kb (Huom! Tiedoston koko, 216 sivua)
769
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
770
Asetus Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
771
Asetus Ratahallintokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
772
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
773
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
774
Asetus kalastusasetuksen 12 §:n muuttamisesta
775
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
776
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
777
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 1998-2000
Vihko 109 Suomeksi
Julkaistu: 19.8.1997 Tiedoston koko: 1204 kb (Huom! Tiedoston koko)
768
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 108 Suomeksi
Julkaistu: 15.8.1997 Tiedoston koko: 1873 kb (Huom! Tiedoston koko)
764
Asetus merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
765
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
766
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
767
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 107 Suomeksi
Julkaistu: 8.8.1997 Tiedoston koko: 161 kb (Huom! Tiedoston koko)
751
Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta
752
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
753
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta
754
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
755
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta
756
Laki työllisyyslain muuttamisesta
757
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
758
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
759
Asetus siviilipalveluasetuksen 3 §:n muuttamisesta
760
Valtioneuvoston päätös maakunta-arkistojen piirijaosta
761
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
762
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muut-tamisesta
763
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 106 Suomeksi
Julkaistu: 8.8.1997 Tiedoston koko: 151 kb (Huom! Tiedoston koko)
744
Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
745
Asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytä-kirjan voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
746
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista
747
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
748
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
749
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:n muuttamisesta
750
Liikenneministeriön päätös ulkomaisten alusten tarkastuksia Suomessa suorittavan valvontaviranomaisen henkilötodistuksesta
Vihko 105 Suomeksi
Julkaistu: 8.8.1997 Tiedoston koko: 67 kb (Huom! Tiedoston koko)
741
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
742
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
743
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
Vihko 104 Suomeksi
Julkaistu: 7.8.1997 Tiedoston koko: 727 kb (Huom! Tiedoston koko, 80 sivua)
740
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi
Julkaistu: 6.8.1997 Tiedoston koko: 63 kb (Huom! Tiedoston koko, 80 sivua)
738
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Mietoisten ja Mynämäen kuntien sekä Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan välillä
739
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi
Julkaistu: 6.8.1997 Tiedoston koko: 1200 kb (Huom! Tiedoston koko, 104 sivua)
737
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 101 Suomeksi
Julkaistu: 4.8.1997 Tiedoston koko: 2170 kb (Huom! Tiedoston koko, 140 sivua)
736
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi
Julkaistu: 31.7.1997 Tiedoston koko: 129 kb (Huom! Tiedoston koko, 140 sivua)
728
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta
729
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
730
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
731
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
732
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
733
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Mietoisten ja Mynämäen kuntien välillä
734
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Sodankylän kuntien välillä
735
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 99 Suomeksi
Julkaistu: 30.7.1997 Tiedoston koko: 141 kb
719
Laki Suomen Pankista
720
Laki valuuttalain 6 §:n muuttamisesta
721
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
722
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
723
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
724
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
725
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
726
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
727
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta
Vihko 98 Suomeksi
Julkaistu: 29.7.1997 Tiedoston koko: 134 kb
705
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
706
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
707
Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta
708
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta
709
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
710
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
711
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
712
Asetus pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
713
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
714
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
715
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun asetuksen muuttamisesta.
716
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä tuotteen markkinoille luovuttamista koskevista ilmoituksista annetun sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
717
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
718
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 97 Suomeksi
Julkaistu: 23.7.1997 Tiedoston koko: 242 kb
689
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
690
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
691
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
692
Laki esitutkintalain muuttamisesta
693
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
694
Laki sotilaskurinpitolain 24 §:n muuttamisesta
695
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta
696
Laki ulosottolain 3 luvun 23 §:n muuttamisesta
697
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
698
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
699
Laki rikesakkolain 8 §:n muuttamisesta
700
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
701
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
702
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
703
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
704
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 96 Suomeksi
Julkaistu: 18.7.1997 Tiedoston koko: 105 kb
677
Laki kirkkolain muuttamisesta
678
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
679
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
680
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
681
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
682
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
683
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
684
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
685
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
686
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luhangan ja Sysmän kuntien välillä
687
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä.
688
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 95 Suomeksi
Julkaistu: 17.7.1997 Tiedoston koko: 167 kb
670
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
671
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
672
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
673
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
674
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
675
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
676
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi
Julkaistu: 15.7.1997 Tiedoston koko: 76 kb
663
Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
664
Asetus Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
665
Asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamista ja osakkeiden merkintää koskevan päätöslauselman nro 59 voimaansaattamisesta
666
Asetus Liettuan kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
667
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
668
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Keuruun kaupungin välillä
669
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Leivonmäen ja Toivakan kuntien välillä.
Vihko 93 Suomeksi
Julkaistu: 11.7.1997 Tiedoston koko: 872 kb
662
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.