Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 132 Suomeksi
Julkaistu: 22.10.1997 Tiedoston koko: 161 kb
929
Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta
930
Asetus Liettuan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
931
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä
932
Puolustusministeriön päätös puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
933
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
934
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
935
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
936
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
937
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
938
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
939
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
940
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
Vihko 131 Suomeksi
Julkaistu: 15.10.1997 Tiedoston koko: 92 kb
920
Laki opintotukilain muuttamisesta
921
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
922
Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta
923
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 3 b §:n muuttamisesta
924
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
925
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
926
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
927
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
928
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
Vihko 130 Suomeksi
Julkaistu: 9.10.1997 Tiedoston koko: 95 kb
913
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
914
Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta
915
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
916
Asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
917
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
918
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä.
919
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta
Vihko 129 Suomeksi
Julkaistu: 6.10.1997 Tiedoston koko: 76 kb
906
Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
907
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin muuttamisesta
908
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 18 §:n muuttamisesta
909
Valtioneuvoston päätös alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista.
910
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
911
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
912
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1997
Vihko 128 Suomeksi
Julkaistu: 1.10.1997 Tiedoston koko: 204 kb
902
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
903
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
904
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista
905
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi
Julkaistu: 29.9.1997 Tiedoston koko: 432 kb
900
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
901
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
Vihko 126 Suomeksi
Julkaistu: 26.9.1997 Tiedoston koko: 2530 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
899
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi
Julkaistu: 25.9.1997 Tiedoston koko: 434 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
894
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
895
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista
896
Työministeriön päätös työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta
897
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
898
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 124 Suomeksi
Julkaistu: 24.9.1997 Tiedoston koko: 107 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
884
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
885
Asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
886
Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä
887
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 16 ja 51 §:n muuttamisesta
888
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
889
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 18 ja 19 §:n muuttamisesta
890
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
891
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
892
Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
893
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1997annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 123 Suomeksi
Julkaistu: 22.9.1997 Tiedoston koko: 290 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
879
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa
880
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1996 ennakonpalautusten maksamisesta
881
Valtiovarainministeriön päätös Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlarahoista
882
Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
883
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 122 Suomeksi
Julkaistu: 17.9.1997 Tiedoston koko: 140 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
872
Asetus turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
873
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
874
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 21 §:n muuttamisesta
875
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 19971998 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
876
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
877
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä .
878
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 121 Suomeksi
Julkaistu: 15.9.1997 Tiedoston koko: 169 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
863
Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta
864
Asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
865
Asetus kuluttajavirastosta annetun asetuksen 16 ja 17 §:n muuttamisesta
866
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
867
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
868
Asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
869
Asetus raha-automaattiasetuksen 31 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
870
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista
871
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi
Julkaistu: 11.9.1997 Tiedoston koko: 169 kb (Huom! Tiedoston koko, 220 sivua)
857
Laki väestötietolain muuttamisesta
858
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
859
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
860
Asetus kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
861
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
862
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen
Vihko 119 Suomeksi
Julkaistu: 10.9.1997 Tiedoston koko: 102 kb
844
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
845
Asetus rekisterihallintoasetuksen 11 §:n muuttamisesta
846
Asetus lääninhallitusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
847
Asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
848
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
849
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
850
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
851
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:n muuttamisesta
852
Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
853
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Liettuan vesialueella
854
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a §:ssä tarkoitettuja pakoteasetuksia rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä
855
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
856
Verohallituksen päätös verovuoden 1996 verotuksen päättymisestä
Vihko 118 Suomeksi
Julkaistu: 4.9.1997 Tiedoston koko: 166 kb
839
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä
840
Asetus Ukrainan kanssa ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
841
Asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
842
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteiden poltosta
843
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 117 Suomeksi
Julkaistu: 1.9.1997 Tiedoston koko: 116 kb
822
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
823
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 34 §:n muuttamisesta
824
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
825
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
826
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
827
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
828
Asetus vakuutusyhtiöasetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
829
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
830
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
831
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
832
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
833
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
834
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
835
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
836
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta.
837
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
838
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
Vihko 116 Suomeksi
Julkaistu: 29.8.1997 Tiedoston koko: 254 kb
812
Asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
813
Asetus elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
814
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
816
Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
817
Valtioneuvoston päätös alueellisten taidetoimikuntien lukumäärästä ja toimialueista
818
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä
819
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten maatilataloutta ja siihen liittyviä maaseutuelinkeinoja koskevien tehtävien hoidosta
820
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
821
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 115 Suomeksi
Julkaistu: 28.8.1997 Tiedoston koko: 107 kb
799
Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
800
Asetus ajoneuvohallintokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
801
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta
802
Asetus veneliikenneasetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
803
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
804
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
805
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
806
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
807
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta
808
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1997annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
809
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
810
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
811
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi
Julkaistu: 27.8.1997 Tiedoston koko: 159 kb
791
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta.
792
Asetus kesäajasta vuosina 1998-2001
793
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
794
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
795
Valtioneuvoston päätös lääninoikeuksien tuomiopiireistä
796
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 13 §:n muuttamisesta
797
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
798
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 113 Suomeksi
Julkaistu: 26.8.1997 Tiedoston koko: 2210 kb (Huom! Tiedoston koko, 216 sivua)
790
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.