Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 152 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1997 Tiedoston koko: 101 kb
1091
Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta
1092
Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta
1093
Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta
1094
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta
1095
Asetus öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen muuttamisesta
1096
Asetus vakausasetuksen muuttamisesta
1097
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1098
Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen muuttamisesta
1099
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1100
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1101
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 151 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1997 Tiedoston koko: 103 kb
1079
Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1080
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
1081
Laki työllisyyslain 6 §:n muuttamisesta
1082
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1998 perittävästä maksusta
1083
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1084
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1085
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen muuttamisesta
1086
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1087
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1088
Asetus esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1089
Asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1090
Asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 150 Suomeksi
Julkaistu: 10.12.1997 Tiedoston koko: 119 kb
1071
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1072
Asetus venäläisten yhteisöjen osallistumisen jatkumisesta kalanviljelytoimenpiteisiin Inarijärven kalakantojen säilyttämiseksi Venäjän kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1073
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta
1074
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
1075
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan Unitan taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa
1076
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
1077
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1078
Verohallituksen päätös vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 149 Suomeksi
Julkaistu: 5.12.1997 Tiedoston koko: 151 kb
1065
Asetus Suomen Punaisesta Rististä
1066
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1067
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1068
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1069
Opetusministeriön päätös ulkomailla toimivien peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen yksikköhintojen määräämisperusteista annetun opetusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1070
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 148 Suomeksi
Julkaistu: 4.12.1997 Tiedoston koko: 94 kb
1056
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1057
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1058
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1059
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta
1060
Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta
1061
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1062
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1063
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1998
1064
Liikenneministeriön päätös ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 147 Suomeksi
Julkaistu: 3.12.1997 Tiedoston koko: 107 kb
1045
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1046
Asetus maan jakamisesta maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin
1047
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1048
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
1049
Asetus Valtion kiinteistölaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1050
Asetus koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1051
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1052
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta
1053
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1997
1054
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1997
1055
Valtioneuvoston päätös pellon metsittämistä koskevasta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi
Julkaistu: 1.12.1997 Tiedoston koko: 125 kb
1037
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 25 §:n 4 momentin kumoamisesta
1038
Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta
1039
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
1040
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1041
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1042
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1998
1043
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 10 §:n muuttamisesta
1044
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 145 Suomeksi
Julkaistu: 28.11.1997 Tiedoston koko: 234 kb
1036
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
Vihko 144 Suomeksi
Julkaistu: 27.11.1997 Tiedoston koko: 109 kb
1022
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta
1023
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
1024
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta
1025
Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta
1026
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1027
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
1028
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998
1029
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1030
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1031
Laki torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta
1032
Laki asumistukilain muuttamisesta
1033
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1034
Sisäasiainministeriön päätös kokeiluhätäkeskusten maksullisista suoritteista
1035
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
Vihko 143 Suomeksi
Julkaistu: 27.11.1997 Tiedoston koko: 99 kb
1010
Laki käräjäoikeuslain 12 §:n muuttamisesta
1011
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1012
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1013
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1014
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1015
Asetus kihlakunnansyyttäjästä
1016
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta
1017
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1019
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1020
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1021
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 ja 67 a §:n muuttamisesta
Vihko 142 Suomeksi
Julkaistu: 26.11.1997 Tiedoston koko: 108 kb
999
Laki lääkelain muuttamisesta
1000
Laki eläintautilain 11 §:n kumoamisesta
1001
Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1002
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1003
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1004
Asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitetun kertoimen julkaisemisesta vuodelle 1998
1005
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
1006
Valtioneuvoston päätös valtion osallistumisesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemiseen Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa
1007
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös poikkeuksesta sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen
1008
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1009
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella vuodelta 1997maksettavasta kansallisen tuen määrästä
Vihko 141 Suomeksi
Julkaistu: 20.11.1997 Tiedoston koko: 183 kb
991
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
992
Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta
993
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
994
Asetus Lemströmin kanavan luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnalle
995
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista
997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkiosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 140 Suomeksi
Julkaistu: 19.11.1997 Tiedoston koko: 119 kb
987
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta
988
Asetus valtiovarainministeriöstä
989
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
990
Asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi
Julkaistu: 12.11.1997 Tiedoston koko: 100 kb
980
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
981
Laki ilmailulain muuttamisesta
982
Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
983
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
984
Asetus oikeuskanslerinvirastosta
985
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
986
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1997toimitettavassa verotuksessa
Vihko 138 Suomeksi
Julkaistu: 6.11.1997 Tiedoston koko: 478 kb
978
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
979
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
Vihko 137 Suomeksi
Julkaistu: 5.11.1997 Tiedoston koko: 86 kb
967
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
968
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
969
Asetus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
970
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
971
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
972
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
973
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
974
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
975
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
976
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
977
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 136 Suomeksi
Julkaistu: 3.11.1997 Tiedoston koko: 60 kb
964
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
965
Liikenneministeriön päätös televerkkojen ja teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun päätöksen muuttamisesta .
966
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 135 Suomeksi
Julkaistu: 30.10.1997 Tiedoston koko: 97 kb
958
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
959
Asetus Latvian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
960
Asetus Uzbekistanin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
961
Valtioneuvoston päätös heksakloorietaanin käytön rajoittamisesta
962
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä
963
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 134 Suomeksi
Julkaistu: 29.10.1997 Tiedoston koko: 118 kb
946
Laki Pelastusopistosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
947
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta
948
Laki vesilain muuttamisesta
949
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
950
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn ensimmäisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
951
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
952
Asetus puolustusministeriöstä
953
Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
954
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
955
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 12 §:n muuttamisesta.
956
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista annetun työministeriön päätöksen
957
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen
Vihko 133 Suomeksi
Julkaistu: 24.10.1997 Tiedoston koko: 161 kb
941
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
942
Laki merityöaikalain muuttamisesta
943
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
944
Asetus museovirastosta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
945
Asetus ammatillisen koulutuksen yleisistä toimikunnista ja koulutustoimikunnista
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.