Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 172 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1997 Tiedoston koko: 196 kb
1255
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
1256
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta
1257
Liikenneministeriön päätös aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta
1258
Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 171 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1997 Tiedoston koko: 115 kb
1247
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1248
Laki merenkulkulaitoksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1249
Asetus merenkulkulaitoksesta
1250
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi
1251
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1252
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1253
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1254
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista
Vihko 170 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1997 Tiedoston koko: 134 kb
1241
Laki laitteiden energiatehokkuudesta
1242
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1243
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1244
Liikenneministeriön päätös ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
1245
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1246
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 169 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1997 Tiedoston koko: 143 kb
1228
Laki rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttamisesta
1229
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1230
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
1231
Laki liikepankkilain muuttamisesta
1232
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1233
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1234
Laki osuuspankkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1235
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 14 ja 15 §:n kumoamisesta
1236
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1237
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1238
Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta
1239
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1240
Laki leimaverolain 51 §:n muuttamisesta
Vihko 168 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1997 Tiedoston koko: 96 kb
1218
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
1219
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1220
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
1221
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
1222
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1223
Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1224
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 45 §:n muuttamisesta
1225
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1226
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1227
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 167 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1997 Tiedoston koko: 147 kb
1212
Laki kalastuslain muuttamisesta
1213
Laki petoeläinten tappamien porojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1214
Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta
1215
Asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
1216
Ulkoasiainministeriön päätös kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaan yleissopimukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta
1217
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 166 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1997 Tiedoston koko: 105 kb
1204
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1205
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998
1206
Laki vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1207
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1208
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
1209
Valtioneuvoston päätös tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
1210
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
1211
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkkeiden tukkuhintojen tarkistamisesta
Vihko 165 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1997 Tiedoston koko: 153 kb
1199
Laki Brasilian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1200
Asetus Brasilian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1201
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain muuttamisesta.
1202
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1203
Verohallituksen päätös vuonna 1998 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 164 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1997 Tiedoston koko: 116 kb
1194
Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1195
Asetus Arabiemiraattien liiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta.
1196
Kuntajakolaki
1197
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan
1198
Laki kuntalain 5 §:n muuttamisesta
Vihko 163 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1997 Tiedoston koko: 106 kb
1183
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1184
Asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1185
Asetus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1186
Asetus patenttiyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1187
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1188
Asetus väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn vuoden 1973 pöytäkirjan liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1189
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1190
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1191
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon
1192
Valtiovarainministeriön päätös Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1193
Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
Vihko 162 Suomeksi
Julkaistu: 22.12.1997 Tiedoston koko: 119 kb
1179
Opetusministeriön päätös Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1180
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1181
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1182
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1997toimitettavassa verotuksessa
Vihko 161 Suomeksi
Julkaistu: 22.12.1997 Tiedoston koko: 119 kb
1173
Kiinteistörahastolaki
1174
Asetus yritystukineuvottelukunnasta
1175
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1176
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1177
Valtiovarainministeriön päätös Alvar Aallon ja arkkitehtuurin juhlarahasta
1178
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalous-ministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 160 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1997 Tiedoston koko: 119 kb
1168
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1169
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1170
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1171
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998
1172
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1998
Vihko 159 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1997 Tiedoston koko: 110 kb
1158
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1159
Maakuntajakolaki
1160
Laki rakennuslain 18 §:n muuttamisesta
1161
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
1162
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1163
Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1164
Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1165
Asetus eräiden rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1166
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1167
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1997 Tiedoston koko: 118 kb
1148
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1149
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 ja 28 §:n muuttamisesta
1150
Laki opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta
1151
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1152
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä
1153
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1154
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1155
Asetus valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1156
Asetus Suomen FAO-toimikunnasta
1157
Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1997 Tiedoston koko: 222 kb
1144
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista
1145
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1146
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998
1147
Valtioneuvoston päätös eräiden maaseudun kehittämishankkeiden avustamisesta Euroopan aluekehitysrahaston tuella
Vihko 156 Suomeksi
Julkaistu: 17.12.1997 Tiedoston koko: 103 kb
1131
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1132
Laki työturvallisuuslain 9 §:n muuttamisesta
1133
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1134
Laki lääkelain 58 §:n muuttamisesta
1135
Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1136
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1137
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1138
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
1139
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 1998
1140
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1141
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1142
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1143
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 155 Suomeksi
Julkaistu: 17.12.1997 Tiedoston koko: 122 kb
1124
Laki Alankomaiden kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1125
Asetus Alankomaiden kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1126
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1127
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1128
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1129
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1130
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
Vihko 154 Suomeksi
Julkaistu: 15.12.1997 Tiedoston koko: 109 kb
1113
Laki Suomen Hallitusmuodon 49 ja 59 §:n muuttamisesta
1114
Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1115
Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1116
Laki eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta eräille kuntayhtymille
1117
Laki opintotukilain muuttamisesta
1118
Laki vientitakuulain muuttamisesta
1119
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1120
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1121
Valtioneuvoston päätös tuottajaryhmien ja niiden liittojen tunnustamisesta ja tukemisesta
1122
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1123
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
Vihko 153 Suomeksi
Julkaistu: 12.12.1997 Tiedoston koko: 105 kb
1102
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1103
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1104
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1105
Laki verohallintolain muuttamisesta
1106
Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta
1107
Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta
1108
Laki Teknillisen tarkastuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1109
Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta
1110
Asetus ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain voimaantulosta lain 530/1994 5 §:n osalta
1111
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 58 §:n muuttamisesta
1112
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.