Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 27 Suomeksi
Julkaistu: 28.3.1996 Tiedoston koko: 208 kb
185
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
186
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
187
Asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamisesta
188
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
189
Kosmetiikka-asetus
190
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista
191
Asetus asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
192
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
193
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista
194
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 26 Suomeksi
Julkaistu: 27.3.1996 Tiedoston koko: 302 kb
175
Laki lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta
176
Laki siviili-ilma-aluksen kaappaukseen syyllistyneiden henkilöiden palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
177
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
178
Laki säätiölain 10 §:n muuttamisesta
179
Laki hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetun lain 7 §:n kumoamisesta
180
Asetus tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
181
Asetus saamelaisten koulutusasiainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta (Saamenkielinen käännös)
182
Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisten mittaajien toimintapiireistä
183
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
184
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 25 Suomeksi
Julkaistu: 22.3.1996 Tiedoston koko: 180 kb
166
Rekisterihallintolaki
167
Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
168
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta
169
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
170
Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta
171
Asetus ylikuormamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
172
Asetus torjunta-aineasetuksen 18 §:n muuttamisesta
173
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
174
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi
Julkaistu: 20.3.1996 Tiedoston koko: 198 kb
156
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
157
Laki nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin
158
Asetus poliisin hallinnosta
159
Asetus nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin
160
Asetus tekijänoikeusasetuksen 16 §:n kumoamisesta
161
Asetus metsänparannusasetuksen 22 §:n muuttamisesta
162
Asetus tilintarkastuslain 14 §:n voimaantulosta
163
Asetus eräiden sähkölain mukaisten tehtävien siirtämisestä turvatekniikan keskukselle
164
Asetus Sähkötarkastuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
165
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
Vihko 23 Suomeksi
Julkaistu: 20.3.1996 Tiedoston koko: 199 kb
147
Laki valtion virkamieslain 30 ja 49 §:n muuttamisesta
148
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
149
Laki eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
150
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
151
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen
152
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
153
Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta
154
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
155
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien vahvistamisesta
Vihko 22 Suomeksi
Julkaistu: 15.3.1996 Tiedoston koko: 170 kb
142
Asetus rikosrekisteriasetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta
143
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
144
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
145
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
146
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi
Julkaistu: 13.3.1996 Tiedoston koko: 162 kb
136
Asetus lihavalmisteasetuksen kumoamisesta
137
Asetus liha-asetuksen kumoamisesta
138
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista
139
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä
140
Asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimaansaattamisesta
141
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1996
Vihko 20 Suomeksi
Julkaistu: 12.3.1996 Tiedoston koko: 1336 kb (Huom! koko 204 sivua)
131
Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta
132
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä kasvikunnan tuotteissa sekä munissa ja munavalmisteissa ja eräiden vieraita aineita koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta
133
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääristä kalassa ja eräissä kalastustuotteissa koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta
134
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa
135
Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeet eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismääristä elintarvikkeissa
Vihko 19 Suomeksi
Julkaistu: 6.3.1996 Tiedoston koko: 150 kb
126
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
127
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 12 a §:n muuttamisesta
128
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
129
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995-1996osallistuvista kunnista annetun päätöksen muuttamisesta
130
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 18 Suomeksi
Julkaistu: 1.3.1996 Tiedoston koko: 153 kb
122
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
123
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
124
Liikenneministeriön ilmoitus eräästä päätöksestä
125
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi
Julkaistu: 29.2.1996 Tiedoston koko: 185 kb
115
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
116
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
117
Asetus eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) voimaansaattamisesta
118
Ilmailuasetus
119
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
120
Asetus panostaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
121
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi
Julkaistu: 28.2.1996 Tiedoston koko: 213 kb
106
Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta
107
Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
108
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1996
109
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista ja yleiskorvauksista
110
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennissä ja kauttakuljetuksessa Euroopan unionin alueella vaadittavasta ilmoituksesta
111
Valtiovarainministeriön päätös Helene Schjerfbeckin ja kuvataiteen juhlarahasta
112
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
113
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
114
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi
Julkaistu: 21.2.1996 Tiedoston koko: 201 kb
98
Asetus oikeusrekisterikeskuksesta
99
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n kumoamisesta
100
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
101
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
102
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 53 §:n muuttamisesta
103
Asetus Euroopan patenttisopimukseen liittymistä koskevan lainsäädännön eräiden säännösten voimaantulosta
104
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
105
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi
Julkaistu: 20.2.1996 Tiedoston koko: 242 kb
92
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
93
Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
94
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
95
Asetus rakennusasetuksen 1 a §:n 2 momentin kumoamisesta
96
Asetus rakennussuojeluasetuksen kumoamisesta
97
Valtioneuvoston päätös tunnustettujen puutarhatuottajien markkinointiorganisaatioiden tukemisesta
Vihko 13 Suomeksi
Julkaistu: 15.2.1996 Tiedoston koko: 185 kb
85
Asetus vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnasta
86
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista
87
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
88
Asetus tavaramerkkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
90
Sisäasiainministeriön päätös Lohjan kunnan ja Lohjan kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Lohja -nimisen kunnan perustamisesta
91
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista
Vihko 12 Suomeksi
Julkaistu: 14.2.1996 Tiedoston koko: 188 kb
78
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa
79
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta
80
Asetus luotsausasetuksen 3 ja 3 a §:n muuttamisesta
81
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
82
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
83
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten merkinnöistä vuonna 1996
84
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 11 Suomeksi
Julkaistu: 7.2.1996 Tiedoston koko: 201 kb
68
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
69
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
70
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisest
71
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
72
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista
73
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
74
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
75
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
76
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
77
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 10 Suomeksi
Julkaistu: 1.2.1996 Tiedoston koko: 190 kb
59
Laki kirkkolain muuttamisesta
60
Asetus eräiden ilmailua ja onnettomuuksien tutkintaa koskevien lakien voimaantulosta
61
Asetus alusturvallisuutta ja sen valvontaa koskevien lakien voimaantulosta
62
Asetus kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta annetun asetuksen kumoamisesta
63
Asetus merenkulkuhallinnosta annetun asetuksen 24 §:n kumoamisesta
64
Asetus helikopteritoiminnasta aluksella
65
Asetus matkustajien luetteloinnista matkustaja-aluksella
66
Asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä
67
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi
Julkaistu: 31.1.1996 Tiedoston koko: 580 kb
51
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
52
Asetus patenttiasiamiehistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
53
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta (Saamenkielinen käännös)
54
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
55
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
56
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
57
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden rakenteiden parantamiseksi myönnettävien lainojen hoitamisesta (Saamenkielinen käännös)
58
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 8 Suomeksi
Julkaistu: 31.1.1996 Tiedoston koko: 200 kb
42
Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista annetun lain kumoamisesta
43
Asetus vuonna 1996kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
44
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta
45
Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
46
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneu-voston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
47
Sisäasiainministeriön päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
48
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten poimintatuen suuruudesta ja jaosta tuotteittain
49
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
50
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.