Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 47 Suomeksi
Julkaistu: 22.5.1996 Tiedoston koko: 173 kb
320
Laki vuosilomalain muuttamisesta
321
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin johtokunnan jäsenten valintaa koskevien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta.
322
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
323
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
324
Asetus ilmansuojeluasetuksen 2 §:n 2 kohdan kumoamisesta.
325
Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä ja kuntajaon muuttamisesta Posion ja Pudasjärven kuntien välillä
326
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan kunnan ja Saarijärven kaupungin välillä
327
Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä Muhoksen ja Utajärven kuntien välillä
328
Valtioneuvoston päätös lohenkalastuksen rajoittamisen johdosta maksettavista korvauksista
329
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
330
Valtioneuvoston päätös viljasiementuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi
Julkaistu: 15.5.1996 Tiedoston koko: 157 kb
318
Asetus psykologian tutkinnoista
319
Asetus ulosottotoimen hallinnosta
Vihko 45 Suomeksi
Julkaistu: 15.5.1996 Tiedoston koko: 150 kb
312
Asetus merellä käytettäviin aluksiin kohdistuvaa takavarikkoa ja sitä vastaavia toimenpiteitä tarkoittavien säännösten yhtenäistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
313
Asetus Luoteis-Venäjän alueellisen riskipääomarahaston teknisen avun rahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
314
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista ja yleiskorvauksista annetun päätöksen muuttamisesta
315
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1996maksettavasta kansallisesta tuesta
316
Oikeusministeriön päätös valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 1996kunnallisvaaleissa
317
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 44 Suomeksi
Julkaistu: 10.5.1996 Tiedoston koko: 148 kb
308
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
309
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
310
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
311
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 43 Suomeksi
Julkaistu: 2.5.1996 Tiedoston koko: 184 kb
300
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta
301
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä opintotukiasioiden siirryttyä kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi
302
Asetus alueiden kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
303
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
304
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 37 ja 38 §:n muuttamisesta
305
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
306
Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta
307
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996
Vihko 42 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1996 Tiedoston koko: 839 kb
293
Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
294
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
295
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
296
Asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hallinnasta ja hoidosta
297
Valtioneuvoston päätös luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
298
Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa
299
Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueeseen
Vihko 41 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1996 Tiedoston koko: 199 kb
281
Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisest
282
Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta
283
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
284
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
285
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
286
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
287
Laki alkoholilain 10 §:n muuttamisesta
288
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
289
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
290
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
291
Sisäasiainministeriön päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun sisäasiainministeriön päätöksen 4 §:n 2 kohdan muuttamisesta
292
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
Vihko 40 Suomeksi
Julkaistu: 30.4.1996 Tiedoston koko: 166 kb
273
Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
274
Asetus Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
275
Laki Chilen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
276
Asetus Chilen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
277
Laki Korean tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
278
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
279
Laki Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
280
Asetus Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 39 Suomeksi
Julkaistu: 29.4.1996 Tiedoston koko: 1842 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
267
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
268
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta
269
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
270
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
271
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
272
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 38 Suomeksi
Julkaistu: 24.4.1996 Tiedoston koko: 189 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
260
Laki Pakistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
261
Asetus Pakistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
262
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
263
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
264
Valtioneuvoston päätös tuottajaryhmien ja niiden liittojen tunnustamisesta ja tukemisesta
265
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
266
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 37 Suomeksi
Julkaistu: 18.4.1996 Tiedoston koko: 858 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
258
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa
259
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 36 Suomeksi
Julkaistu: 17.4.1996 Tiedoston koko: 186 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
250
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
251
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 16 ja 46 §:n muuttamisesta
252
Asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
253
Valtioneuvoston päätös viljansiementuotannon kansallisesta tuesta
254
Valtioneuvoston päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
255
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta
256
Valtioneuvoston päätös siemenhuollon edistämisestä
257
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
Vihko 35 Suomeksi
Julkaistu: 12.4.1996 Tiedoston koko: 227 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
245
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
246
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
247
Eläinsuojelulaki
248
Rekisterihallintoasetus
249
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi
Julkaistu: 11.4.1996 Tiedoston koko: 180 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
234
Laki merilain muuttamisesta
235
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
236
Laki ulosottolain 3 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
237
Asetus aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
238
Valtioneuvoston päätös maataloustuotteita jalostavan teollisuuden kehittämishankkeisiin myönnettävästä tuesta
239
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1995
240
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1996kiinteistöveron eräpäivistä
241
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energiatuen myöntämisen ehdoista
242
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia
243
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
244
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 33 Suomeksi
Julkaistu: 10.4.1996 Tiedoston koko: 148 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
227
Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta
228
Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn virkamiesten perheenjäsenten työskentelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
229
Asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
230
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
231
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
232
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
233
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 32 Suomeksi
Julkaistu: 3.4.1996 Tiedoston koko: 150 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
223
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
224
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
225
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
226
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen sekä maatalouden ympäristötuen perus- ja erityistuen hakuajoista
Vihko 31 Suomeksi
Julkaistu: 1.4.1996 Tiedoston koko: 172 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
212
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vesiviljelyrekisteristä
213
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
214
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista
215
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden sähköalan viranomaistehtävien siirtämisestä turvatekniikan keskukselle
216
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
217
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 16 §:n kumoamisesta
218
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 48 §:n muuttamisesta
219
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
220
Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista
221
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
222
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 30 Suomeksi
Julkaistu: 1.4.1996 Tiedoston koko: 181 kb (Vihko 39 ilman karttaliitteitä.(Tiedoston koko 160 ).)
204
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta
205
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta
206
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta
207
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
208
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
209
Asetus asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta
210
Valtioneuvoston päätös asunto-osakeyhtiötalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista
211
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Vörå Frikyrka -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
Vihko 29 Suomeksi
Julkaistu: 29.3.1996 Tiedoston koko: 347 kb
202
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
203
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten kuivausrumpujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista
Vihko 28 Suomeksi
Julkaistu: 29.3.1996 Tiedoston koko: 222 kb
195
Laki kihlakunnansyyttäjästä
196
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
197
Laki ulosottolain muuttamisesta
198
Laki ulosottotoimesta annetun lain kumoamisesta
199
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
200
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
201
Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.