Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 67 Suomeksi
Julkaistu: 28.6.1996 Tiedoston koko: 181 kb
483
Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä
484
Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta
485
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
486
Laki kuntalain 45 §:n muuttamisesta
487
Laki Kuntien takauskeskuksesta
488
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi
Julkaistu: 28.6.1996 Tiedoston koko: 199 kb
476
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
477
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
478
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta
479
Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
480
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
481
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista
482
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi
Julkaistu: 28.6.1996 Tiedoston koko: 234 kb
472
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
473
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
474
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
475
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 64 Suomeksi
Julkaistu: 28.6.1996 Tiedoston koko: 180 kb
468
Valtioneuvoston päätös bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
469
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
470
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
471
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista
Vihko 63 Suomeksi
Julkaistu: 27.6.1996 Tiedoston koko: 183 kb
461
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
462
Laki merilain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta
463
Vesiliikennelaki
464
Asetus eräiden huviveneiden turvallisuudesta
465
Asetus veneliikenneasetuksen 2 §:n 3 momentin ja 4 §:n kumoamisesta
466
Laki työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta
467
Asetus työllisyysasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi
Julkaistu: 27.6.1996 Tiedoston koko: 172 kb
451
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja
452
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta
453
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
454
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
455
Asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
456
Asetus liikenneopettajankoulutuksesta
457
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
458
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen kumoamisesta
459
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
460
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 61 Suomeksi
Julkaistu: 26.6.1996 Tiedoston koko: 184 kb
441
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
442
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain muuttamisesta
443
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
444
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
445
Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten annetun asetuksen muuttamisesta
446
Asetus Viron, Suomen ja Ruotsin välillä M/S Estoniasta tehdyn sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
447
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
448
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
449
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
450
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 60 Suomeksi
Julkaistu: 26.6.1996 Tiedoston koko: 213 kb
429
Laki tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta
430
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
431
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
432
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
433
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
434
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
435
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
436
Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
437
Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta
438
Liikenneministeriön päätös liikenneministeriön maksullisista suoritteista
439
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
440
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan erityiskorvauksen perusteista vuonna 1996
Vihko 59 Suomeksi
Julkaistu: 25.6.1996 Tiedoston koko: 214 kb
421
Laki merilain muuttamisesta
422
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta
423
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain sekä aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
424
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta
425
Asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä vuoden 1992 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
426
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
427
Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
428
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 58 Suomeksi
Julkaistu: 20.6.1996 Tiedoston koko: 214 kb
413
Laki eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain 1 §:n ja liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
414
Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta
415
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
416
Laki osuuskunnan talletuksesta antaman vastakirjan ja muun todistuksen kuolettamisesta annetun lain kumoamisesta
417
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
418
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
419
Laki työttömyysturvalain 27 §:n muuttamisesta
420
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 57 Suomeksi
Julkaistu: 19.6.1996 Tiedoston koko: 214 kb
408
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
409
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
410
Sähköturvallisuuslaki
411
Asetus Romanian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
412
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 56 Suomeksi
Julkaistu: 14.6.1996 Tiedoston koko: 314 kb
399
Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annetun asetuksen kumoamisesta.
400
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista
401
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
402
Asetus suun kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista
403
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Kannonkosken kuntien välillä
404
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Kolarin kuntien välillä
405
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Temmeksen kuntien välillä, Rantsilan ja Limingan kuntien välillä, Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä, Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan välillä sekä Ruukin ja Siikajoen kuntien välillä
406
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ruskon ja Maskun kuntien välillä
407
Sisäasiainministeriön päätös Porvoon kaupungin ja Porvoon maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
Vihko 55 Suomeksi
Julkaistu: 13.6.1996 Tiedoston koko: 189 kb
393
Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille
394
Laki kiinteistön luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle Vaasassa
395
Asetus koe-eläintoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
396
Eläinsuojeluasetus
397
Työministeriön päätös haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
398
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus päätöksestä
Vihko 54 Suomeksi
Julkaistu: 12.6.1996 Tiedoston koko: 201 kb
385
Laki eräiden maa-alueiden luovuttamisesta Helsingin kaupungille
386
Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
387
Sotilasilmailuasetus
388
Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
389
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
390
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
391
Sisäasiainministeriön päätös maistraattien toimialueista
392
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hämeenkosken ja Kärkölän kuntien välillä
Vihko 53 Suomeksi
Julkaistu: 10.6.1996 Tiedoston koko: 172 kb
379
Laki rahalain muuttamisesta
380
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
381
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
382
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisest
383
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 19961997 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
384
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 52 Suomeksi
Julkaistu: 5.6.1996 Tiedoston koko: 221 kb
364
Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta
365
Laki porotalouslain 41 a §:n muuttamisesta
366
Laki luontaiselinkeinolain 46 §:n muuttamisesta
367
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
368
Laki työsopimuslain 24 ja 54 §:n muuttamisesta
369
Asetus Venäjän kanssa ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
370
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta
371
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
372
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
373
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
374
Teletoiminta-asetus
375
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
376
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
377
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
378
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 51 Suomeksi
Julkaistu: 31.5.1996 Tiedoston koko: 186 kb
350
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
351
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta.
352
Asetus kihlakunnansyyttäjästä .
353
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
354
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
355
Asetus riistan ja kanin lihan tarkastamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
356
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 44 §:n muuttamisesta.
357
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 238 ja 242 §:n muuttamisesta
358
Asetus tilintarkastuslain eräiden säännösten soveltamisesta
359
Asetus lääkekorvauslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
360
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
361
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
362
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
363
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 50 Suomeksi
Julkaistu: 30.5.1996 Tiedoston koko: 572 kb
346
Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistölaitoksen maksullisista suoritteista
347
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä
348
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
349
Työministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 49 Suomeksi
Julkaistu: 29.5.1996 Tiedoston koko: 189 kb
339
Laki Perun kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
340
Asetus Perun kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
341
Laki Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
342
Asetus Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
343
Laki teletoimintalain muuttamisesta
344
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
345
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 48 Suomeksi
Julkaistu: 23.5.1996 Tiedoston koko: 207 kb
331
Laki tullilain muuttamisesta
332
Laki valmisteverotuslain 21 §:n muuttamisesta
333
Laki merimieslain muuttamisesta
334
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
335
Laki merityöaikalain muuttamisesta
336
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 8 ja 30 §:n muuttamisesta
337
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
338
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.