Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 87 Suomeksi
Julkaistu: 21.8.1996 Tiedoston koko: 198 kb
619
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
620
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
621
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
622
Laki avioliittolain 20 §:n muuttamisesta.
623
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:n muuttamisesta
624
Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta
625
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 86 Suomeksi
Julkaistu: 19.8.1996 Tiedoston koko: 223 kb
617
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
618
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 85 Suomeksi
Julkaistu: 16.8.1996 Tiedoston koko: 230 kb
612
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
613
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
614
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
615
Asetus vuonna 1996toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivista postikonttoreista ja eräistä muista toimipaikoista
616
Asetus vuonna 1996toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
Vihko 84 Suomeksi
Julkaistu: 15.8.1996 Tiedoston koko: 216 kb
603
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
604
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
605
Työaikalaki
606
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
607
Valtioneuvoston päätös valtioneuvoston päätöksen, joka sisältää järjestysohjeet hissien rakentamista, asentamista, käyttöä, hoitoa ja tarkastusta varten, kumoamisesta
608
Valtioneuvoston päätös järjestysohjeista tekoainetta viskoosimenetelmin valmistavia teollisuuslaitoksia varten annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
609
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta nestemäisen typen kuljettamiseen ajoneuvossa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
610
Valtioneuvoston päätös puunkorjuutyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
611
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 83 Suomeksi
Julkaistu: 14.8.1996 Tiedoston koko: 250 kb
597
Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
598
Asetus Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
599
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
600
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 16 §:n muuttamisesta
601
Oikeusministeriön päätös äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
602
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 82 Suomeksi
Julkaistu: 9.8.1996 Tiedoston koko: 401 kb
596
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa kolmansista maista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi
Julkaistu: 7.8.1996 Tiedoston koko: 204 kb
593
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
594
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
595
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 80 Suomeksi
Julkaistu: 2.8.1996 Tiedoston koko: 211 kb
586
Hallintolainkäyttölaki
587
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain eräiden lainkohtien kumoamisesta
588
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
589
Laki hallintomenettelylain muuttamisesta
590
Laki vesilain muuttamisesta
591
Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisest
592
Laki työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi
Julkaistu: 1.8.1996 Tiedoston koko: 489 kb
570
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
571
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
572
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
573
Laki liikepankkilain 8 ja 66 §:n muuttamisesta
574
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 12 §:n kumoamisesta
575
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
576
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
577
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
578
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
579
Laki sijoituspalveluyrityksistä
580
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
581
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
582
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
583
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
584
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta.
585
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
Vihko 78 Suomeksi
Julkaistu: 1.8.1996 Tiedoston koko: 174 kb
558
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
559
Laki Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
560
Laki Helsingin yliopistosta annetun lain muuttamisesta
561
Asetus fysiikan tutkimuslaitoksesta
562
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
563
Laki rikoslain 46 luvun 1 §n muuttamisesta
564
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain kumoamisesta
565
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain kumoamisesta
566
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 b §:n muuttamisesta
567
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
568
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n muuttamisesta
569
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistoimintakokeilusta annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 77 Suomeksi
Julkaistu: 31.7.1996 Tiedoston koko: 122 kb
550
Laki Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
551
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
552
Laki Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
553
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
554
Asetus Macaon kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
555
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen kolmannen pöytäkirjan voimaan-saattamisesta
556
Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1996suoritettavista lisämak-suista ja niiden hakuajoista
557
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 76 Suomeksi
Julkaistu: 31.7.1996 Tiedoston koko: 203 kb
535
Laki keskusverolautakunnasta
536
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
537
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
538
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
539
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
540
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
541
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
542
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
543
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
544
Laki arpajaisverolain 15 ja 16 §:n muuttamisesta
545
Laki leimaverolain muuttamisesta
546
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
547
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
548
Laki leimaverolain muuttamisesta
549
Laki leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi
Julkaistu: 24.7.1996 Tiedoston koko: 205 kb
531
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
532
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä annetun eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
533
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kolmansista maista tuotaville eläimille ja eräille tavaroille suoritettavista eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
534
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 74 Suomeksi
Julkaistu: 17.7.1996 Tiedoston koko: 181 kb
520
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
521
Asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta
522
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
523
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
524
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
525
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
526
Laki kalastuslain muuttamisesta
527
Laki kalastuslain 90 §:n muuttamisesta
528
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 15 §:n muuttamisesta
529
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
530
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 73 Suomeksi
Julkaistu: 12.7.1996 Tiedoston koko: 183 kb
514
Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
515
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
516
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä
517
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä
518
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
519
Verohallituksen päätös ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta
Vihko 72 Suomeksi
Julkaistu: 5.7.1996 Tiedoston koko: 217 kb
510
Laki sotilastapaturmalain 6 §:n muuttamisesta
511
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
512
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
513
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista
Vihko 71 Suomeksi
Julkaistu: 5.7.1996 Tiedoston koko: 308 kb
500
Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista
501
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain soveltamisalaan kuulumattomasta teletoiminnasta
502
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta
503
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista
504
Liikenneministeriön päätös telelaitosten yhdysliikenteestä
505
Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien liittämisestä yleiseen televerkkoon
506
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan tunnistamistietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta
507
Liikenneministeriön päätös rajoitetun käyttäjäryhmän teletoiminnasta
508
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
509
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista
Vihko 70 Suomeksi
Julkaistu: 4.7.1996 Tiedoston koko: 183 kb
495
Jäteverolaki
496
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
497
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
498
Sähköturvallisuusasetus
499
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 69 Suomeksi
Julkaistu: 1.7.1996 Tiedoston koko: 171 kb
494
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 68 Suomeksi
Julkaistu: 1.7.1996 Tiedoston koko: 184 kb
489
Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
490
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
491
Asetus eläinten kuljetuksesta
492
Asetus Ukrainan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
493
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.