Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 127 Suomeksi
Julkaistu: 29.11.1996 Tiedoston koko: 199 kb
909
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
910
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
911
Laki vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
912
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
913
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulusta
914
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
915
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
916
Asetus Vaasan yliopistosta annetun asetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi
Julkaistu: 29.11.1996 Tiedoston koko: 574 kb
906
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
907
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
908
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen oikaisemisesta.
Vihko 125 Suomeksi
Julkaistu: 28.11.1996 Tiedoston koko: 200 kb
895
Laki lääkelain muuttamisesta
896
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
897
Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
898
Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
899
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
900
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
901
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1997 perittävästä maksusta
902
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
903
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta.
904
Asetus lääkeasetuksen 11 §:n 1 momentin ja 25 §:n muuttamisesta
905
Asetus sairaaloissa ja terveyskeskuksissa säteilyn käyttötehtävissä työskentelevien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
Vihko 124 Suomeksi
Julkaistu: 28.11.1996 Tiedoston koko: 198 kb
885
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
886
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
887
Laki haastemieslain muuttamisesta
888
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
889
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
890
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön 11 ja 14 §:n muuttamisesta
891
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
892
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
893
Asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
894
Valtioneuvoston päätös ympäristösuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista
Vihko 123 Suomeksi
Julkaistu: 27.11.1996 Tiedoston koko: 194 kb
874
Laki veronkantolain muuttamisesta
875
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
876
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
877
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 7 a ja 8 §:nmuuttamisesta
878
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
879
Laki yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta
880
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
881
Asetus viihdelaiteasetuksen 4 §:n muuttamisesta
882
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
883
Asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitetun kertoimen julkaisemisesta vuodelle 1997
884
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
Vihko 122 Suomeksi
Julkaistu: 25.11.1996 Tiedoston koko: 121 kb
873
Valtiovarainministeriön päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi
Julkaistu: 25.11.1996 Tiedoston koko: 186 kb
868
Valtioneuvoston päätös eräiden ulkomaanliikenteessä käytettävälle kuljetuskalustolle myönnettyjen tukien takaisin perimisestä luopumisesta
869
Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta
870
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista
871
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista.
872
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 120 Suomeksi
Julkaistu: 22.11.1996 Tiedoston koko: 190 kb
867
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
Vihko 119 Suomeksi
Julkaistu: 21.11.1996 Tiedoston koko: 197 kb
855
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
856
Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta
857
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
858
Laki työturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta
859
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
860
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
861
Laki työaikalain 3 ja 46 §:n muuttamisesta
862
Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n kumoamisesta
863
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista annetun asetuksen kumoamisesta
864
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella maksettavasta kansallisen tuen määrästä
865
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
866
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
Vihko 118 Suomeksi
Julkaistu: 21.11.1996 Tiedoston koko: 990 kb
849
Laki Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
850
Asetus Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
851
Asetus Reservin Aliupseerien Liiton ansiorististä annetun asetuksen muuttamisesta
852
Öljyvahinkovastuuasetus
853
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
854
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
Vihko 117 Suomeksi
Julkaistu: 20.11.1996 Tiedoston koko: 253 kb
843
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
844
Laki kuntalain muuttamisesta
845
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1997
846
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
847
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
848
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995-1996osallistuvista kunnista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 116 Suomeksi
Julkaistu: 14.11.1996 Tiedoston koko: 253 kb
827
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
828
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
829
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
830
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
831
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
832
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
833
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
834
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
835
Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta
836
Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta
837
Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
838
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
839
Laki työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
840
Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta
841
Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta
842
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi
Julkaistu: 13.11.1996 Tiedoston koko: 165 kb
820
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
821
Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
822
Valtion virkamiesten työaika-asetus
823
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 14 c §:n muuttamisesta
824
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista annetun päätöksen voimassaoloajan jatkamisesta
825
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
826
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1996toimitettavassa verotuksessa
Vihko 114 Suomeksi
Julkaistu: 11.11.1996 Tiedoston koko: 1380 kb (Huom! koko: 200 sivua!)
819
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 113 Suomeksi
Julkaistu: 8.11.1996 Tiedoston koko: 291 kb (Huom! koko: 200 sivua!)
792
Laki ulosottolain muuttamisesta
793
Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
794
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
795
Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta
796
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
797
Laki maanvuokralain 41 §:n muuttamisesta
798
Laki muinaismuistolain 7 §:n muuttamisesta
799
Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
800
Laki Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
801
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
802
Laki Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
803
Laki konkurssisäännön 54 §:n muuttamisesta
804
Laki ennakkoperintälain 29 §:n muuttamisesta
805
Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta
806
Laki merimieseläkelain 58 §:n muuttamisesta
807
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta
808
Laki kaivoslain 15 ja 65 §:n muuttamisesta
809
Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta
810
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
811
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
812
Laki holhouslain 76 §:n muuttamisesta
813
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
814
Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
815
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
816
Laki kiinteistönmuodostamislain 288 §:n muuttamisesta
817
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta
818
Laki ulosoton viranomaisia ja muutoksenhakua sekä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan uudistuksen siirtymäsäännöksistä
Vihko 112 Suomeksi
Julkaistu: 7.11.1996 Tiedoston koko: 3100 kb (Huom! Tiedoston koko 3,1 Mb Vihko 112 ilman karttaliitteitä(Tiedoston koko 175 kb))
785
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
786
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
787
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
788
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
789
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
790
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
791
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 111 Suomeksi
Julkaistu: 7.11.1996 Tiedoston koko: 316 kb (Huom! Tiedoston koko 3,1 Mb Vihko 112 ilman karttaliitteitä(Tiedoston koko 175 kb))
784
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi
Julkaistu: 6.11.1996 Tiedoston koko: 175 kb (Huom! Tiedoston koko 3,1 Mb Vihko 112 ilman karttaliitteitä(Tiedoston koko 175 kb))
776
Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta
777
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
778
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutosten voimaansaattamisesta
779
Asetus Intian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
780
Valtioneuvoston päätös teknisen avun käytöstä LEADER II -yhteisöaloiteohjelman puitteissa
781
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
782
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista
783
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta.
Vihko 109 Suomeksi
Julkaistu: 1.11.1996 Tiedoston koko: 148 kb
770
Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnille suoritettavasta verohyvityksestä annetun lain kumoamisesta
771
Laki kirkkolain muuttamisesta
772
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
773
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman turskan pyynnin keskeyttämisestä
774
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Latvian vesialueella
775
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 108 Suomeksi
Julkaistu: 31.10.1996 Tiedoston koko: 198 kb
755
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
756
Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä
757
Asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta tehdyn vuoden 1990 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
758
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
759
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
760
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
761
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
762
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta .
763
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
764
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kiinteistönvälittäjäasetuksen täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
765
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
766
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
767
Oikeusministeriön kuulutus Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalien tuloksesta
768
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
769
Verohallituksen päätös yhteisökoron laskemisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.