Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 187 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 235 kb
1368
Laki peruskoululain muuttamisesta
1369
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
1370
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1371
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolaina-uksen valtion takauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1372
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1373
Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta
1374
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
1375
Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1376
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
1377
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 186 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 205 kb
1356
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1357
Asetus Viron kanssa merivyöhykerajasta Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1358
Asetus Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1359
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1360
Asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1361
Valtioneuvoston päätös tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä
1362
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997
1363
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1997
1364
Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1365
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille makset-tavasta rintama-avustuksesta
1366
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista
1367
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturma-asiamiehistä
Vihko 185 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 241 kb
1348
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta
1349
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
1350
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
1351
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta
1352
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1353
Laki poronhoitolain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1354
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1355
Maa- ja metsätalousministeriön päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla (Saamenkielinen käännös)
Vihko 184 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 677 kb
1347
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 183 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 198 kb
1340
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta
1341
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta
1342
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
1343
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1344
Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1345
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1346
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Vihko 182 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 206 kb
1335
Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta
1336
Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
1337
Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta
1338
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin
1339
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 181 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 202 kb
1329
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1330
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1331
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
1332
Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
1333
Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus
1334
Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä
Vihko 180 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 273 kb
1322
Asetus valtioneuvoston kansliasta
1323
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1324
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä eräille kunnille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa
1325
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista
1326
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1327
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun päätöksen muuttamisesta
1328
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun osallistuvista kunnista
Vihko 179 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 197 kb
1312
Asetus Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä
1313
Asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan säännöistä
1314
Asetus tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta
1315
Asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä
1316
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1317
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1318
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1319
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1320
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1321
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 178 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 174 kb
1309
Laki Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1310
Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1311
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta
Vihko 177 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 174 kb
1308
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
Vihko 176 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 206 kb
1301
Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin
1302
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1303
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1304
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1305
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
1306
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1307
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 175 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 242 kb
1292
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1293
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1294
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta
1295
Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta
1296
Laki vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta
1297
Laki eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta
1298
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta
1299
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1300
Verohallituksen päätös vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
Vihko 174 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 197 kb
1278
Laki vesilain muuttamisesta
1279
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1280
Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1281
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1282
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta
1283
Laki rakennuslain muuttamisesta
1284
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1285
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1286
Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta
1287
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1288
Laki porotalouslain muuttamisesta
1289
Laki kolttalain muuttamisesta
1290
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä diplomaattipassin, virkapassin ja virkamatkapassin myöntämisperusteista
1291
Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta
Vihko 173 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 199 kb
1269
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta
1270
Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta
1271
Asetus kuntien valtionosuudesta
1272
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1273
Asetus lukioasetuksen 39 §:n kumoamisesta
1274
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 13 a §:n kumoamisesta
1275
Asetus valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1276
Asetus valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1277
Asetus eräisiin opetustointa koskeviin asetuksiin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta
Vihko 172 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 207 kb
1262
Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta
1263
Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta
1264
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1265
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1266
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
1267
Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
1268
Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
Vihko 171 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 203 kb
1256
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1257
Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
1258
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta
1259
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1260
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
1261
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös voimalaitosten omakäyttölaitteista
Vihko 170 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 372 kb
1253
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1254
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1255
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 169 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 205 kb
1250
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1251
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1252
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 168 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 205 kb
1240
Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta
1241
Asetus Kriminaalihuoltoyhdistyksestä
1242
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1243
Opetusministeriön päätös Museoviraston maksullisista suoritteista
1244
Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston maksullisista suoritteista
1245
Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan maksullisista suoritteista
1246
Opetusministeriön päätös Valtion taidemuseon maksullisista suoritteista
1247
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1996Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1248
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1249
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.