608/2023

Helsingissä 29.3.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1328/2022, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 12 §:n 4 momentin, ja kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin, sellaisena kuin viimeksi mainittu on laissa 1677/2015, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea investointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;

2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) hyväksyttävällä vakioyksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta, jota käytettäessä maksatus perustuu investoinnin toteutukseen tukipäätöksen mukaisena.

4) kustannusarviolla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota;

5) rakennuksen huonealalla, tuotantotoiminnan vaatimien huonealojen, liikenne- ja käytävätilojen sekä tilaan kuuluvien ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summaa.

3 §
Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät yksikkökustannukset sekä vakioyksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä.

Silloin kun yksikkökustannus tai vakioyksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään yksikkökustannusten tai vakioyksikkökustannusten summaa.

Eläintilan, siihen liittyvän yhteistoimintatilan ja rehunkäsittelytilan enimmäiskustannus määräytyy liitteen kohdan 1. Rakentamisinvestointien tilojen mitoitusperusteet ja liitteen kohdan 2.1.2 Eläintilat mukaisesti. Eläintilojen laitteiden yksikkökustannukset ja vakioyksikkökustannukset ovat liitteen kohdassa 2.1.3 sekä 3.4.

Muiden tilojen, rakennelmien ja laitteistojen enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen kohdan 2.1.4 Muut tilat ja kohdan 3. Vakioyksikkökustannukset perusteella

Jos samaan investointiin sisältyy osia, joista osalle on määritetty yksikkökustannukset ja osalle vakioyksikkökustannus, on investoinnista tehtävä yksi tukipäätös, joka on yksikkökustannuksissa noudatettavan käytännön mukainen. Jos investointiin kuitenkin sisältyy suurimmaksi osaksi, 80 prosenttia tai enemmän hyväksyttävistä kustannuksista, osia, joihin sovelletaan vakioyksikkökustannuksia, investoinnille on tehtävä yksi tukipäätös, joka on yhdenmukainen vakioyksikkökustannuksissa noudatettavan käytännön kanssa.

4 §
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset

Tuotantotilojen yksikkökustannukset ja vakioyksikkökustannukset sisältävät parret, karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät ja varavoimajärjestelmän. Tuotantotilojen yksikkökustannuksiin tai vakioyksikkökustannuksiin eivät sisälly liitteen kohdissa 2.1.3 ja 3.4 erikseen hinnoitellut laitteistot eivätkä siirreltävät ja irtaimena käytettävät kalusteet ja järjestelmät.

Sekä yksikkökustannukset että vakioyksikkökustannukset sisältävät rakennussuunnittelukustannukset, kuten arkkitehtuuri-, rakenne- ja muun tarpeellisen erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvat kustannukset.

5 §
Kustannusarvion ja rakennusselostuksen laatiminen

Rakentamisinvestointia sekä muuta maa- ja puutarhataloustuotantoon liittyvää investointia koskevan kustannusarvion ja rakennusselostuksen on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan tai kyseessä olevaan investointikohteeseen perehtyneen alan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (265/2023) 24 §:ssä tarkoitetun rakennussuunnitelman ja 25 §:ssä tarkoitetun salaojitussuunnitelman tietojen perusteella. Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Kustannusarvion ja rakennusselostuksen on sisällytettävä kaikki rakennukselle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa on esitettävä hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyymiä kuvaavat tunnusluvut, kuten eläinmäärät ja laajuustiedot on esitettävä liitteen tunnuslukujen mukaisesti.

Mikäli rakennukseen sisältyy tiloja tai toimintainvestointeja, joille ei haeta investointitukea, näiden tilojen kustannukset on eriteltävä kustannusarviossa.

Kustannusarviossa on eriteltävä 4 §:n 1 momentin mukaisten tuotantotoiminnalle välttämättömien kiinteiden ja muiden koneiden ja laitteiden kustannukset. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteiden osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Kustannukset on ilmoitettava arvonlisäverottomina lukuun ottamatta asuintilojen kustannuksia, jotka on ilmoitettava arvonlisäverollisina.

6 §
Luonnonmukainen tuotanto

Jos tilalla on voimassa sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, voidaan eläinkohtaista yksikkökustannusta korottaa tämän asetuksen liitteen kohdan 2.1 eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannuksista ilmenevällä tavalla.

7 §
Korjausinvestoinnit

Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Korjausrakentamisen hyväksyttävä yksikkökustannus tai vakioyksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkökustannuksesta tai vakioyksikkökustannuksesta.

Korjausrakentamisen hyväksyttävien yksikkökustannusten tai vakioyksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien erityisten rakennustapojen tai muiden kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2023.

Tätä asetusta sovelletaan 3 päivänä huhtikuuta 2023 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen.

Tällä asetuksella kumotaan rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (846/2018).

Helsingissä 29.3.2023

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Projektipäällikkö
Maarit Hellstedt

Liite
1. RAKENTAMISINVESTOINTIEN TILOJEN MITOITUSPERUSTEET
Toiminta Mitoitusperuste Täsmennykset
  Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä
LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO
Eläintilat      
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 13,5 m2/eläin Sisältää makuuparsi- ja karsinakalusteet, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Lypsyosasto, asemalypsy lypsylehmä 2,0 m2/eläin Sisältää odotustilan
Lypsyosasto, automaattilypsy lypsyrobotti 50,0 m2/yksikkö Sisältää odotustilan sekä poistumis-/erottelureitin
Maitohuone lypsylehmä 0,4 m2/eläin Enintään 45 m2
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 9,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja 6,0 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 80 m2 Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA
Eläintilat      
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 9,0 m2/eläin Sisältää parsi- ja karsinakalusteet, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Maitohuone lypsylehmä 0,4 m2/eläin -
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 7,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja 4,5 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 50 m2 Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LIHAKARJARAKENNUS
Eläintilat      
Lihakarjaosasto emolehmä 12,0 m2/eläin Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Nuorkarjaosasto lihanauta, nuorkarja 7,0 m2/eläin ≥ 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
lihanauta, nuorkarja 4,5 m2/eläin < 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 300 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 50 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
EMAKKOSIKALA
Eläintilat      
Porsitusosasto pahnue 6 m2/pahnue Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
pahnue 10,5 m2/pahnue Porsituskarsina emakko vapaana. Emakon on voitava kääntyä vaivatta ympäri karsinassa. Sisältää käytävät
Astutusosasto emakko 3,9 m2/eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
emakko, vapaa tiineytys 6,3 m2/eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
karju 6,6 m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
astutuskarsina 11 m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilasosasto emakko 4,6 m2/eläin Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat, 650 mm levyiset makuuhäkit, käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto ensikko 3,5 m2/eläin Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
ensikko, vapaa tiineytys 6,3 m2/eläin Sisältää ensikkopaikat ja käytävät
Kasvatusosasto < 40 kg 0,7 m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 500 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 500 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
LIHASIKALA
Eläintilat      
Lihasikalaosasto < 40 kg 0,7 m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
  ≥ 40 kg 1,4 m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 500 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 300 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
HEVOSTALLI
Eläintilat      
Karsinat ja pilttuut hevoset 15,0 m2/eläin Sisältää karsinat ja käytävät
ponit 9,5 m2/eläin Sisältää karsinat ja käytävät
Varsomiskarsina   16,5 m2/karsina Sisältää karsinat ja käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 100 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 30 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
LAMPOLA JA VUOHINAVETTA
Eläintilat      
Lampola lammas 3,5 m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Vuohinavetta vuohi 3,6 m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 100 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 30 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
SIIPIKARJAKASVATTAMO
Eläintilat      
Siipikarjakasvattamo broileri 0,056 m2/eläin  
  kalkkuna 0,25 m2/eläin  
Rehun käsittelytila huoneala, m2 enintään 100 m2
Yhteistoiminnot huoneala, m2 enintään 30 m2 Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
2 HYVÄKSYTTÄVÄT YKSIKKÖKUSTANNUKSET
2.1 Kilpailukyvyn kehittämisen ja tilojen nykyaikaistamisen investoinnit
Yksikkökustannus / yksikkö  
Täsmennys Lisätietoja
Yksikkökustannukset sisältyvät laitteet ja järjestelmät asetuksen 4 § mukaisesti
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia.
hum 2 = huoneala
Liitteen kohdan 1. tilan mitoitusperusteen ja tämän kohdan 2 yksikkökustannusten mukaan laskettu eläin- tai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus
Yksik-kö Euro (alv 0 %)  
2.1.1 ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum 2 )  
Asuinrakennukset        
Asuintilat hum2 1 870 Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien asuintilojen lämmöntehotarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 2.2 ja 3.3 mukaan. Yksikköhintaan lisätään arvonlisävero    
Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät työpaikka-asunnot          
Työpaikka-asuintilat hum2 700      
2.1.2 ELÄINTILAT (euro/hum 2)
Lypsykarjarakennus, pihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto sekä sairas-, hoito- ja poikimiskarsina-alue hum2 540 Lämmin, viileä ja kylmä 7 290 lypsylehmä
Lypsykarjaosasto, luomutuotanto % + 5 hum 2 - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla    
Lypsyosasto, sis. odotustilan hum2 1 110  
Maitohuone hum2 1 110 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
Uudistuskarjaosasto ≥ 6 kk hum2 540 Lämmin, viileä ja kylmä 4 860 hieho ja nuorkarja
Uudistuskarjaosasto < 6 kk hum2 540 Lämmin, viileä ja kylmä 3 240 nuorkarja
Lypsykarjarakennus, parsinavetta Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto hum2 540 Lämmin, viileä ja kylmä 4 860 lypsylehmä
Maitohuone hum2 1 110 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet 445 lypsylehmä
Nuorkarjaosasto hum2 540 Lämmin, viileä ja kylmä 3 780 hieho ja nuorkarja
Lihakarjapihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihakarjaosasto, emolehmä hum2 500 Lämmin, viileä ja kylmä 6 000 emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 6 kk hum2 500 Lämmin, viileä ja kylmä 3 500 lihanauta, nuorkarja
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 6 kk hum2 500 Lämmin, viileä ja kylmä 2 250 lihanauta, nuorkarja
Emakkosikala Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Porsitusosasto, emakko häkissä hum2 600 3 600 emakko pahnueineen, emakko häkissä
Porsitusosasto, emakko vapaana hum2 835 8 767 emakko pahnueineen, emakko vapaana
Astutusosasto, joutilasosasto, joutilaspihatto, ensikko-osasto hum2 670 2 613
4 221
4 422
7 370
3 082
2 345
4 221
astutus/emakko
vapaa tiineytys/emakko
astutus/karju
astutuskarsina
joutilasosasto/joutilas
ensikko-osasto/ensikko
vapaa tiineytys/ensikko
Kasvatusosasto < 40 kg   600   420 sikapaikka
Emakkosikala ja porsitussikalat, luomutuotanto % + 10 hum 2 - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla    
Lihasikala Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihasikala < 40 kg hum2 600   420 sika
Lihasikala ≥ 40 kg hum2 600 840 lihasika
Lihasikala, luomutuotanto % + 10 hum 2 - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla    
Hevostalli ja -pihatto Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Hevostalli ja -pihatto, hevoset hum2 470 Lämmin ja kylmä 7 050 hevonen
Hevostalli ja -pihatto, ponit hum2 470 Lämmin ja kylmä 4 465 poni
Hevostalli ja -pihatto, varsomis-karsina hum2 470 Lämmin ja kylmä 7 755 varsomiskarsina
Lampola tai vuohela Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Lampola, lammas hum2 370 Lämmin ja kylmä 1 295 lammas, uuhi
Vuohela, vuohi hum2 370 Lämmin ja kylmä 1 330 vuohi, kuttu
Lampola tai vuohela, luomutuotanto % + 5 hum 2 - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla    
Siipikarjakasvattamo Eläinkohtainen kustannus enintään:
Siipikarjakasvattamo, broileri hum2 470   26 broileri
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna hum2 470   115 kalkkuna
Rehun käsittelytila hum2 465 Lämmin
hum2 415 Kylmä
Yhteistoiminnot hum2 1 230
2.1.3 ELÄINTILOJEN LAITTEET
Lypsykarjarakennus      
Pihaton lypsylaitteet lypsylehmä 2 280 Sisältää lypsyjärjestelmän
Parsinavetan lypsylaitteet lypsylehmä 1 320 Sisältää lypsyjärjestelmän
Maitosäiliö m3 4 800  
Pihaton muut laitteet lypsylehmä 960 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Parsinavetan laitteet lypsylehmä 960 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Pihaton tai parsikasvattamon laitteet nuori nauta 780 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Lihakarjarakennus
Lihakarjarakennuksen laitteet lihanauta 420 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Sikalat
Emakkosikala emakko 365 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Välikasvattamo porsas < 40 kg 14,5 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Lihasikala lihasika 30 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Hevostalli hevonen 85 Hevostallin ja -pihaton ruokinta ja kuivitusjärjestelmät, hoitolaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
Lampola lammas, uuhi 85 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Vuohinavetta vuohi, kuttu 85 Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä. Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana
Lihasiipikarjakasvattamo broileri, kalkkuna 1,2 Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, palo-ilmaisinjärjestelmä
2.1.4 MUUT TILAT JA LAITTEET
Kasvihuoneet     Kasvihuoneessa on oltava:
1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus;
2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjär-jestelmä;
3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi tai lämpöeristetty ei valoa läpäisevä katto ja erikoisvalaistus.
Kasvihuone, lasikate tai kova kerrosmuovilevykate hum2 230 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelujärjestelmän
Kasvihuone, tuplamuovikalvokate hum2 160 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelujärjestelmän
Kasvuhuone, täysin riippuvainen keinovalaistuksesta hum2 530 Hinta sisältää ilmastoautomatiikan, lämpöputkistot, kastelujärjestelmän
Kausihuone, yksikerros-muovikalvokate hum2 40 Kiinteä perustus, betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus
ilman tekniikkaa, ei sisällä kasvatuspöytiä
Kevytrakenteinen varhaisviljelyn kasvutunneli hum2 10 Maahan ankkuroitu kesäkauden kestävä rakenne, yksikerros-muovikalvokate ei sisällä kasvatuspöytiä
Kasvihuone, laitteet      
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot m2 21 Sisältää automatiikan
Taimikasvihuoneiden rullapöydät m2 57 Kasvatuspinta-ala, m2
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto m2 90 Kasvatuspinta-ala, m2
Kausihuoneen ja kasvutunnelin kastelu- ja lannoitusjärjestelmä m2 10 Kausihuoneen tai kasvutunnelin kasvatuspinta-ala, m2
Kausihuoneen ja kasvutunnelin kasvulaatikot m2 10 Kausihuoneen tai kasvutunnelin kasvatuspinta-ala, m2
Kasvihuoneet, taimivalaistus      
Ylävalaistus,
Natriumkorkeapainelamppuja (HPS)
m2 60 Valaistu kasvupinta -ala, m2.
Ylävalaistus,
Natriumkorkeapainelamppuja (HPS), 1000 W
m2 72 Valaistu kasvupinta -ala, m2.
Välivalaistus,
tomaatti- ja kurkkuviljely
m2 60 Valaistu kasvupinta -ala, m2. Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) kasvirivien puolessavälissä.
Tasainen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn pöytäkasvatuslinjaston valaistus m2 110 Valaistu kasvupinta-ala, m2. Natriumkorkea-painelamppuja (HPS)
Varastorakennukset      
Kylmävarasto, lämpöeristetty hum2 720 Elintarvikevarasto, sisältää jäähdytyslaitteet ja varavoimajärjestelmän
Pakastevarasto, lämpöeristetty hum2 1 700 Elintarvikevarasto, sisältää kylmälaitteet ja varavoimajärjestelmän
Pakastehuone hum2 2 380 Sisältää kylmälaitteet < 10 m2
Tuotekäsittely-varasto hum2 530 Elintarvikevarasto, pakkaamo ja vast.
Siilot      
Laakasiilo, avoin m3 47 m3 =varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
Laakasiilon seinät ja vesikatto m2 180 Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Säilörehusiilo, tornisiilo m3 180 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Tuoreviljasiilo, kaasutiivis tornisiilo m3 180 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Kuivaava viljasiilo, viljasiilo kylmäilmakuivauslaittein m3 215 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, täyttölaitteen ja kylmäilmapuhaltimen sekä perustuslaatan.
Tuotantopihat
Tuotantopiha, kantava murskesora tai vastaava 18 Rakennuskohteen rakennusalan mukainen, mutta enintään 2 500 m2, kerronpaksuus 300 mm
Päällyste, asfaltti tai vastaava 14 Rakennuskohteen rakennusalan mukainen, mutta enintään 2 500 m2
2.2. Energiainvestoinnit
Lämpökeskus/ Uusiutuvan kiinteän polttoaineen lämpötuotantolaitos
< 100 kW laitos kW 960 Alle 100 kW. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
100 –250 kW laitos kW 600 100 kW ylittävältä osalta 250 kW asti. Sisältää rakennuksen, siilon,piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
> 250 kW laitos kW 280 250 kW ylittävältä osalta. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
Kasvihuoneet, taimivalaistus
Ylävalaistus,
Puolijohde diodilamppuja (LED)
m2 100 Valaistu kasvupinta -ala, m2.
Välivalaistus,
tomaatti- ja kurkkuviljely
m2 75 Valaistu kasvupinta -ala, m2. Puolijohde diodilamppuja (LED) kasvirivien puolessavälissä.
Tasainen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn pöytäkasvatuslinjaston LED-valaistus m2 130 Valaistu kasvupinta-ala, m2.
Monikerroksinen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjaston LED-valaistus m2 100 Valaistu kasvupinta-ala, m2.
3. HYVÄKSYTTÄVÄT VAKIOYKSIKKÖKUSTANNUKSET
3.1 Maatilojen kilpailukyvyn kehittämisen ja tilojen nykyaikaistamisen investoinnit
Vakioyksikkökustannus / yksikkö  
Täsmennys
Vakioyksikkökustannukset sisältävät laitteet ja järjestelmät asetuksen 4 § mukaisesti
hum 2 = huoneala
  Yksikkö Euro (alv 0%) Täsmennykset
Viljankuivaamot
Lämminilmakuivaamo, rakennus hum2 800 Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
Lämminilmakuivaamo, kiinteä- tai vaunukuivaamo m3 2 700 m3=kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston, esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket, ei lämpölaitteistoa, rakenteita eikä uunihuonetta
Viljankuivurikoneisto, pakettikuivurin yhteydessä m3 2  000 m3=kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston, esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket, ei lämpölaitteistoa
Kylmäilmakuivaamo, pelkkä rakennus hum2 415 Sisältää perustukset, alapohjan sekä puhallin asennettuna
Kylmäilmakuivaamon laitteet m3 470 m3=kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston sekä seinä- ja lattiakanavat
Siilot
Kartio- tai tasapohjainen moduulisiilo lämminilmakuivaamon yhteydessä m3 130 m3=siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivaamon laitteita
Viljasiilo m3 150 m3=varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Varastorakennukset      
Varasto, lämpöeristetty hum2 465
Varasto, eristämätön hum2 415
Kevyt varastorakennus, eristämätön (ns. pressuhalli) hum2 190 Maanvarainen lattiarakenne, ruuviperustus tai vastaava,
pressukangas 900 g/m2 PVC tai vastaava.
3.2 Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit
Lantavarastot ja katteet    
Allaslantala, maapatorakenne m3 18 Allastilavuuden mukaan, vesitiivis kalvorakenne. Sisältää suoja-aitaukset
Kuivalantala, avoin m3 43 Varastointitilavuuden mukaan
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät m2 230 Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Lietelantala, avoin m3 30 Sisältää suoja-aitaukset
Lietelantalan kiinteä vesikate, keskisalkomalli m2 90 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Lietelantalan kiinteä vesikate, kupolimalli m2 100 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Allas- tai lietelantalan kelluva kate
Kevytsora m2 5 n. 5 cm kerros
Muovipohjaiset kevytkatteet m2 20 kelluva kalvo tai kellukkeet
Lietelannan sijoituslevityslaite m 4 100 m= laitteen työleveys
Salaojitus ja säätösalaojitus      
Salaoja ja putkitus, ympärysaineena salaojitussora, kivimursketta tai esipäällyste jm 6,0 Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Putki standardin SFS 5211 tai SFS 7509 mukainen. Esipäällysteen paksuus salaojaan asennettuna vähintään 3 mm standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti.
Salaoja ja putkitus, muu ympärysaine jm 2,4 Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Putki standardin SFS 5211 tai SFS 7509 mukainen.
Säätökaivo kpl 950 Sisältää säätökaivon ja asennustyöt
3.3 Energiainvestoinnit
Viljankuivaamon lämmöntalteenottolaitteisto
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämpöpumppu ja lämmönsiirrin m3 1 100 m3=kuivurin kuivaustilavuus
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämmönsiirrin m3 550 m3=kuivurin kuivaustilavuus
Lämpöenergian tuotantolaitteisto kuivaamoon/ uusiutuva kiinteä polttoaine kW 200 Sisältää toiminnalle välttämättömät rakenteet ja tekniikan.
Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / maaperä, kallio, pystyporakaivo
<100 kW järjestelmä kW 1 600 Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä kW 1 400 100 kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / maaperä, horisontaalinen keräyspiiri
<100 kW järjestelmä kW 800 Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä kW 700 100 kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / vesistö, horisontaalinen keräyspiiri
<100 kW järjestelmä kW 1 100 Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä kW 980 100 kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
Sähköenergian tuotantojärjestelmä/ aurinko
kW 1 115 Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos / puuta hyödyntävä (CHP-laitos)
(th=lämpö; el=sähkö) Sisältää välttämättömät laitteistot ja rakennelmat sekä teknisen tilan, siilon ja syöttöjärjestelmän. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<100 kW laitos kW th 2 650 Nimellislämpötehon mukaan
<100 kW laitos kW el 6 650 Nimellissähkötehon mukaan
Sähköenergian tuotantojärjestelmä/ tuuli
<100 kW järjestelmä kW 2 500 Sisältää kaikki laitteistot
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä, CHP laitos (ei kuivamädätys)
(th=lämpö; el=sähkö)
Sisältää välttämättömät laitteistot, rakennelmat sekä teknisen tilan. Laitoksen kokonaishyöty-suhde vähintään 70 %.
<250 kW laitos kW th 2 700 Nimellislämpötehon mukaan
  kW el 8 700 Nimellissähkötehon mukaan
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä (kuivamädätys, suorapoltto)
(th=lämpö)
Sisältää välttämättömät laitteistot, rakennelmat sekä teknisen tilan. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<250 kW laitos kW th 5 250 Nimellislämpötehon mukaan
≥250 kW laitos kW th 2 290 250 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä, CHP laitos (kuivamädätys)
(th=lämpö; el=sähkö)
Sisältää välttämättömät laitteistot, rakennelmat sekä teknisen tilan. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<250 kW laitos kW th 11 700 Nimellislämpötehon mukaan
  kW el 20 200 Nimellissähkötehon mukaan
≥250 kW laitos kW th 4 100 250 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
  kW el 8 000 250 kW ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan
Lämmönjako-kanava jm 130 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
3.4 Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit
Sikalat
Emakkohäkillisen porsitusosaston muutos vapaaporsitusosastoksi porsiva emakko 4 500 Eläinten hyvinvointia parantavana toimenpiteenä; sisältää ruokinta- ja juottojärjestelmät, asennuksineen.
Siipikarjarakennus
Häkkikanalan muutos yksikerroslattiakanalaksi kana 19 Eläinten hyvinvointia parantavana toimenpiteenä; sisältää ruokinta-, juotto- ja pesäjärjestelmät asennuksineen. ja valaistuksen muutoksineen
Häkkikanalan muutos monikerroslattiakanalaksi kana 27 Eläinten hyvinvointia parantavana toimenpiteenä; sisältää ruokinta-, juotto- ja pesäjärjestelmät asennuksineen. ja valaistuksen muutoksineen
Aidat
Poroesteaita jm 18
Tarhat      
Jaloittelutarha m2 40 Tiivispohjainen tarha-alue. Sisältää lannan ja virtsan keräilyjärjestelmän sekä aidat
Lintuverkot
Lintuverkot m2 25 Räystäältä räystäälle tai räystäältä maahan ulottuva verkko tarvittavine kiinnikkeineen. Verkko säänkestävää UV-suojattua venymätöntä polyetyleenilankaa, jonka vetolujuus 15 kg ja paino 60 g/m2 tai vastaava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.