260/2023

Helsingissä 27.2.2023

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 1 a ja 11 a § sekä liite, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 305/2022, seuraavasti:

1 a §
Ehdokkaaksi nimeämistä ja palvelussuhteeseen nimittämistä koskevat rajoitukset

Siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 4 e §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ja palvelussuhteita ovat vaalitarkkailijatehtävät- ja palvelussuhteet, siviilikriisinhallinnan tarkkailijatehtävät ja -palvelussuhteet Euroopan unionin tarkkailu-operaatiossa (EUMM) Georgiassa ja Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatiossa (UNMISS) Etelä-Sudanissa sekä tehtävät ja palvelussuhteet Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatiossa (UNFICYP) Kyproksella.

11 a §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Euroopan unionin vaalitarkkailijatehtävään siirtyvälle korvataan Euroopan unionin edellyttämästä terveystarkastuksesta aiheutuneet kustannukset sekä toimialueelle matkustamisen ja siellä oleskelun kannalta välttämättömät lääke- ja rokotusmaksut siltä osin kuin Euroopan unioni ei niitä korvaa.

Euroopan unionin vaalitarkkailijatehtävään siirtyvälle maksetaan matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti edestakaisesta matkasta kotipaikkakunnalta Kriisinhallintakeskuksen järjestämään tai hyväksymään ennen tehtävän alkamista järjestettävään lähtövalmistelutilaisuuteen sekä tehtävän päättymisen jälkeen järjestettävään palaute- ja raportointitilaisuuteen.

Palvelussuhteessa olevalle vaalitarkkailijalle korvataan hakemuksesta tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömästä tulkkauksesta ja toimialueella liikkumisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvauksen hakumenettelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023.

Helsingissä 27.2.2023

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Tapio Puurunen

Liite

Palkkaluokat, yhteyshenkilölisä ja olosuhdekorvaukset

1.1 Palkkaluokat

Palkkaluokka Palkka/kuukausi/euro
10 11 376,96
9 10 239,50
8 9 224,78
7 8 310,61
6 7 475,95
5 6 756,37
5a 6 397,42
4 6 038,46
3 5 552,15
2 5 106,35
2a 4 947,00
1 4 701,09
1a 3 774,00

1.2 Yhteyshenkilölisä

Henkilöiden lukumäärä (pl. yhteyshenkilö) Lisä/kuukausi/euro
6– 8 200,00
yli 8 350,00

2. Olosuhdekorvaukset

2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Afganistan 198,09
Kenia 143,23
Libanon 146,38
Turkki 107,99
MINUSMA  80,00
UNMIK
Ennen 1.1.2023 operaatiossa työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä  10,00
Operaatiossa 1.1.2023 tai sen jälkeen työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä  40,00
UNMISS
Ennen 30.6.2022 operaatiossa työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä  70,00
Operaatiossa 30.6.2022 tai sen jälkeen työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä 105,00
UNSOM  80,00
UNITAD 105,00
2.2 Sihteeristötehtävät Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Berliini, Bryssel, Strasbourg ja Wien 157,35
Geneve 206,71
Riika 146,38
Varsova 135,41
Vilna 140,90
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain
(379/2011) 38 §:n mukaisissa tehtävissä 135,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.