179/2023

Helsingissä 16.2.2023

Valtioneuvoston asetus eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 10 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 104/2023:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019), jäljempänä digipalvelulaki, 3 a luvussa tarkoitettujen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

2 §
Tieto digitaalisen palvelun toiminnasta

Jos digitaalisen palvelun käyttäminen edellyttää toimiakseen tiettyä tuotetta, palveluntarjoajan on annettava saavutettavuusselosteella tietoa siitä, miten kyseinen tuote liittyy digitaaliseen palveluun ja millaiset esteettömyysominaisuudet sillä on sekä miten se toimii yhdessä apuvälineiden ja -järjestelyjen kanssa.

Tiedot tulee antaa digipalvelulain 7 §:n 1 momentissa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

3 §
Lisävaatimukset rahoitus- ja pankkipalveluille

Palveluntarjoajan on tarjotessaan digipalvelulain 10 a §:n 2 kohdassa tarkoitettuja palveluja varmistettava, että palveluiden tarjoamista koskevat tiedot ovat ymmärrettäviä siten, että käytetyn kielen vaikeusaste on enintään Euroopan neuvoston kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2-taso.

4 §
Lisävaatimukset sähkökirjoille

Palveluntarjoajan on sähkökirjoja tarjotessaan varmistettava, että:

1) ääntä ja tekstiä sisältävä sähkökirja tarjoaa synkronoitua tekstiä ja ääntä;

2) sähkökirjan digitaaliset tiedostot eivät estä avustavaa teknologiaa toimimasta moitteettomasti;

3) pääsy sisältöön, navigointi tiedostosisällössä ja dynaamisessa ja muussa näkymässä sekä sisällön esittäminen selkeällä ja joustavalla tavalla on varmistettu käyttäjän valintojen mukaan;

4) sisällön vaihtoehtoiset esittämistavat ja sen yhteentoimivuus eri avustavien teknologioiden kanssa on mahdollistettu siten, että sisältö on havaittavissa, ymmärrettävissä, hallittavissa ja toimintavarma;

5) sähkökirjat on tehty helpommin löydettäviksi välittämällä metatiedon avulla tietoa niiden esteettömyysominaisuuksista; sekä

6) digitaalisten oikeuksien hallintamenetelmät eivät estä esteettömyysominaisuuksien toimintaa.

5 §
Lisävaatimukset verkkokaupan palveluille

Palveluntarjoajan on annettava tietoa verkkokaupassaan olevien tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, jos kyseisistä tuotteista ja palveluista vastuussa oleva talouden toimija on toimittanut nämä tiedot palveluntarjoajalle.

6 §
Toiminnallista suorituskykyä koskevat vaatimukset

Jos saavutettavuusvaatimuksien asemesta sovelletaan toiminnallisia suorituskykyä koskevia vaatimuksia, tulee digitaalisen palvelun täyttää seuraavat vaatimukset:

1) jos palvelulla on näköön perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä;

2) jos palvelulla on näköön perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää sitä;

3) jos palvelulla on näköön perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä kykyä erottaa värit;

4) jos palvelulla on kuuloon perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä;

5) jos palvelulla on kuuloon perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, johon liittyy tehostettuja ääniominaisuuksia, joiden avulla huonokuuloiset voivat käyttää palvelua;

6) jos palvelulla on puheen tuottoon perustuvia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä puheen tuottoa;

7) jos palvelu edellyttää manuaalista toimintaa, sillä on oltava vähintään yksi vaihtoehtoinen käyttötapa, joka ei edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia tai käsivoimia eikä useamman kuin yhden hallintatoiminnon käyttöä samanaikaisesti;

8) jos palvelulla on manuaalisia käyttötapoja, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, jonka avulla henkilöt, joiden ulottuvuus ja voimat ovat rajoitettuja, voivat käyttää palvelua;

9) palvelulla on oltava vähintään yksi käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien vuoksi yksinkertainen ja helppo käyttää;

10) jos palvelussa on esteettömyyden varmistavia ominaisuuksia, sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, jossa käyttäjän yksityisyys on turvattu, kun esteettömyyden mahdollistavia ominaisuuksia käytetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2023. Sitä sovelletaan kuitenkin vasta 28 päivästä kesäkuuta 2025.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista palveluista tehtyjä palvelusopimuksia, jotka on tehty ennen 28 päivää kesäkuuta 2025, voidaan jatkaa entisellään, kunnes niiden voimassaolo päättyy, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin viisi vuotta mainitusta päivämäärästä.

Helsingissä 16.2.2023

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Roosa Patrakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.