1357/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 1131/2014:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (kehittämis- ja hallintokeskus) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä toisin säädetä tai määrätä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempina perittävät maksut

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) seuraavat ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitetut suoritteet:

a) melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely ja

valvontatoimet ilmoituksen perusteella tehdyn päätöksen noudattamisen varmistamiseksi;

d) ympäristöluvassa asetettujen velvoitteiden tarkkailusuunnitelman ja sen muutoksen hyväksyminen;

e) ympäristönsuojelulain 205 §:ssä tarkoitetut suoritteet, jos toiminnan harjoittaja on ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitettu mikroyritys tai luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa;

f) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään;

2) seuraavat muuhun kuin tutkimus- tai opetustarkoitukseen luonnonsuojelun edistämiseksi

annetut luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitetut päätökset:

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka

myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa;

3) seuraavat jätelaissa (646/2011) tarkoitetut suoritteet:

a) jätelain nojalla päätös jätehuoltorekisteriin ja tuottajarekisteriin hyväksymisestä;

b) jätelain nojalla merkintä vastavuoroisesta tunnustamisesta;

c) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

d) jätelain 144 §:n tarkoitetut valvontasuoritteet, jos toiminnan harjoittaja on ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitettu mikroyritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa;

4) seuraavat muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet:

a) vesilaissa (587/2011) tarkoitettu lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen

hyväksyminen;

b) patoturvallisuuslaissa (494/2009) tarkoitettu luokittelupäätös sekä vahingonvaaraselvityksen ja tarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

c) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

d) rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 10 a §:n mukainen poikkeamista koskeva päätös;

5) seuraavat liikennesuoritteet:

a) lupa suorittaa tiealueella muita kuin viestintä- ja sähköjohtojen, maakaasu- ja kaukolämpöputkien tai vesihuoltoputkien sijoittamiseen liittyviä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä tarkoitettuja töitä sekä sijoittaa tiealueelle muita rakenteita, rakennelmia ja laitteita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia sekä näihin liittyviä rakenteita, rakennuksia ja laitteita;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa;

6) seuraavat kalastuslain (379/2015) mukaiset suoritteet:

a) kalastuslain 53 §:n nojalla tehty kalastuksen rajoittamista koskeva päätös;

b) kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta;

c) kalastuslain 57 §:ssä tarkoitettu päätös pyyntimittojen poikkeamista koskevassa asiassa;

d) kalastuslain 67 §:ssä tarkoitettu päätös kalaväylän määräämistä koskevassa asiassa;

e) kalastuslain 71 §:ssä tarkoitettu päätös kalastuksen kieltämisestä padon läheisyydessä;

7) seuraavat muut suoritteet:

a) tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (1334/2022) ja riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitetun kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, jos päätöstä ei muuteta oikaisua vaativan eduksi, jolloin oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksuton;

b) porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa (986/2011) tarkoitetun ennakkotiedon antaminen.

Edellä 1 momentin 1‒4 ja 6 kohdissa tarkoitettujen suoritteiden osalta maksut peritään omakustannusarvoa alempana ympäristönsuojelullisesta syystä, 5 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden osalta muusta perustellusta syystä, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvästä syystä ja 7 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden osalta oikeudenhoitoon liittyvästä syystä.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat lausunnot ja palvelut ulkopuolisille;

2) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö ja käyttöön liittyvät muut palvelut ulkopuolisille;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) julkaisut, tallenteet ja muut vastaavat tavarat ja teoskappaleet;

6) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, testien ja vastaavien myynti, käyttöoikeuden tai muiden oikeuksien luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut;

7) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

8) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kehittämis- ja hallintokeskus ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 29.12.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Marko Laiho

  Liite
MAKSUTAULUKKO 1.1.2023 euroa (€)
A Ympäristö- ja luonnonvaratehtävien suoritteet  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset suoritteet  
* Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat 570
* Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa 58 €/h
* Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 570
* Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely (YSL 136 §) 58 €/h
* Valvontatoimet, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta.  
– valvontatoimenpiteet alle 6 h 150
– valvontatoimenpiteet 6 – 13 h 385
– valvontatoimenpiteet 14 – 27 h 1 155
– valvontatoimenpiteet 28 – 41 h 1 925
* Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 58 €/h
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä 58 €/h
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 6 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 627
Ympäristönsuojelulain mukainen valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus (205 §:n 1 mom.) ja 169 §:ssä tarkoitettu tarkastus  
– Suuri IED-laitos tai muu vastaava laitoskokonaisuus tai useita muita ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja laitoksia. (Laitosryhmä A) Laaja valvontatoimenpide 1 270 euroa, suppea valvontatoimenpide 910 euroa 1 397 / 1 001
– Pieni IED-laitos tai keskisuuri muu laitos (Laitosryhmä B) Laaja valvontatoimenpide 1 055 euroa, suppea 800 euroa 1 161 / 880
– Pieni muu laitos (Laitosryhmä C) Laaja valvontatoimenpide 800 euroa, suppea valvontatoimenpide 655euroa 880 / 721
Tarkastuksista toimintoihin, joilla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ja maa-aineslain mukainen ottamislupa sekä kyseisten toimintojen määräaikaisraporttien tarkastamisesta peritään suoritemaksu, joka on 30 prosenttia korkeampi kuin ympäristölupavelvolliseen toimintoon kohdistuvilla suoritteilla.
Muu säännöllinen valvonta  
– Maksu toiminnanharjoittajan osavuosi- ja kuukausiraporttien tarkastamisesta (Laitosryhmät A / B / C) 803 / 600 / 402
– Maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta (Laitosryhmät A / B / C / suppea) 803 / 600 / 160 / 55
Kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 ja 181 §) 402
* Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun valvontamaksut peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 momentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.  
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 242
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset  
* Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 285
* Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 285
* Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 285
* Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 150
* Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 120
* Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 120
* Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen 150
Luonnonsuojelua edistävään tutkimus- tai opetustarkoitukseen myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia  
Jätelain (646/2011) mukaiset suoritteet  
* Jätehuoltorekisterimerkintöjä koskevat päätökset  
* Jätelain 96 §:ssä tarkoitettu päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä 590
* Jätelain 96 §:ssä tarkoitettu päätös toiminnanharjoittajalle, joka on hyväksytty jätehuoltorekisteriin 1.1.2023 ja jolle annetaan uusi päätös jätelain muutoksen 494/2022 siirtymäsäännöksen nojalla 300
–* Jätelain 97 §:ssä tarkoitettu jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
* Jätelain 95 a §:ssä tarkoitettu vastavuoroista tunnustamista koskeva merkintä 220
– * Muutoin kuin päätöksen tai vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 70
* Päätökset tuottajarekisteriin hyväksymisestä  
–* Jätelain 103 §:ssä tarkoitettu päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 570
–*Jätelain 106 §:ssä tarkoitettu päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
–* Päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
– * Päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
– * Päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 700
Jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 400
* Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 70
* Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely  
–* Yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on:  
–* alle 100 000 euroa 130
–*100 000−1 000 000 euroa 265
–*1 000 001−10 000 000 euroa 385
– * yli 10 000 000 euroa 520
–* Tuottajayhteisöt (20−30 h) 1 400
–* Juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät  
–* Yksittäisen tuottajan palautusjärjestelmä (4−6 h) 285
–* Usean tuottajan palautusjärjestelmä (20−30 h) 1  400
* Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.  
Jätelain 124 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut määräaikaistarkastukset ja muu säännöllinen suunnitelman mukainen valvonta 300
Jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljettajan tai -välittäjän vuosiraportin tarkastusmaksu 145
Jätelain 126 tai 128 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta 365
* Mikroyritykseltä valvontamaksu peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan jätelain 144 a §:n mukaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua mikroyritystä. Mikroyritys on ympäristönsuojelulain mukaan taloudellista toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.  
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettujen lakien (468/1994) ja (252/2017) mukaiset suoritteet  
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 18 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen (VNA 895/1999) 30 a §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista kaavoituksen yhteydessä  
– suppeassa hankkeessa (5–10 henkilötyöpäivää) 4 000
– tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) 8 000
– vaativassa hankkeessa (18–24 henkilötyöpäivää) 12 000
– erityisen vaativassa hankkeessa 12 000 € ja lisäksi 80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 €
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 12 §:ssä tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 b §:n 4 momentissa tarkoitettu perusteltu päätelmä, jos ympäristövaikutusten arviointi on tehty kaavoituksen yhteydessä  
– suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) 6 000
– tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) 11 000
– vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) 16 000
– erityisen vaativassa hankkeessa 16 000 € ja lisäksi 80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 €
Muut ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin liittyvät suoritteet  
* Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Patoturvallisuuslain (494/2009) mukainen padon luokittelupäätös sekä vahingonvaaraselvityksen ja turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia  
– Myönteinen päätös 570
–* Kielteinen päätös 285
Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 6 §:n mukaisen sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös
perusmaksu (sisältää enintään 10 h työtä) 700
yli 10 tunnin työtä edellyttävät suunnitelmat laskutetaan 70 €/ h
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 10 a §:n mukainen poikkeamista koskeva päätös  
–* Myönteinen päätös 285
–* Kielteinen päätös 150
B Tienpidon suoritteet ja muut liikenteen suoritteet  
* Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle rakenteita, rakennelmia ja laitteita (muita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia) tai käyttää tiealuetta tai sillä olevia rakenteita, rakennelmia ja laitteita muihin kuin maantietarkoituksiin  
–* Työ kohdistuu pistemäiseen kohteeseen maantiealueella (enintään 50 metrin matkalle) ja liikenteen ohjausta ei tarvita tai liikenteenohjaukseksi riittää tietyömerkit ja sulkupylväät pientareelle työkohteen kohdalle ja tiealueella ei tarvita koneellista kaivua 50
–* Työ, jossa pistemäisiä kohteita on vähintään kuusi ja / tai työkohteen pituus on maantiealueilla yhteensä vähintään 5 000 metriä 500
–* Muu kuin kahdessa edellisessä kohdassa tarkoitettu työ 200
– Lupamaksua ei peritä, jos viestintä-, sähkö-, maakaasu-, kaukolämpö- tai vesihuoltohankkeeseen tarvittava työlupa liittyy Väyläviraston tai ELY-keskuksen tiehankkeeseen ja kaapeli siirretään hankkeen vuoksi.
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia sekä näihin liittyviä rakenteita, rakennuksia ja laitteita  
– Enintään 500 metrin matkalla ja/tai enintään 3 ylitystä tai alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410
– Enintään 5 000 metrin matkalla ja/tai enintään 20 ylitystä tai alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1 300
– Enintään 50 000 (50 km) metrin matkalla ja/tai enintään 100 ylitystä tai alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta 2 400
Luvan saajalta peritään puolet normaalista lupamaksusta, jos hanke toteutetaan yhteisrakentamisena ja kunkin luvan saajan hakemuksessa mainitaan, että kyse on yhteisrakentamisesta. Luvan saajalta peritään puolet normaalista lupamaksusta myös siinä tapauksessa, että kaapelit sijoitetaan yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen. Aiemman luvan saaneelle ei korvata osaa lupamaksusta, jos toinen luvan hakija myöhemmässä vaiheessa hakee lupaa samalle reitille tai olemassa olevaan putkitukseen ja ilmoittaa yhteisrakentamisesta. Lupamaksua ei peritä, jos viestintä-, sähkö-, maakaasu-, kaukolämpö- tai vesihuoltohanke liittyy Väyläviraston tai ELY-keskuksen tiehankkeeseen ja kaapeli siirretään hankkeen vuoksi.  
Luvan hakijalta peritään käsittelymaksu, jos lupahakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asioinnin kautta. Käsittelymaksua ei kuitenkaan peritä, jos kyseessä on erikoiskuljetuslupa ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa tai ylittyessä. Käsittelymaksua ei myöskään peritä sähköpostitse saapuvasta hakemuksesta jatkaa lupapäätöksen voimassaoloa. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, enintään kuitenkin 50 €.
Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä ja/tai sisältäessä yli 100 ylitystä tai alitusta, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta.  
– Erillinen maastokatselmus työmaalla 200
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:ssä tarkoitettu sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sekä niihin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen tiealueelle sijoittamista koskeva ilmoitusmaksu  
– Enintään 3 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 150 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 300
– Enintään 6 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 1 500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 300 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 600
– Enintään 10 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 3 000 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 500 m. Maksu kattaa kaksi maastokatselmusta. 900
– Erillinen maastokatselmus 200
– Ilmoituksen lisähinta/alueurakka, jos kohde on useamman alueurakan alueella, sisältäen yhden maastokatselmuksen 200
* Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite  
–* Palvelukohteiden viitoitus 350
–* Palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta 100
–* Muut liikenteenohjauslaitteet 180
–* Muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta 100
Lupa tien tilapäiseen sulkemiseen  
Kanta-, seutu- tai yhdystien sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa yksi maantie tai osa siitä suljetaan. Pistemäinen tapahtuma kanta-, seutu- tai yhdysteiden risteysalueella 50
Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa vähintään kaksi maantietä tai osia niistä suljetaan, ja suljettava tiepituus on alle 100 km (pois lukien pistemäiset tapahtumat). Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, jossa suljettava tiepituus on alle 100 km 200
Valtatien, valtateiden tai niiden osien sulkemista edellyttävät tapahtumat. Kanta-, seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa vähintään kaksi maantietä tai osia niistä suljetaan, ja suljettava tiepituus on vähintään 100 km. Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, joissa suljettava tiepituus on vähintään 100 km 500
Lupa tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn  
– 1–10 kpl liikennemerkkejä (maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä) 50
– 11–25 kpl liikennemerkkejä (maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä) 200
– Yli 25 kpl liikennemerkkejä (maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä) 500
Kelirikkoajan poikkeuslupa 110
* Liittymäluvat  
–* Asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 200
–* Elinkeinonharjoittajan liittymä 400
Lupa liittymän siirrolle annetaan maksutta, jos siirto on vähäinen ja parantaa liikenneturvallisuutta  
–* Moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 200
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle  
– Asunto- ja loma-asuntokiinteistöihin liittyvät 200
– Yritystoimintaan liittyvät 400
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitettua tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevan ilmoituksen käsittelymaksu 320
Ilmoitus liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen uusimisesta 150
Ilmoitus koskien tienvarsimainosta ja -ilmoitusta, jolle on aikaisemmin myönnetty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa (ilmoituksenvaraiseksi muuttunutta mainosta tai ilmoitusta koskeva ilmoitus) 150
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa  
– Kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä 60
– Kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 100
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen ylittyessä  
– Massa enintään 120 tonnia 120
– Massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 180
– Massa yli 200 tonnia 510
– Ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta  
– Lupamaksun lisäksi maksu sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 200
– Käsittelymaksu lupapäätöksestä, jos sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena on jäänyt käyttämättä (Luvan saaneelle asiakkaalle palautetaan maksettujen käyttämättömien sillanylitysten valvontamaksujen ja käsittelymaksun erotus) 50
* Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa koskevista luvista 50
Päätös tässä maksutaulukossa mainitun tienpitoa koskevan luvan voimassaoloajan jatkamisesta 50 % lupamaksusta kuitenkin enintään 50 € pois lukien seuraavat suoritteet:- Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa;- Ilmoitus liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen uusimisesta; Palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta; ja muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta; sekä- Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen ylittyessä  
Ajoneuvon siirto  
Henkilöautot ja pakettiautot:  
– Siirto varastoon 220
– Lähisiirto 110
Päätös kuorma-auton tai muun raskaan ajoneuvon lähisiirrosta tai siirrosta varastoon. Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti 90
Etuajo-oikeus lautalle 200
– lisäpäätös 65
Tilapäinen etuajo-oikeus lautalle 90
C Kalataloustehtävien suoritteet  
Kalastuslain (379/2015) mukaiset suoritteet  
Kalastuslain 13 §:ssä tarkoitettu päätös kaupallisen kalastuksen alueellisen harjoittamisen lupa-asiassa 110
Päätös kalastuslain 18 §:ssä tarkoitetussa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämislupa-asiassa 110
*Kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta 110
Kalastuslain 77 §:n tarkoitettu päätös kalojen ja rapujen maahantuontilupa-asiassa 110
Kalastuslain 89 §:ssä tarkoitettu rekisteröintipäätös ja todistus rekisteröinnistä (rekisteristä poistaminen maksutta) 30
Kalastuslain 103 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 22
Kalastuslain 104 §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 22
Kalastuslain 105 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus 11
* ELY-keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (55 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:  
1) * Kalastuslain 53 §:n nojalla tehty päätös kalastuksen rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta  
2)* Kalastuslain 57 §:ssä tarkoitettu päätös pyyntimitoista poikkeamista koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta  
3) * Kalastuslain 67 §:ssä tarkoitettu päätös kalaväylän määräämistä koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta  
4)* Kalastuslain 71 §:ssä tarkoitettu päätös kalastuksen kieltämiseksi padon alapuolella tai patoaltaassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta  
ELY-keskus perii ajankäyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:  
1) Päätös kalastuslain 47, 72 ja 76 §:ssä tarkoitetuissa poikkeuslupa-asioissa  
2) Kalastuslain 74 §:ssä tarkoitettu päätös istutuslupa-asiassa  
3) Muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai asetuksen nojalla tehty päätös  
Edellä mainittujen ajankäyttöön perustuvien maksujen lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.  
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 39 §:ssä tarkoitetut suoritteet  
– Sisävesialuksen rekisteröinti 50
– Sisävesialuksen omistajamuutoksen rekisteröinti (Rekisteristä poistaminen maksutta) 50
Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet  
– Aluksen rekisteröintipäätös ja rekisteröinnin yhteydessä annettava kalastuslisenssi 50
– Aluksen lisenssinhaltijan tai aluksen rekisteritilan (kapasiteetti) muutos (uusi kalastuslisenssi). Muutos ja rekisteristä poistaminen on maksuton.
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 5 §:ssä ja 36 §:ssä tarkoitetut neuvoston asetuksen (EY) 1005/2008 12 ja 14 artiklan mukaiset suoritteet  
– Saalistodistuksen varmentaminen 60
– Saalistodistuksen käsittelymaksu, jos tuontierä on enintään 1 000 kg 30
– Saalistodistuksen käsittelymaksu, jos tuontierä on yli 1 000 kg 50
Jälleenvientitodistuksen käsittelymaksu 30
Jalostustodistuksen käsittelymaksu 50
– Saalistodistuksen, jälleenvientitodistuksen ja jalostustodistuksen käsittelyn lisämaksu, jos hakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta 50
D Muut suoritteet  
Todistus palkkaturvarekisteristä 35
Valvonta-asetuksen (2017/625) 79 art 2 kohdan c alakohdan nojalla tehdystä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan uusintatarkastuksesta 150
* Tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) 51 §:ssä tarkoitettu päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
* Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen riistavahinkolain (105/2009) 33 ja 41 §:n nojalla tekemästä päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
* Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisestä muusta kuin oikaisuvaatimuksen myöhästymisestä johtuvasta syystä 40
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisestä oikaisuvaatimuksen myöhästymisen vuoksi 10
*Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 97 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakkotiedon antaminen 80
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 110
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa tarkoitettu luovutuslupa 80
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista  
1) Perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;  
2) Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä  
3) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 14 §:n mukainen moottorikalastuslupa;  
4) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 18 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen kalastusnäytöksissä ja kalastuskilpailuissa;  
5) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 19 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen tieteelliseen tarkoitukseen;  
6) Tenojoen kalastuspiirin kalastussäännön (asetus 94/1989) sopimuksen 7 artiklan mukainen lupa poiketa paikallisesta soutajasta.  
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.  
Todistukset ja otteet  
Diaaritodistus tai -ote 33
Lainvoimaisuustodistus 60
Muu pyynnöstä annettu todistus 33
Toimitusmaksu 6 € / lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 6 € / asiakirja
* Merkityt suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu  

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.