1070/2022

Helsingissä 15.12.2022

Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2023

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kiinteistötietojärjestelmän ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita sekä avioliiton esteiden tutkintaa ja avioliittoon vihkimistä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Digi- ja väestötietoviraston suoritteista, sovelletaan Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionviraston tuottamiin vastaaviin suoritteisiin.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä huolehtiminen;

2) väestökirjanpidon menetelmien kehittäminen;

3) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiin liittyvät tehtävät;

4) väestötietojärjestelmän vakiomuotoiset palvelut julkisoikeudellista tietotarvetta varten:

a) valtion virastoille ja laitoksille;

b) tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille;

c) kunnallisille ja hyvinvointialueiden viranomaisille;

d) eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille;

e) tasavallan presidentin kanslialle;

f) Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille;

g) lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille;

h) Kansaneläkelaitokselle;

5) väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen toimittaminen 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille julkisoikeudellista tietotarvetta varten Digi- ja väestötietoviraston päätöksen mukaisena vakiomuotoisena poimintapalveluna tai muutostietopalvelun perustietotoimituksena kaksi kertaa kalenterivuoden aikana Digi- ja väestötietoviraston päätöksen mukaisena ajankohtana;

6) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilötunnuksen muuttamista koskevan hakemuksen käsittely;

7) ote väestötietojärjestelmästä tai Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain (1156/2019) 8 §:ssä tarkoitetusta holhousasioiden rekisteristä ja muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

8) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousasioiden rekisteristä sekä muut kuin 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut holhousasioihin liittyvät suoritteet;

9) vanhemmuuslaissa (775/2022) tarkoitetut vanhemmuuden vahvistamista sekä vanhemmuuden tunnustamisen peruuttamista ja kiistämistä koskevat asiat;

10) etu- ja sukunimilain (946/2017) 28 §:ssä tarkoitetut ilmoitus- ja hakemusasiat.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

2) avioliittolain (234/1929) 35 §:n mukaisen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, 43 §:n mukaisen avioehtosopimuksen, 104 §:n mukaisen osituskirjan sekä 127 §:n mukaisen aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

3) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) 11 §:n mukainen omaisuuden erottelukirjan taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

4) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

5) ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 81 §:n mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen;

6) päätös holhoustoimesta annetun lain (442/1999), jäljempänä holhoustoimilaki, 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa tai 36 §:n 2 momentin mukaisessa hyväksymistä koskevassa asiassa;

7) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

8) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

9) muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset;

10) muut kuin 2 §:n 10 kohdassa tarkoitetut etu- ja sukunimilain mukaiset hakemusasiat;

11) seuraavat varmenteita koskevat suoritteet:

a) henkilökorttilain (663/2016) 3 §:n 1 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta;

b) passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille;

c) ulkomaalaislain (301/2004) 32 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen viisumille;

d) ulkomaalaislain 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille;

e) ulkomaalaislain 133 a §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen muukalaispassille ja pakolaisen matkustusasiakirjalle;

f) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 6 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle;

12) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

13) väestötietopalvelut muille kuin 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuille julkisoikeudellisille yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

14) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkis-oikeudellista tietotarvetta varten;

15) väestötietojärjestelmästä annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

16) tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (1161/2018) 3 §:ssä tarkoitettu monikielinen vakiolomake;

17) holhousasioiden rekisteristä ja Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta avioehtoasioiden rekisteristä teknisen rajapinnan välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

18) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

19) vaalilain (714/1998) 23 §:ssä tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

20) holhousasioiden rekisteristä lakiin tai asetukseen perustuvaan käyttötarkoitukseen annettava ote;

21) Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta avioehtoasioiden rekisteristä, 5 §:ssä tarkoitetusta avoliittoasioiden rekisteristä tai 6 §:ssä tarkoitetusta lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste niihin liittyvästä asiakirjasta;

22) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) 10 §:n mukainen todistus edunvalvojan asemasta ja valtuuksista;

23) toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (435/2009) 12 §:n mukainen todistus edunvalvojan tai huoltajan asemasta ja valtuuksista.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut. Sähköisen lääkemääräyksen ja muiden valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista ja Digi- ja väestötietovirastolle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi säädetään erikseen.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietovirasto perii väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 72 §:n 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset luovutettaessa henkilötiedot evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Digi- ja väestötietovirasto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) holhoustoimilain 12 ja 15–17 §:n mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös ja 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös;

3) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset;

4) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset;

5) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (1157/2019) 2 §:n nojalla;

6) perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:ssä tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

7) perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen perintötodistus.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut väestötietopalvelut ja 3 §:ssä tarkoitetut sähköisen asioinnin varmennepalvelut;

2) muu julkaisutoiminta kuin sellaiset viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla maksuttomat julkaisut, jotka kuuluvat viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin;

3) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

4) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jol-lei liitteessä olevasta maksutaulukosta muuta johdu;

5) Digi- ja väestötietoviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 69 a §:ssä tarkoitettu ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu;

7) tilaukseen perustuvat asiantuntijapalvelut.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista väestötietopalveluista perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa, jos kyse on tieteellistä tutkimusta varten annettavista palveluista.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelusta perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta, edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti tai holhoustoimilain 15–17 §:n mukaisesta edunvalvojan tehtävää koskevasta päätöksestä ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa. Nettotulolla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Digi- ja väestötietovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 15.12.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Tietohallintoneuvos
Marjukka Ala-Harja

Liite

MAKSUTAULUKKO

Digi- ja väestötietoviraston julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

I NOTAARI- JA OIKEUDELLISET VAHVISTUSPALVELUT

1. VIHKIMISOIKEUDET

Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain perusteella 60 €/päätös

2. JULKISEN NOTAARIN PALVELUT

Protesti 39 €

Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen ensimmäiseltä lokerolta 85 € ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 10 €

Ansioluettelon todistaminen 70 €

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 14 €/allekirjoitus

Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 4 €/sivu

Elossaolotodistus 18 €

Kompetenssitodistus sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen 20 €/allekirjoitus

Ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 45 ja 46/1985) 3 artiklassa tarkoitettu todistus 30 €

Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistamisen maksu sisältää asiakirjan kopiointikulut sellaisissa tapauksissa, joissa asiakirjasta on mahdollista ottaa kopio Digi- ja väestötietovirastossa tavanomaisella kopiokoneella A4- tai A3-kokoiselle paperiarkille.

Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 80 €/h.

Muusta notaarin todistuksesta peritään todistuksen antamisesta aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 80 €/h. Maksu muusta notaarin todistuksesta on kuitenkin vähintään 10 €.

3. PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET ASIAT

Perintökaaressa tarkoitettua perukirjan osakastietojen vahvistamista koskevat asiat seuraavasti:

Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 95 €/perukirja

Osakastietojen vahvistaminen muissa tapauksissa 170 €/perukirja

Peruutetusta tai palautetusta osakastietojen vahvistamista koskevasta hakemuksesta peritään 48 €.

Seuraavia rekisteröintejä koskevat hakemukset tai ilmoitukset: avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan rekisteröinti, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti, asiakirjan rekisteröinti avoliittoasioiden rekisteriin sekä läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 70 €.

Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen 35 €/asiakirja

Eurooppalainen perintötodistus 160 €

Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 27 €

Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen voimassaoloajan pidentäminen 27 €

II HOLHOUSTOIMEN VALVONTAPALVELUT

1. LUPA-ASIAT

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan nettovarallisuuden mukaan:

Jaettava varallisuus

0–85 000 € 184 €/päätös
85 001–170 000 € 324 €/päätös
170 001 € – 444 €/päätös

Päätös muussa holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa tai holhoustoimilain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hyväksymistä koskevassa asiassa 184 €/päätös

Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 184 €/päätös

Holhousviranomaisen suostumus eli lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä 184 €/lupa

2. TILINTARKASTUS

Holhoustoimilaissa ja edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:

Bruttovarat

0–34 000 € 52 €/tilintarkastus
34 001–67 000 € 97 €/tilintarkastus
67 001–135 000 € 146 €/tilintarkastus
135 001–336 000 € 240 €/tilintarkastus
336 001–840 000 € 354 €/tilintarkastus
840 001 €– 454 €/tilintarkastus

Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tilikauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista muista varoista.

Holhoustoimilain 55 § 3 momentin tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet.

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

3. DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON PÄÄTÖKSET

Edunvalvojan tai sijaisen määräämistä koskeva päätös holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti 123 €/päätös

Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain 15–17 §:n mukaisesti 123 €/päätös

4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 172 €/hakemus

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen tai edunvalvonnan päättymiseen johtava käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka käsittely edellyttää holhousviranomaisen läsnäoloa tai etäyhteydellä osallistumista käräjäoikeuden istunnossa 344 €/hakemus

5. MUUT SUORITTEET

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 130 €/päätös

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 97 €/päätös

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 b §:n mukaisesta selvityksestä.

III NIMEN MUUTTAMISTA KOSKEVAT HAKEMUKSET

1. ETUNIMIÄ KOSKEVAT HAKEMUKSET

Hakemus etunimen muuttamiseksi 60 €

2. SUKUNIMIÄ KOSKEVAT HAKEMUKSET

Hakemukset sukunimen muuttamiseksi

a) hakemus, jolla otetaan käyttöön henkilöllä aiemmin käytössä ollut sukunimi, jolla luovutaan yhdestä sukunimiyhdistelmän nimestä tai hakemus, jolla luovutaan tai otetaan käyttöön sukunimiyhdistelmän yhdysmerkki 60 €

b) muu hakemus 120 €

Mikäli huoltaja hakee alaikäiselle lapselle huoltajan sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, hakemuksista peritään ainoastaan yhden hakemuksen maksu hakemuksien yhteismäärän mukaisen maksun sijaan.

IV VARMENNEPALVELUT

Henkilökorttilain 3 ja 5 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille.

Sähköisen henkilökortin sirualusta ja varmenteet 12,80 €/asiakirja

Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 10,00 €/asiakirja

Passilain 5 c §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille

Passin biovarmenne 2,60 €/asiakirja

Henkilökortin biovarmenne 2,60 €/asiakirja

Passin biovarmenne, sotaveteraanit 2,10 €/asiakirja

Ulkomaalaislain 32§:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen viisumeille

Viisumibiovarmenne 2,60 €/asiakirja.

Ulkomaalaislain 33 b §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakorteille ja oleskelukorteille

Oleskelulupakortin tai oleskelukortin biovarmenne 2,60 €/asiakirja

Biovarmenteen hinta olisi edellä esitetystä poiketen 1 €/kpl sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietoviraston myytyjen biovarmenteiden yhteiskappalemäärä ylittää 1,1 miljoonaa kappaletta vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 6 §:ssä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortille

Digi- ja väestötietovirastossa erikseen laskutettava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortti 23,00 €/asiakirja

Digi- ja väestötietovirastossa erikseen laskutettava sosiaali- ja terveydenhuollon testikortti 23,00 €/asiakirja

Digi- ja väestötietovirastossa erikseen laskutettava sosiaali- ja terveydenhuollon tilapäisvarmenne 16,29 €/asiakirja

V REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOPALVELUT

OSA A. VAKIOMUOTOISET VÄESTÖTIETOPALVELUT

1 KYSELYT

1.1 VTJ-kyselypalvelu

VTJ-kyselypalvelu on palvelu, jossa Digi- ja väestötietoviraston sovelluksella haetaan yksittäisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan kysellä ja tulostaa tietoja henkilöistä, kiinteistöistä ja rakennuksista.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,074 €/kysely

Henkilön tunnistus 0,185 €/kysely

Tulosteet 0,29 €/tuloste

Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus/käyttäjätunnus: 1 €

Käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus peritään kyselykäyttäjiltä ja hallintapalveluiden käyttäjiltä.

Käyttötilastojen haku ja koulutusympäristön käyttö ovat asiakkaille maksuttomia.

VTJ-kyselypalvelun laskutusosoitekohtainen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku.

Asiakaskohtaiset lisäpalvelut eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Digi- ja väestötietovirasto veloittaa erikseen teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset, jos kyselysovellukseen tehdään asiakaskohtaisia lisäyksiä tai muutoksia.

1.2 VTJ-kyselyrajapinta

VTJ-rajapinta on palvelu, jossa asiakkaan sovelluksella haetaan tietoja väestötietojärjestelmästä rajapintaa käyttäen. Palvelussa asiakkaan sovelluksen ja väestötietojärjestelmän välille on rakennettu kysely-yhteys, jolla voidaan hakea ja tallettaa ennalta määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja suoraan asiakkaan järjestelmään.

Suppealla kysely-yhteydellä välitetään:

– sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys

Peruskysely-yhteydellä välitetään:

– nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot sekä tieto, että henkilö on Suomen kansalainen

– sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys ja lisäksi perustiedot

Laajalla kysely-yhteydellä välitetään:

– asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

Tunnistuskyselyllä välitetään:

– henkilön tai henkilöiden tunnistus ja

– asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Suppea kysely 0,037 €/kysely

Peruskysely 0,074 €/kysely

Laaja kysely 0,111 €/kysely

Tunnistuskysely 0,138 €/kysely

VTJ-rajapintapalvelun perustaminen ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Perustamisesta veloitetaan 560 €/kysely-yhteys. Edellä mainitun maksun lisäksi Digi- ja väestötietovirasto veloittaa tapauskohtaisesti erikseen teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat muutos- ja lisäkustannukset, mikäli kysely-yhteyttä sovitetaan asiakkaan tarpeisiin.

VTJ-rajapintamaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku.

2 MUUTOSTIETOPALVELU

2.1. Aineistopohjainen palvelu

Muutostietopalvelu on asiakkaan henkilö- tai rakennustietoja sisältävän rekisterin ylläpitopalvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään ennalta määritellyn standardin tietosisällön ja toimitustavan mukaisesti väestötietojärjestelmän tiedoilla. Muutostietojen poiminta voidaan suorittaa joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (henkilötunnus) perusteella. Muutostietopalvelun aloittaminen edellyttää käytännössä aina perustietotoimitusta.

Asiakaskohtaiset lisäys- tai muutostyöt eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Digi- ja väestötietovirasto veloittaa erikseen teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset, jos muutostietopalveluun tehdään asiakaskohtaisia muutoksia tai lisäyksiä.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Toimitusmaksu muutostietojen keräämisestä 180 €/kuukausi

Aineistotoimitukset voi valita toteutettavaksi päivittäin, viikoittain tai kahden viikon välein.

Muutostietotoimituksen tietoyksikköhinnat:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,036 €/tietoyksikkö

Lisäpalvelut eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun ja niistä Digi- ja väestötietovirasto veloittaa tapauskohtaisesti erikseen:

– Aineistokopio 60 €

2.2 VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinta on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään ennalta määritellyn tietosisällön mukaisesti väestötietojärjestelmän tiedoilla rajapintaa käyttäen. Muutostiedot voidaan päivittää joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnustietojen (henkilötunnus tai rakennustunnus) perusteella.

VTJ-muutosrajapintapalvelun käyttöönotto ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun, vaan siitä veloitetaan kertaluontoisesti käyttöönottomaksuna.

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottomaksu on 1 000 €/yhteys.

Asiakaskohtaiset lisäys- tai muutostyöt eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Digi- ja väestötietovirasto veloittaa käyttöönottomaksun lisäksi tapauskohtaisesti erikseen teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat muutos- ja lisäkustannukset, mikäli palvelua sovitetaan asiakkaan tarpeisiin.

Muutostietojen tietoyksikköhinta:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,036 €/tietue

Tietoyksikköhinta veloitetaan niiltä asiakkailta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan palveluun asetuksen 2 §:n 4 kohdan mukaisesti.

OSA B. MUUT VÄESTÖTIETOPALVELUT

3 PERUSTIETOTOIMITUS

Perustietotoimitus on muutostietopalvelun aloittamiseen liittyvä kertaluonteinen palvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan ennalta määritellyt perustiedot väestötietojärjestelmästä. Perustietojen poiminta voidaan suorittaa joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (esim. henkilötunnus) perusteella.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

VTJ-aineistojen toimitusmaksu 300 €

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,011 €/tietoyksikkö

Digi- ja väestötietovirasto veloittaa lisäksi teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

VTJ-muutosrajapintapalvelussa ei veloiteta toimitusmaksua, vaan ainoastaan yksikkömaksu.

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojenluovutus ylittää 2 900 000 tietoyksikköä. Näissä toimituksissa tietoyksikkömaksu on 0,006 €.

4 JULKISHALLINNON PÄIVITYSPALVELU

Rekisterin kertapäivitys on palvelu, jossa asiakkaan henkilörekisteriä päivitetään väestötietojärjestelmän tiedoilla. Asiakkaan henkilörekisterin päivitys tehdään asiakkaan toimittamien henkilötunnusten perusteella.

Toimitusmaksu 400 €

Tietoyksikkömaksu 0,020 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Rekisteri päivitetään aina kokonaisuudessaan.

Mahdolliset lisäpalvelut ja asiakaskohtaiset muutokset veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi.

Henkilöiden tunnistus tarvittaessa: henkilöiden tunnistuspalvelussa henkilöt tunnistetaan vertaamalla asiakkaan toimittamia tunnistetietoja (nimi, syntymäaika) väestötietojärjestelmän tietoihin. Tunnistettujen henkilöiden tiedot päivitetään.

Henkilöiden tunnistus 110 €/toimitus

Alennustaulukko

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan seuraavaa lukumääräperusteista alennustaulukkoa, kun päivitettävän asiakasrekisterin koko on:

yli 100 000 tietoyksikköä 0,011 €
yli 300 000 tietoyksikköä 0,01 €
yli 500 000 tietoyksikköä 0,009 €
yli 2 500 000 tietoyksikköä 0,007 €
yli 3 400 000 tietoyksikköä 0,005 €
yli 5 000 000 tietoyksikköä 0,004 €

5 JULKISHALLINNON POIMINTAPALVELU

Julkishallinnon poimintapalvelu on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan tietoja erilaisin poimintaperustein (esim. henkilön ikä, kotikunta). Asiakas voi myös toimittaa omia syöttötiedostojaan poimintaperusteeksi (esim. rakennustunnus, kiinteistötunnus, ikäryhmä).

Toimitusmaksu (poimintakohtainen) 600 €

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,020 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojenluovutus ylittää:

100 000 tietoyksikköä 0,011 €
300 000 tietoyksikköä 0,01 €
500 000 tietoyksikköä 0,009 €
2 500 000 tietoyksikköä 0,007 €
3 400 000 tietoyksikköä 0,005 €
5 000 000 tietoyksikköä 0,004 €

Mahdolliset lisäpalvelut ja asiakaskohtaiset muutokset veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi.

6 DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON ASIAKKAIDEN ITSE SUORITTAMAT POIMINNAT

Näitä hintoja sovelletaan Digi- ja väestötietoviraston asiakkaiden itse VTJ-kyselyn poimintakyselysovelluksella suorittamissa poiminnoissa.

Käyttöönottomaksu 300 €

Perusmaksu 20 €/poiminta

Yksikkömaksu 0,05 €

Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus/käyttäjätunnus: 1 €

Itse suoritettujen poimintojen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku.

7 VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN OTTEIDEN LUOVUTUS JA SUKUSELVITYKSET

Ote väestötietojärjestelmästä:

Väestötietojärjestelmästä annetaan otteita henkilö- ja perhesuhde- sekä asumistiedoista. Väestötietojärjestelmästä annettavia otteita ovat mm. asuinpaikkatodistus ja elossaolotodistus. Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Ote ja todistus on manuaalinen silloin, kun tietoa ei saada automatisoidusti väestötietojärjestelmästä.

Sähköinen todistus, jonka asiakas tilaa itsepalveluna verkossa 10 €/asiakirja

Sähköisen itsepalvelun kautta tilattu todistus postitse toimitettuna 16 €/asiakirja

Digi- ja väestötietovirastossa laadittu ote 20 €/asiakirja

Otteeseen liitettävä EU:n monikielinen vakiolomake 12 €/asiakirja

Sukuselvitykset digitoidusta väestökirja-aineistosta 65 €/asiakirja

Sukuselvitykset sähköisestä väestötietojärjestelmästä 30 €/asiakirja

Manuaalisesti laadittavat otteet ja todistukset 65 €/asiakirja

Vihkitodistuksen kaksoiskappale 65 €/asiakirja. Vihkimisen yhteydessä annettava alkuperäinen vihkitodistus on maksuton.

Valmis tilasto tai lukumääräselvitys

Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuodenvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista.

Ensimmäinen sivu 3 €/sivu

Seuraavat sivut 1,50 €/sivu

Vähimmäisveloitus 12 €

Jäljennösten oikeaksi todistaminen

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös 20 €/sivu

8 TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA SEKÄ HOLHOUSTOIMESTA ANNETUSSA LAISSA MAINITUSTA REKISTERISTÄ

8.1. Avioehtoasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

8.2. Holhousasioiden rekisteri

Yhden henkilön sisältävä tieto 1 €/yksikkö

Vähimmäisveloitus kaikissa edellä mainituissa 10 €

9 REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS MUISTA REKISTEREISTÄ

Ote vihkimisoikeusrekisteristä 22 €/asiakirja

Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettava ote 16 €/asiakirja

Ote holhousrekisteristä 22 €/asiakirja

Avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 22 €

Aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen (SopS 10 ja 11/2011) tai toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen (SopS 8 ja 9/2011) mukainen todistus edunvalvojalle tai huoltajalle 25 €

VI MUUT PALVELUT

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset Digi- ja väestötietovirasto veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 80 €/h. Lisäksi veloitetaan mahdolliset teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Jos asiakirja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä postiennakkona, kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksin, veloitetaan toimitustavasta aiheutuva maksu.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Jos asiakirjoja toimitetaan myös kopiona, peritään siitä lisäksi 8 €.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.