894/2022

Helsingissä 11.11.2022

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 ja 5 § sekä 6 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § laissa 441/2022, 5 § laeissa 851/2010, 493/2012 ja 900/2018 sekä 6 §:n 2 momentti laissa 22/2018, seuraavasti:

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

5 §
Tuloverotuksen julkiset tiedot

Vuosittain toimitetussa verotuksessa tuloverotuksen julkisia verotustietoja ovat verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja se maakunta, jonka alueella verovelvollisen verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta sijaitsee. Verovelvollisten, jotka verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti, mutta joilla ei ole verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaista kotikuntaa, julkisia verotustietoja ovat nimi ja syntymävuosi sekä maakunta, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut verovelvollisen verotuksen. Lisäksi julkisia ovat tiedot:

1) valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta;

2) valtionverotuksessa verotettavasta pääomatulosta;

3) kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta;

4) tuloverosta, kunnallisverosta sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärästä;

5) veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo laaditaan maakunnittain.

Vuosittain toimitetussa verotuksessa yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotustiedoista julkisia ovat verovelvollisen nimi, kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi julkisia ovat tiedot:

1) verotettavasta tulosta;

2) maksuunpannun veron yhteismäärästä;

3) veronkannossa maksettavasta tai palautettavasta määrästä.

Henkilön ja yhteisön yleisradioveron määrä sisältyy 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärään.

Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sekä 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun määrään ei sisälly huojennettu viivästyskorko eikä palautuskorko.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina ja tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja muutetaan verotuksen muuttamista koskevassa päätöksessä, myös muutetut tiedot ovat julkisia. Verotuksen muuttamista koskevassa päätöksessä muuttuneet tiedot tulevat julkiseksi Verohallinnon päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden aikana, kuitenkin aikaisintaan kuukauden 20 päivänä. Jos verotuksen muuttamista koskeva päätös on tehty ennen verovuotta seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppua, 1 ja 3 momentissa tarkoitetut muuttuneet tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuussa, kuitenkin aikaisintaan kuukauden 20 päivänä.

6 §
Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät muut julkiset verotustiedot

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto on julkinen verotuksen päättymishetken mukaisena ja tulee julkiseksi verovuoden marraskuun alussa. Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja muutetaan verotuksen muuttamista koskevassa päätöksessä, myös muutetut tiedot ovat julkisia. Verotuksen muuttamista koskevassa päätöksessä muuttuneet tiedot tulevat julkiseksi Verohallinnon päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden aikana, kuitenkin aikaisintaan kuukauden 20 päivänä. Jos verotuksen muuttamista koskeva päätös on tehty ennen verovuoden lokakuun loppua, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuttuneet tiedot tulevat julkisiksi verovuoden marraskuussa, kuitenkin aikaisintaan kuukauden 20 päivänä. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tieto on julkinen verotuksen päättymishetken mukaisena ja tulee julkiseksi yhteisön verovuotta seuraavan vuoden marraskuun alussa. Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisena ja tulevat julkisiksi sijoituksen tehneen verovelvollisen verotuksen päätyttyä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2024.

Lakia sovelletaan tuloverotuksen julkisiin verotustietoihin verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksen julkisiin verotustietoihin verovuodesta 2023 alkaen. Ennen lain voimaantuloa muuttuneet tuloverotuksen verovuoden 2022 ja kiinteistöverotuksen verovuoden 2023 julkiset verotustiedot tulevat julkisiksi lain voimaantulon jälkeen syyskuussa 2024.

HE 105/2022
VaVM 21/2022
EV 115/2022

Helsingissä 11.11.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.