860/2022

Helsingissä 13.10.2022

Valtioneuvoston asetus tietoturvan kehittämisen tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenne- ja viestintäviraston myöntämän tietoturvan kehittämisen tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaisena tukena.

2 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Tietoturvan kehittämisen tukea voidaan myöntää yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille, joilla on ollut toimintaa vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella.

Tukea voidaan myöntää ja maksaa Suomeen rekisteröityneelle yritykselle. Tukea voidaan käyttää Suomessa tietoturvaa parantaviin toimiin.

Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024.

Yhdelle yritykselle voidaan myöntää vain yksi tietoturvan kehittämisen tuki.

Tukea voidaan myöntää niin kauan kuin tuen maksamista varten osoitettu määräraha riittää.

3 §
Tuen määrä

Tietoturvan kehittämisen tukea voidaan myöntää enintään

1) 15 000 euroa, jos hakija on pieni tai keskisuuri yritys, ja tukea haetaan tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan, henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen, taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen,

2) 100 000 euroa, jos kyseessä on hyökkäyksenestotestaukseen, tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tuki ei saa kuitenkaan ylittää 70 prosenttia hankkeen tämän asetuksen 4 §:n mukaisista tukikelpoisista kustannuksista. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää yhteensä enintään kolmasosa tuen maksamista varten osoitetusta määrärahasta.

4 §
Tietoturvan kehittämisen tuen hyväksyttävät kustannukset

Tietoturvan kehittämisen kustannuksina voidaan hyväksyä

1) välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kuin niitä on käytetty tietoturvan kehittämiseen; jos välineitä, laitteita ja palvelulisenssejä ei käytetä tietoturvan kehittämiseen koko niiden käyttöiän ajan, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat tietoturvan kehittämistoimenpiteiden kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti,

2) osaamisen kehittämiseen tarkoitetun koulutuksen, kuten koulutuskokonaisuuksien, pienten osaamiskokonaisuuksien tai tutkintojen osien kustannukset,

3) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kustannukset,

4) konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan tietoturvan kehittämistä varten,

5) tietoturvan kehittämisen hankkeesta suoraan aiheutuvat kustannukset, kuten hyökkäyksenestotestauksesta aiheutuvat kulut,

6) materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset, matkakustannukset Suomessa sekä muut suoraan tietoturvan kehittämishankkeesta aiheutuvat kustannukset.

Tietoturvan kehittämisen tuella korvattaviksi kustannuksiksi ei hyväksytä tuen hakemiseen liittyviä kustannuksia, ostoja intressi- tai konserniyhtiöltä eikä yrityksen omia palkkakustannuksia.

5 §
Tietoturvan kehittämisen tuen myöntämisen esteet

Tietoturvan kehittämisen tukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31 päivänä joulukuuta 2019 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.

Tietoturvan kehittämisen tukea ei myönnetä myöskään, jos

1) yritys ei ole merkittynä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin,

2) yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden,

3) yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja,

4) yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa, tai

5) yritys on asetettu konkurssiin tai sitä koskeva konkurssiin asettamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa.

Tuen hakijan on Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä toimitettava näyttöä tuen myöntämisen edellytysten täyttymisestä.

6 §
Tietoturvan kehittämisen tuen hakeminen

Tietoturvan kehittämisen tukea haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.

Tukea koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity suunnitelma tai kuvaus tietoturvan kehittämisen toimenpiteistä sekä ilmoitettava tämän asetuksen mukaan haettavan tuen määrä. Hakijan on lisäksi tukea koskevassa hakemuksessa annettava riittävä selvitys saamastaan muusta julkisesta tuesta tai avustuksesta.

7 §
Tietoturvan kehittämisen tuen myöntäminen ja maksaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää tukea hakijalle, jos 2 ja 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa tietoturvan kehittämisen tuensaajalle myönteisen tukipäätöksen perusteella.

8 §
Selvitys tuen käytöstä

Tuen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä ja vaikutuksista yrityksen tietoturvaan viimeistään kuusi kuukautta tuella katettavien kustannusten syntymisen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Helsingissä 13.10.2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Erityisasiantuntija
Mari Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.