688/2022

Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 481/2016, ja

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1253/2009, 1248/2013 ja 481/2016, väliaikaisesti uusi 8 kohta, seuraavasti:

6 §
Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät muut julkiset verotustiedot

Julkisia verotustietoja ovat:


7) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) mukaisen palautuksen saajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä 6 kohdassa mainitun komission asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetut tiedot yritystyypistä, alueesta, jolla tuensaaja sijaitsee, toimialasta ja veroetuuden määrästä;

8) kun tuen määrä ylittää 10 000 euroa, kiinteistöverolain (654/1992) 34 §:n perusteella myönnetyn tuen saajan nimi ja kiinteistötunnus sekä tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetut tiedot alueesta, jolla tuensaaja sijaitsee ja veroetuuden määrästä.


Edellä 1 momentin 6–8 kohdassa tarkoitetun tuotantotuen verovapautena ja energiatuotteiden valmisteveron palautuksena saatavan etuuden sekä kiinteistöverolain 34 §:n nojalla myönnettävän tuen osalta noudatetaan, mitä 1 momentin 6 ja 8 kohdassa mainituissa komission asetuksissa säädetään yksittäisten veroetuutena myönnettyjen tukien julkaisemisesta.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2032.

HE 82/2022
VaVM 13/2022
EV 86/2022

Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.