682/2022

Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 12 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2–5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 421/2021, ja

lisätään 12 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 421/2021, uusi 6 momentti, sekä lakiin uusi 12 b § seuraavasti:

12 a §
Työvoimapoliittinen lausunto

Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä ja 2 luvun 16 §:n 1 momentissa sekä 2 a luvun 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta;


Kokeilualueen kunta voi antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 2 momentin:

1) 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista opinnoista;

2) 5 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on alle viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä;

3) 7 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on alle 25 viikkotuntia.

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivaltaan antaa työvoimapoliittinen lausunto kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 2 momenttia. Kokeilualueen kunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 3 ja 4 momenttia.

Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisällytettävistä tiedoista sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Hoitaessaan työttömyysturvalaissa säädettyjä työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen liittyviä tehtäviä työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi antaa kokeilualueen kunnan asiakasta koskevan työvoimapoliittisen lausunnon muistakin työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä 1 momentissa säädetyn estämättä.

Kokeilualueen kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n 4 momentin nojalla säädetään kulukorvauksen määräytymisestä ja työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuudesta ilmoittaa kulukorvauksen määräytymiseen vaikuttavia tietoja työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle.

Kokeilualueen kunnan oikeuteen saada tietoja 1 ja 2 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ssä säädetään työ- ja elinkeinotoimiston oikeudesta tietojen saamiseen. Mitä työttömyysturvalain 13 luvun 3 §:ssä säädetään työvoimaviranomaisesta, koskee kokeilualueen kuntaa sen hoitaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä.

12 b §
Työnhaku toisessa valtiossa

Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 11 luvun 4 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle työnhakijan lähtemisestä työnhakuun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, jäljempänä perusasetus, 64 artiklassa tarkoitetulla tavalla toiseen valtioon.

Laitosten toimivallasta sovellettaessa perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a alakohtaa säädetään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain (352/2010) 6 §:ssä. Sovellettaessa mainittua alakohtaa myös kokeilualueen kunta on työvoimaviranomainen sekä toimivaltaisen viranomaisen nimeämä toimivaltainen laitos.


Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022.

HE 61/2022
TyVM 6/2022
EV 72/2022

Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.