535/2022

Helsingissä 29.6.2022

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (76/2018) 16 §:n 1 momentin johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto, 4 ja 9 kohta, 17 §:n 1 momentin 3, 4, 6 ja 16 kohta, 18 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä asetuksen liitteet 1–8 seuraavasti:

16 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä:


4) käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattujen rahoitusvälineiden nettotuotot eriteltynä saamistodistusten kaupan nettotuottoon, osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuottoon sekä muista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvälineistä saatuihin nettotuottoihin, erikseen toteutuneet tuotot ja käyvän arvon muutokset;


9) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten perusteista ja niiden muutoksista sekä tuloslaskelman erän "Poistot ja arvonalentumiset muista aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä" jakautuminen suunnitelman mukaisiin poistoihin ja arvonalentumisiin, jollei arvonalentumisten määrä ole merkitykseltään vähäinen, sekä osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappioiden jakautuminen osakkeista ja osuuksista samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä;


17 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:


3) odotettavissa olevien luottotappioiden määrän mukainen vähennys eriteltynä taseen osalta ja taseen ulkopuolisten erien osalta;

4) kaikkien rahoitusvarojen käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoarvoon;


6) rahoitusvarojen maturiteettijakauma tase-erittäin;


16) arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen ja lainanhoitojoustosaamisten määrä;


18 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:


3) kaikkien rahoitusvelkojen käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoarvoon;

4) rahoitusvelkojen maturiteettijakauma tase-erittäin;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 29.6.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finanssisihteeri
Iida Hauhia

Liite 1

LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA
Korkotuotot
Leasingtoiminnan nettotuotot
Korkokulut
KORKOKATE
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä
Omistusyhteysyrityksistä
Muista yrityksistä
Palkkiotuotot
Palkkiokulut
Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattujen rahoitusvälineiden nettotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstö- ja hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä osakkeista ja osuuksista
Liiketoiminnan muut kulut
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 2

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TULOSLASKELMA
Palkkiotuotot
Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattujen rahoitusvälineiden nettotuotot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä
Omistusyhteysyrityksistä
Muista yrityksistä
Korkotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT
Palkkiokulut
Korkokulut
Henkilöstö- ja hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä osakkeista ja osuuksista
Liiketoiminnan muut kulut
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 3

LUOTTOLAITOKSEN TASE
VASTAAVAA
Käteiset varat
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Valtion velkasitoumukset
Muut
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Leasingkohteet
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset / Sijoitusosuusantisaamiset / Kantarahastoantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Keskuspankeille
Luottolaitoksille
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Talletukset
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Muut velat
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Verotusperusteiset varaukset
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma / Osuuspääoma / Peruspääoma
Sijoitusosuuspääoma / Kantarahasto / Lisäpääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 4

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TASE
VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Verotusperusteiset varaukset
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 5

LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITULOSLASKELMA
Korkotuotot
Korkokulut
KORKOKATE
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Palkkiotuotot
Palkkiokulut
Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattujen rahoitusvälineiden nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstö- ja hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä osakkeista ja osuuksista
Liiketoiminnan muut kulut
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 6

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITULOSLASKELMA
Palkkiotuotot
Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattujen rahoitusvälineiden nettotuotot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Korkotuotot
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT
Palkkiokulut
Korkokulut
Henkilöstö- ja hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä osakkeista ja osuuksista
Liiketoiminnan muut kulut
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Liite 7

LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE
VASTAAVAA
Käteiset varat
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
Valtion velkasitoumukset
Muut
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Leasingkohteet
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset / Sijoitusosuusantisaamiset / Kantarahastoantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Keskuspankeille
Luottolaitoksille
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Talletukset
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Muut velat
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
Konsernireservi
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS
Osakepääoma / Osuuspääoma / Peruspääoma
Sijoitusosuuspääoma / Kantarahasto / Lisäpääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Vähemmistön osuus pääomasta
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Liite 8

SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITASE
VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamistodistukset
Julkisyhteisöltä
Muilta
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistö-osakkeet ja -osuudet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakeantisaamiset
Muut varat
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat
Muut
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset
Siirtovelat ja saadut ennakot
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Pääomalainat
Muut
Laskennalliset verovelat
Konsernireservi
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut sidotut rahastot
Vararahasto
Käyvän arvon rahasto
Rahavirran suojauksesta
Muuntoeroista
Käypään arvoon arvostamisesta
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Vähemmistön osuus pääomasta
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset ja pantit
Muut
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopaperien takaisinostositoumukset
Muut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.