531/2022

Helsingissä 30.6.2022

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1448/2006) 3–5 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti sekä 14 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 4 § osaksi asetuksessa 1036/2012 ja 14 § asetuksessa 1036/2012, seuraavasti:

3 §
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai koulutuskeskuksen yksikönpäällikön kutsusta.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat koulutuskeskuksen yksikönpäällikön tai Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätyn virkamiehen esittelystä. Yksikönpäällikön päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset esittelee johtokunnalle muu Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää Rikosseuraamuslaitoksen hallinto- ja tukipalveluista vastaava vastuualue. 

4 §
Yksikönpäällikön tehtävät

Yksikönpäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) tehdä esitys Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavalle vastuualueelle koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioiksi; 

2) päättää koulutuskeskuksen resurssien käytöstä;

3) valmistella ja esitellä koulutuskeskuksen johtokunnassa käsiteltävät asiat yksikönpäällikön päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia lukuun ottamatta;

4) päättää henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta;

5) käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsittelystä tai ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin säädetty tai määrätty.

5 §
Työjärjestys

Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin koulutuskeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta koulutuskeskuksessa.

11 §
Koulutuskeskuksen henkilöstö

Koulutuskeskuksessa on yksikönpäällikön viran lisäksi muita koulutuskeskuksen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia virkoja.

12 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on:

1) yksikönpäälliköllä lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) yliopettajalla opetusalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) opettajalla opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tutkinto;

4) koulutuspäälliköllä ja koulutussuunnittelijalla ylempi korkeakoulututkinto;

5) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto ja kirjasto- tai informaatioalan koulutus, sekä

6) talousjohtajalla korkeakoulututkinto.


13 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Muut koulutuskeskuksen virkamiehet kuin yksikönpäällikön nimittää yksikönpäällikkö. Yksikönpäällikkö ottaa myös työsopimussuhteisen henkilökunnan. Sivutoimisen henkilöstön ottamisesta päättää yksikönpäällikkö tai Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.


14 §
Virkavapaus

Virkavapauden yksikönpäällikölle myöntää Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisestä ja ohjauksesta vastaava vastuualue ja muulle virkamiehelle yksikönpäällikkö.

15 §
Kirjasto

Koulutuskeskus ylläpitää kriminologista kirjastoa, joka toimii valtakunnallisena erikoiskirjastona. Kirjaston tehtävät ja tavoitteet määrätään Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 30.6.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Anne Kohvakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.