496/2022

Helsingissä 22.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1255/2021) liite, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireilletulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite

Tämän liitteen maksut ovat joko kiinteitä maksuja, tuntiveloitteisia maksuja tai vuosimaksuja. Maksu on kiinteä maksu, mikäli suoritteen yhteydessä ei ole muuta mainittu. Maksu on työhön käytetyn ajan perusteella määräytyvä maksu, jos maksu on ilmoitettu työtuntikohtaisena veloituksena (maksu/työtunti). Tuntiveloitus peritään kultakin alkavalta puolelta työtunnilta. Mikäli maksu on vuosittain perittävä maksu, on tämä ilmoitettu suoritteen kohdalla (vuosimaksu).Mikäli suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan tai tilaajan pyynnöstä ulkomailla tai suoritteeseen liittyvä valvonta edellyttää tarkastus- tai valvontakäyntejä ulkomailla, peritään tämän liitteen mukaisen maksun lisäksi toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Kotimaassa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuvat matkakulut peritään liitteen mukaisen maksun lisäksi, mikäli suoritteen yhteydessä on näin mainittu. Jos hakija tai tilaaja peruuttaa tilaamansa toimenpiteen, voidaan kuitenkin kaikissa tapauksissa kyseistä toimenpidettä varten varattujen matkojen peruutuksista mahdollisesti aiheutuneet kulut periä peruutusajankohdasta riippumatta.
Liitteessä voidaan maksujen määräytymistä ja perintää tarkentaa suorite- ja suoriteryhmäkohtaisilla huomautuksilla ja poikkeuksilla.
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Ilmailu
1 Ilma-alusrekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintipäätös 150 euroa
- ensirekisteröinti tai omistajan vaihdos maksu enintään kahden omistajan rekisterikäsittelystä, seuraavat omistajat, maksu/omistaja 35 euroa
1.2 Rekisteröintitodistuksen tulostus 60 euroa
- väliaikainen rekisteröintitodistus
- todistus omistajan nimen- tai osoitteenmuutoksen vuoksi
- todistus kadonneen tai tuhoutuneen tilalle
1.3 Kiinnityspäätös 90 euroa
- kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.4 Liitimen luettelointi 20 euroa
1.5 Rasitustodistus tai ote ilma-alusrekisteristä 60 euroa
1.6 Ilma-aluksen rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu 60 euroa
1.7 Lisämaksu kohdassa 1.1 tarkoitetun rekisteröintipäätöksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä. Pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka rekisteröintiä ei voitaisi suorittaa 800 euroa
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: ilma-aluksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
Kohdan 1.6 mukaista vuosimaksua ei peritä rekisteröimisvuonna. Muutoin vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
2 Kokeisiin, lupakirjoihin ja henkilölupiin liittyvät suoritteet
2.1 Ilmailun kokeisiin liittyvät suoritteet
2.1.1 Teoriakoe, ATPL, CPL tai IR, osakoe 59 euroa
2.1.2 Teoriakoe, muut kuin 2.1.1, osakoe 33 euroa
2.2 Lentokoe- ja tarkastuslentosuoritteet
2.2.1 Lentokoe tai tarkastuslento
2.2.1.1 Yhden ohjaajan toiminnan lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi 420 euroa
2.2.1.2 Usean ohjaajan toiminnan lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi 840 euroa
2.2.1.3 Mikäli kohdan 2.2.1.1 mukaisessa tapahtumassa suoritetaan useampia tarkastuksia, kokeita tai pätevyyden arviointeja, peritään jokaisesta lisämaksu. 220 euroa
2.2.1.4 Harrasteilmailun tarkastuslento 210 euroa
2.2.2 Tarkastuslentäjän nimeäminen tarkastuslennolle 50 euroa
2.2.3 Tarkastuslentäjäkoulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
Kohdan 2.2 maksujen lisäksi peritään tarkastuksiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
2.3 Ilmailun ammattilupakirjat
2.3.1 Uusi ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirja, voimassaolon jatkaminen, vanhentuneen uusinta tai asiointimaan vaihto Suomeen taikka ATCO-, FISO- tai ATCO-oppilaan lupakirja sekä muutokset ja lisäykset tai tasotarkastajan valtuutus 400 euroa
2.3.2 Uusi SE-, ME-, IR- tai MP-kelpuutus tai kouluttajamerkintä taikka muu ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirjaan tai niihin liittyvään kelpuutukseen tai merkintään tehtävä muutos tai lisäys 360 euroa
2.3.3 Uusi Osa-66- tai kansallinen huoltolupakirja 360 euroa
2.3.4 Osa-66-lupakirjan voimassaolon jatkaminen tai vanhentuneen uusinta taikka muutos 210 euroa
2.3.5 Huoltajaoikeuksien muuntaminen Osa 66/L-lupakirjaksi muuntoraporttiin perustuen 60 euroa
2.3.6 Edellä kohdissa 2.3.1 tai 2.3.4 mainitun lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 600 euroa
2.4 Muut ilmailun lupakirjat
2.4.1 Uusi harrastemekaanikon lupakirja tai 66/L-lupakirja 250 euroa
2.4.2 Uusi yleisilmailun lupakirja, voimassaolon jatkaminen, lupakirjaan tehtävä kelpuutus, merkintä, muutos, oikeus, rajoituksen poisto, vanhentuneen uusinta tai lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 180 euroa
2.5 Muut ilmailun henkilöluvat ja niihin liittyvät suoritteet
2.5.1 Turvatarkastajan hyväksyntään liittyvät suoritteet
2.5.1.1 Turvatarkastajan hyväksyntä 130 euroa
2.5.1.2 Turvatarkastajan teoriakoe 35 euroa
2.5.1.3 Turvatarkastajan kuvantulkintakoe 45 euroa
2.5.2 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus 130 euroa
2.5.3 Miehistökortti (Crew Member Certificate) 150 euroa
2.6 Ilmailun henkilölupia koskevat yleiset suoritteet
2.6.1 Vanhentuneen kelpuutuksen, oikeuden, valtuutuksen, merkinnän tai hyväksynnän uusinta tai voimassaolon jatko 130 euroa
2.6.2 Poikkeuslupa, hyvityspäätös tai koulutuksenjako
2.6.2.1 Poikkeuslupa, hyvityspäätös tai koulutuksenjako koskien kohdassa 2.2, 2.3 tai 2.4 mainittua lupakirjaa tai siihen liittyvää kelpuutusta, oikeutta tai valtuutusta 500 euroa
2.6.2.2 Poikkeuslupamenettely, kertamaksun lisäksi perittävä työtuntiveloitus, maksu/työtunti. Maksu peritään neljä työtuntia ylittävältä osalta. 250 euroa
2.6.3 Tarkastuslentäjän tai kielitaitotarkastajan hyväksyntätodistus, uusi, uusinta tai voimassaolon jatko 200 euroa
2.6.4 Kansallisen lupakirjan OSA-FCL-muunto 110 euroa
2.6.5 Lupakirjatietojen vahvistus tai siirto Suomesta toiseen valtioon 140 euroa
2.6.6 Lisämaksu edellä kohdissa 2.3–2.6 tarkoitetun luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää. 800 euroa
2.6.7 Edellä kohdissa 2.1–2.5. tarkoitetun lupakirjan, luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
3 Lentotoimintaan ja liikenteen harjoittamiseen liittyvät suoritteet
Mikäli lentotoimintaluvan (AOC), suuririskisen erityislentotoimintaluvan (high risk -SPO) ja ATO-koulutusluvan haltijalla on näiden toimintojen kesken yhteinen hallintojärjestelmä, peritään luvanhaltijalta puolet halvemman ja/tai halvempien lupien vuosimaksuista. AOC:n osalta tarkoitetaan kohdan 3.2 yhteenlaskettua vuosimaksua, high risk –SPOn osalta kohtia 3.6.1.2–3.6.1.4 (yhteenlaskettuna) sekä ATO-koulutusluvan osalta kohtia 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.4.2 ja 4.2.4.3 (yhteenlaskettuna).
3.1 Liikennelupa (OL)
Kohdan 3.1 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää raja-arvon. Mikäli suurin sallittu lentoonlähtömassa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
3.1.1 Ilma-alukset MTOM alle 10 000 kg ja/tai istumapaikkamäärä alle 20, vuosimaksu 1 650 euroa
3.1.2 Ilma-alukset MTOM vähintään 10 000 kg ja/tai istumapaikkamäärä vähintään 20, vuosimaksu 5 400 euroa
3.2 Lentotoimintalupa (AOC) lentokoneille ja/tai helikoptereille
Kohdan 3.2 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun ylemmän maksun edellytykset täyttyvät. Mikäli alemman maksun edellytykset täyttyvät vuoden aikana, hyvitystä ei makseta.
Lisäksi lupiin liittyvien alihankkijoiden tai Suomen alueen ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen tarkastuksiin liittyen peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
3.2.1 Lentokoneet, vaativat koneet
3.2.1.1 Vähintään yksi lentotoimintaluvassa oleva lentokone on vaativa moottorikäyttöinen lentokone (pl. lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg potkuriturbiinit), vuosimaksu 6  000 euroa
3.2.1.2 MTOM yli 5 700 kg, mutta istuinpaikkoja 19 tai vähemmän, vuosimaksu 15 000 euroa
3.2.1.3 Istuinpaikkoja yli 19, vuosimaksu 20 000 euroa
3.2.1.4 MTOM yli 140 000 kg, vuosimaksu 50 000 euroa
3.2.1.5 Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi tyyppiä), vuosimaksu 7 500 euroa
3.2.1.6 Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi tyyppiä) (alle 5 700 kg ja/tai alle 19 paikkaa), vuosimaksu 1 500 euroa
3.2.1.7 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi, vuosimaksu 2 000 euroa
3.2.1.8 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli 300, vuosimaksu 20 000 euroa
3.2.1.9 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli 1 000, vuosimaksu 70 000 euroa
3.2.1.10 Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä 1 000 euroa
3.2.2 Lentokoneet, ei-vaativat koneet
3.2.2.1 Operaattorin lentotoimintaluvassa ei yhtään vaativaa moottorikäyttöistä lentokonetta, vuosimaksu 5 000 euroa
3.2.2.2 Alle 2 000 kg MTOM ilma-alus VFR toiminnassa, vuosimaksu 4 000 euroa
3.2.2.3 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja/tai yrityksellä on kaksi pysyvää sivutoimipistettä, vuosimaksu 2 000 euroa
3.2.2.4 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja/tai yrityksellä useampi kuin kaksi pysyvää sivutoimipistettä, vuosimaksu 2 500 euroa
3.2.2.5 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja työntekijöitä yli 300, vuosimaksu 20 000 euroa
3.2.2.6 Lisämaksu erityishyväksynnöistä osa-SPA:n mukaisesti (poislukien 3.2.3.5 ja 3.2.4.3), vuosimaksu/hyväksyntä 1 000 euroa
3.2.2.7 Lisämaksu SET IMC-erityishyväksynnästä (lupa käyttää yksimoottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä ja/tai mittariolosuhteissa muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan), vuosimaksu 2 000 euroa
3.2.3 Helikopterit, vaativat koneet
3.2.3.1 Vähintään yksi lentotoimintaluvassa oleva helikopteri on vaativa moottorikäyttöinen ilma-alus, vuosimaksu 6 000 euroa
3.2.3.2 Lisämaksu jokaisesta vaativasta moottorikäyttöisestä lisätyypistä (yli kaksi tyyppiä), vuosimaksu 7 500 euroa
3.2.3.3 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi, vuosimaksu 2 000 euroa
3.2.3.4 Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä 1 000 euroa
3.2.3.5 Lisämaksu HEMS-erityishyväksynnästä osa-SPA:n mukaisesti, vuosimaksu 3 000 euroa
3.2.4 Helikopterit, ei-vaativat koneet
3.2.4.1 Operaattorin lentotoimintaluvassa ei yhtään vaativaa moottorikäyttöistä helikopteria, vuosimaksu 5 000 euroa
3.2.4.2 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja/tai operaattorilla on kaksi pysyvää sivutoimipistettä, vuosimaksu 2 000 euroa
3.2.4.3 Lisämaksu, operaattori on määritelty kompleksiseksi ja/tai ope-raattorilla on useampi kuin kaksi pysyvää sivutoimipistettä, vuosimaksu 2 500 euroa
3.2.4.4 Lisämaksu erityishyväksynnöistä, vuosimaksu/hyväksyntä 1 000 euroa
3.2.4.5 Lisämaksu HEMS-erityishyväksynnästä osa-SPA:n mukaisesti, vuosimaksu 3 000 euroa
Kohtien 3.2.4.2 ja 3.2.4.3 lisämaksu ei koske sivutoimipisteiden osalta HEMS-toimintaa.
3.3 Ilmoitus kaupallisesta ilmapallotoiminnasta
Kohdan 3.3 ensimmäinen vuosimaksu peritään heti, kun ilmoitus on tehty ja seuraavina vuosina kalenterivuosittain yhdessä erässä.
Vuosimaksu sisältää valvonnan ja tarkastustoiminnan.
3.3.1 Ilmoitus kaupallisesta ilmapallotoiminnasta, valvontamaksu, vuosimaksu 2 000 euroa
3.4 Lentotoimintaluvan ja lentotoiminnan ilmoitusten muutokset (osa-NCC, osa-SPO tai ilmapallot) tai lentotyöluvan muuttaminen
3.4.1 Lentotoimintaluvan muutos
3.4.1.1 Ei-vaativa ilma-alus 550 euroa
3.4.1.2 Vaativa ilma-alus 2 200 euroa
3.4.2 Lentotoiminnan muutosilmoitukset (osa-NCC, osa-SPO tai ilmapallot) tai lentotyöluvan muutos 220 euroa
3.4.3 Vastuuhenkilön muutos (jos ei muita muutoksia) 220 euroa
Poikkeus kohdissa 3.4.1–3.4.2 tarkoitetuista maksuista: jos ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevat tiedot poistetaan lentotoimintaluvasta tai lentotyöluvasta, poisto on maksuton.
Poikkeus kohdassa 3.4.1. tarkoitetusta maksusta: jos lentotoimintaluvan haltijalta peritään kohdan 3.5 mukainen maksu uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-aluksen liittämisestä lentotoimintalupaan, tämän kohdan mukaista muutosmaksua ei peritä.
3.5 Lentotoiminnalliset luvat ja hyväksynnät
3.5.1 Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin liittäminen lentotoimintalupaan 2  000 euroa
3.5.2 Erityishyväksyntä osa-SPA:n mukaisesti poislukien kohta 3.5.3 (erillinen maksu jokaisesta hyväksynnästä) 2  000 euroa
3.5.3 HEMS-erityishyväksyntä osa-SPA:n mukaisesti 3  000 euroa
3.5.4 Vaarallisten aineiden kuljetuslupa
3.5.4.1 Kuljetettaessa vain yhden luokan aineita 880 euroa
3.5.4.2 Kuljetettaessa useamman kuin yhden luokan aineita 2  750 euroa
3.5.5 Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja oikeus antaa kelpoisuustodistuksia 4  000 euroa
3.5.6 Leasing-hyväksyntä (ilma-aluksen vuokraus lentotoimintaluvan haltijoiden välillä)
3.5.6.1 Ilma-aluksen vuokralle otto miehistöineen (wet lease-in), maksu/hakemus/vuokralle antava yhtiö; määritelty lennot päivämäärineen 440 euroa
3.5.6.2 Ilma-aluksen vuokralle anto tai vuokralle otto ilman miehistöä (dry lease-out tai dry lease-in) 880 euroa
3.5.7 SET-IMC-erityishyväksyntä (Lupa käyttää yksimoottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä ja/tai mittarisääolosuhteissa (IMC) muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan) 5 500 euroa
3.5.8 FSTD-laitteen käyttäjähyväksyntä (user approval) lentotoimintaluvan haltijalle 500 euroa
3.5.9 Lentonäytös- tai lentokilpailulupa 275 euroa
3.5.10 Näytöslentäjän hyväksyminen tai lentonäytöslupa yksittäiseen lentoesitykseen yksittäisellä ilma-aluksella 120 euroa
3.5.11 Muut lentotoimintaa koskevien määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät, maksu/työtunti 250 euroa
Poikkeuksena edellä kohdissa 3.5.1–3.5.5 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupaan liitetylle tietyn tyyppiselle ilma-alukselle on myönnetty maksullisia erityishyväksyntöjä, seuraavien samantyyppisten ilma-alusten lentotoimintalupaan liittämisen yhteydessä kyseisiä erityishyväksyntä-maksuja ei peritä.
Poikkeuksena edellä kohdissa 3.5.6 tarkoitetuista maksuista: jos sekä vuokralle ottajalla että vuokralle antajalla on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä AOC, maksu peritään ainoastaan vuokralle ottajalta.
Kohdan 3.5.10 maksun lisäksi peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Jos hakija tai tilaaja peruuttaa tilaamansa toimenpiteen, voidaan kuitenkin kaikissa tapauksissa kyseistä toimenpidettä varten varattujen matkojen peruutuksista mahdollisesti aiheutuneet kulut periä peruutusajankohdasta riippumatta.
3.6 Muut lentotoiminnan hyväksynnät ja suoritteet
3.6.1 Lentotoiminnan valvontamaksut
3.6.1.1 Ilmoitus vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella harjoitettavasta muusta kuin kaupallisesta lentotoiminnasta (osa-NCC)/valvontamaksu, vuosimaksu 2  000 euroa
3.6.1.2 Ilmoitus kaupallisesta erityislentotoiminnasta (osa-SPO)/valvontamaksu, vuosimaksu 2  000 euroa
3.6.1.3 Lisämaksu vuosimaksuun kun kyse suuririskisestä kaupallisesta erityislentotoiminnasta, jos työmuotoja enintään 4 1  000 euroa
3.6.1.4 Lisämaksu vuosimaksuun kun kyse suuririskisestä kaupallisesta erityislentotoiminnasta, jos työmuotoja enemmän kuin 4 2 000 euroa
3.6.2 Ulkomaisen lentotyöluvan tai ulkomaisen ilmoituksen suuririskisestä kaupallisesta erityislentotoiminnasta hyväksyminen, maksu/työtunti 250 euroa
3.6.3 Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä 660 euroa
3.6.4 Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan 150 euroa
3.6.5 Ilmailumääräyksen OPS M1-32 mukainen poikkeuslupa miehittämättömälle ilma-alukselle 150 euroa
3.6.6 Lisämaksu taulukkohinnan lisäksi normaalin virastoajan ulkopuolella hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen välittömästä käsittelystä tai virastoaikana hakijan pyynnöstä tapahtuneesta nopeutetusta käsittelystä (enintään 2 tuntia ennen suunniteltua toimintaa), maksu/hakemus 660 euroa
3.6.7 Lentotoimintaorganisaation vastuuhenkilön koe 150 euroa
3.6.8 Oikeaksi todistettu jäljennös lentotoimintaluvasta (AOC Certified True Copy) 55 euroa
Kohdan 3.6.2 mukaisesta hyväksyntätyöstä peritään vähintään kahden työtunnin mukainen maksu.
Poikkeus kohtaan 3.6.5: kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttöä lentotyöhön koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.
3.7 Lentoliikenteen päästökauppa
Kohdan 3.7 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään hyväksyntää myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain.
3.7.1 Päästöraportin tarkastaminen
3.7.1.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia, vuosimaksu 1 100 euroa
3.7.1.2 Hiilidioksidipäästöt vähintään 25 000 tonnia, mutta alle 250 000 tonnia, vuosimaksu 4  000 euroa
3.7.1.3 Hiilidioksidipäästöt 250  000 tonnia tai enemmän, vuosimaksu 6  500 euroa
3.7.2 Todentajan hyväksyntä, ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt rajoittamatta, vuosimaksu 300 euroa
3.7.3 Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen
3.7.3.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia 700 euroa
3.7.3.2 Hiilidioksidipäästöt vähintään 25 000 tonnia, mutta alle 250 000 tonnia 1 100 euroa
3.7.3.3 Hiilidioksidipäästöt 250  000 tonnia tai enemmän 1  600 euroa
3.7.4 Tarkkailusuunnitelman päivitys, maksu/työtunti 250 euroa
3.8 Lentosimulaattoreiden ja lennonharjoittelulaitteiden hyväksynnät
Kohdan 3.8 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä.
3.8.1 FFS-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 11 000 euroa
3.8.2 Lisämaksu jokaista FFS-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 3 800 euroa
3.8.3 Lisämaksu jokaista FFS-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 1 700 euroa
3.8.4 FTD2- tai FTD3-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 3 750 euroa
3.8.5 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 1 100 euroa
3.8.6 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 400 euroa
3.8.7 FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 1 900 euroa
3.8.8 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 500 euroa
3.8.9 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen ilma-alustyyppiin tai -versioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 300 euroa
FSTD-laitteen hyväksyntätason nostosta peritään uuden hyväksyntätason mukainen maksu. Useamman kuin yhden hyväksyntätason myöntämisestä samalle laitteelle peritään korkeimman hyväksyntätason mukainen maksu.
Poikkeus kohtaan 3.8: jos FSTD-laitetta käyttävälle organisaatiolle myönnetään FSTD-laitteen hyväksyntäjakson pidennys yli 12 kk jaksolle (ORA.FSTD.225 kohta b), peritään kyseisen FSTD-laitteen vuotuisena maksuna 60 % edellä esitetyistä maksuista.
3.9 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän (UAS) käyttäjien rekisteröinti
3.9.1 Rekisteröinti vuodeksi 40 euroa
3.9.2 Rekisteröinti kolmeksi vuodeksi 85 euroa
3.9.3 Rekisteröinti viideksi vuodeksi 110 euroa
3.9.4 Sähköinen rekisteröinti vuodeksi 30 euroa
3.9.5 Sähköinen rekisteröinti kolmeksi vuodeksi 75 euroa
3.9.6 Sähköinen rekisteröinti viideksi vuodeksi 100 euroa
Käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä verkkoteoriakokeeseen rekisteröidyiltä kauko-ohjaajilta ei peritä kohdan 3.10.1 maksua
Omien tietojen päivittämisestä ei peritä maksua.
3.10 Kauko-ohjaajien tutkinnot
3.10.1 Verkkoteoriakoe
3.10.1.1 Kauko-ohjaajan rekisteröinti verkkoteoriakokeeseen 40 euroa
3.10.1.2 Kauko-ohjaajan sähköinen rekisteröinti verkkoteoriakokeeseen 30 euroa
3.10.2 Osallistumismaksu kauko-ohjaajan valvottuun lisäteoriakokeeseen 50 euroa
Hyväksytysti suoritettu koe antaa pätevyyden viideksi vuodeksi.
Kauko-ohjaajan on suoritettava verkkoteoriakoe ennen lisäteoriakokeeseen osallistumista.
Omien tietojen päivittämisestä ei peritä maksua.
3.11 "Erityinen"-kategorian ilmoitukset ja luvat
Kohdan 3.11 vuosimaksujen ensimmäinen maksu peritään hyväksyntää myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain. Vuosimaksu sisältää valvonnan.
3.11.1 Ilmoituksenvarainen toimija
3.11.1.1 Vakioskenaarion mukaisesta toiminnasta tehtävä ilmoitus, vuosimaksu 100 euroa
3.11.2 Toimintaluvat
3.11.2.1 Toimintalupa I-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 100 euroa
3.11.2.2 Toimintalupa II-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 200 euroa
3.11.2.3 Toimintalupa III-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 400 euroa
3.11.2.4 Toimintalupa IV-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 600 euroa
3.11.2.5 Toimintalupa V-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 800 euroa
3.11.2.6 Toimintalupa VI-tason toimintavarmuuden riskinvähennyksillä, vuosimaksu 1 000 euroa
3.11.2.7 Lisämaksu korkean toimintavarmuuden varmentamista vaativista riskinvähennyksistä 200 euroa
3.11.2.8 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC)
3.11.2.8.1 Rajoitettu LUC-hyväksyntätodistus (oikeus enintään IV-tason toimintavarmuutta vaativiin tehtäviin),vuosimaksu 1 800 euroa
3.11.2.8.2 LUC-hyväksyntätodistus, vuosimaksu 2 500 euroa
3.11.3 Kerhotoiminnan luvat
3.11.3.1 Artiklan 16 mukainen kerhotoiminnan lupa, vuosimaksu 100 euroa
3.11.4 Muualla myönnetyn toimiluvan mukaan toimiminen Suomessa
3.11.4.1 Artiklan 13 mukainen hakemus Suomen alueella toimimiseen 100 euroa
4 Lentotoiminnan koulutukseen liittyvät suoritteet
Mikäli koulutusluvan (ATO) haltijalla on myös lentotoimintalupa (AOC) ja/tai suuririskisen erityislentotoiminnan lupa (high risk -SPO) ja näiden toimintojen kesken yhteinen hallintojärjestelmä, peritään luvanhaltijalta puolet halvemman ja/tai halvempien lupien vuosimaksuista. AOC:n osalta tarkoitetaan kohdan 3.2 yhteenlaskettua vuosimaksua, high risk –SPOn osalta kohtia 3.6.1.2–3.6.1.4 (yhteenlaskettuna) sekä ATO-koulutusluvan osalta kohtia 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.4.2 ja 4.2.4.3 (yhteenlaskettuna).
4.1 Koulutustoimintaan liittyvät yleiset suoritteet
4.1.1 Vastuuhenkilöihin liittyvät suoritteet
4.1.1.1 Vastuuhenkilömuutos tai lisäys lupaan/hyväksyntään 220 euroa
4.1.1.2 Vastuuhenkilökoe 150 euroa
4.1.2 Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti 250 euroa
4.1.3 Muut koulutustoimintaa koskevien määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät, maksu/työtunti 250 euroa
4.2 Koulutusorganisaation koulutuslupa ja lisäykset
Kohtien 4.2.1 ja 4.2.3–4.2.4 suoritteiden ensimmäisestä hyväksynnästä peritään kiinteä ensimmäisen hyväksynnän maksu hyväksyntää myönnettäessä ja hyväksynnän myöntämistä seuraavina vuosina vuosimaksu kalenterivuosittain. Vuosimaksu sisältää valvonnan ja vuotuisen tarkastustoiminnan (sisältäen käsikirjamuutokset). Kohtien 4.2.4.4 sekä 4.2.4.5 maksu peritään uutta hyväksyntää myönnettäessä.
4.2.1 Matkustamohenkilökunnan peruskoulutusorganisaatio
4.2.1.1 Ensimmäinen hyväksyntä 1 500 euroa
4.2.1.2 Vuosimaksu 1 200 euroa
4.2.2 Opastusmerkinantajien koulutusohjelman tarkastus 1 000 euroa
4.2.3 ATO-(complex) organisaatiokäsittely
4.2.3.1 Ensimmäinen hyväksyntä 3  000 euroa
4.2.3.2 Vuosimaksu 3 000 euroa
4.2.3.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma/lupaan merkitty FSTD-laite 450 euroa
4.2.4 ATO-(non-complex) organisaatiokäsittely
4.2.4.1 Ensimmäinen hyväksyntä 1 400 euroa
4.2.4.2 Vuosimaksu 1 400 euroa
4.2.4.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma/lupaan merkitty FSTD-laite 200 euroa
4.2.4.4 Uusi hyväksyntä ATPL(A/H), MPL(A),CPL(A/H), MP tyyppikelpuutus (A/H), SP HPA complex, SFI, TRI koulutusohjelma, maksu/hyväksyntä 1 000 euroa
4.2.4.5 Uusi hyväksyntä muut kuin kohdan 4.2.4.4 mukaiset hyväksynnät tai FSTD-laitteen lisääminen lupaan, maksu/hyväksyntä 500 euroa
4.3 Ilmoituksenvaraiset koulutusorganisaatiot, harrasteilmailun koulutusluvat
Jos organisaatiolla on sekä 4.3.1.1 mukainen koulutuslupa että 4.3.1.2 mukainen ilmoituksenvarainen organisaatio, peritään näistä kohdan 4.3.1.2 mukainen vuosimaksu. Lisäksi organisaatiolta peritään kohdan 4.3.1.3 mukainen vuosimaksu koulutusohjelmien lukumäärän mukaan.
4.3.1 Teoria- ja/tai lentokoulutusta antavat koulutusorganisaatiot
4.3.1.1 Harrasteilmailun koulutusluvan vuosimaksu (UPL, APL, RT) 500 euroa
4.3.1.2 Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation vuosimaksu 600 euroa
4.3.1.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma kohdissa 4.3.1 tarkoitetuissa organisaatioissa 100 euroa
5 Lentokelpoisuuteen liittyvät suoritteet
5.1 Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät suoritteet
Kohdan 5.1 organisaatioiden vuosimaksut sisältävät käsikirjamuutokset, vastuuhenkilöhyväksynnät sekä organisaatioiden hallinnoimat huolto-ohjelmat ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteissa ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavana kalenterivuonna ensimmäinen vuosimaksu. Mikäli organisaatio muuttaa toimilupansa kesken kalenterivuotta Osa CAMO - tai Osa CAO –toimiluvaksi asetuksen (EU) 2019/1384 siirtymäaikana, uuden luvan ensimmäisestä hyväksynnästä ei peritä vuosimaksun suuruista maksua. Toimiluvan laajennuksesta peritään vuosimaksujen erotus. Lisäksi lupiin liittyvien alihankkijoiden tai Suomen alueen ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen tarkastuksiin liittyen peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
5.1.1 Osa M luku G -toimilupa tai Osa CAMO -toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan. Osa M alaluku I -oikeus sisältyy maksuun.
5.1.1.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
5.1.1.2 Muut luokat, toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.1.3 Osa M tai Osa CAMO Permit to fly -oikeus, vuosimaksu 3 000 euroa
5.1.2 Osa 145 -, Osa M luku F - tai Osa CAO -toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman luokan mukaan
5.1.2.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
5.1.2.2 Muut luokat (myös pelkät laite-, moottori- tai Osa 145 -erikoistyöluvat), toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.2.3 Toimilupaan liitetty laiteluokka C1-C20, vuosimaksu/luokka 450 euroa
5.1.2.4 Toimilupaan liitetty voimalaiteluokka B1, B2 tai B3 tai erikoisoikeus D, vuosimaksu/luokka 1 100 euroa
5.1.2.5 Osa 145 -huolto-organisaation kolmannen maan viranomaisen myöntämään lupaan liittyvä valvonta, vuosimaksu 3 000 euroa
5.1.2.6 Osa 145 -toimilupaan liitetty Osa M luku F-oikeus, vuosimaksu 1 000 euroa
5.1.3 Osa 145 -, Osa M luku F - tai Osa CAO -toimilupaan liittyvä sivutoimipaikka tai linjahuoltopaikka, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan
5.1.3.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, vuosimaksu 2 000 euroa
5.1.3.2 Muut luokat ja POA-lupaan liittyvä 145-lupa, vuosimaksu 1 000 euroa
5.1.4 Kansallisen ilmailualan huoltoyrityksen toimilupa AIR M13-2, toimiluvan vuosimaksu 400 euroa
5.1.5 Tuotanto-organisaation toimilupa (POA)
5.1.5.1 POA-luvalla valmistettujen tuotteiden arvo vähintään 200 000 euroa, toimiluvan vuosimaksu 9 000 euroa
5.1.5.2 POA-luvalla valmistettujen tuotteiden arvo alle 200 000 euroa, toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.6 Osa 147 -koulutusorganisaation toimilupa
5.1.6.1 Toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.6.2 Osa 147 -koulutusluokan lisäys toimilupaan, kurssin lisäys tyyppikoulutuslupaan tai erillishyväksytyn tyyppikurssin järjestäminen 1 000 euroa
5.1.7 Yksittäisen Osa M huolto-ohjelman hyväksyntä
5.1.7.1 Ensimmäinen hyväksyntä, ilma-alukset 2 000 euroa
5.1.7.2 Muutoksen hyväksyntä, ilma-alukset 300 euroa
5.1.8 Minimivarusteluettelon (MEL) hyväksyminen
5.1.8.1 Hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 400 euroa
5.1.8.2 Muutoksen hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 50 euroa
5.1.9 Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutus
5.1.9.1 Näyttötyön arviointi (assessment) 200 euroa
5.1.9.2 Valtuutuksen uusinta (kansallinen) 50 euroa
5.1.9.3 Tyyppikuulustelun vastaanotto 600 euroa
5.1.10 Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M, osa ML tai AIR M16-1 mukaisesti
5.1.10.1 Kansalliset (Liite I) Ilma-alukset AIR M16-1 mukaisesti 400 euroa
5.1.10.2 Ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 800 euroa
5.1.10.3 Ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 2 000 euroa
5.1.11 Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen
5.1.11.1 Ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 50 euroa
5.1.11.2 Ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 250 euroa
5.2 Lentokelpoisuuden valvonta
5.2.1 Ilma-alukset MTOM enintään 5 700 kg, vuosimaksu 100 euroa
5.2.2 Ilma-alukset MTOM yli 5 700 kg, vuosimaksu 4 000 euroa
Kohtien 5.2.1–5.2.2 mukainen vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista. Maksu peritään kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
5.2.3 Vientiä varten annettavaan lentokelpoisuustodistukseen (Export Certificate of Airworthiness) liittyvä tarkastus ilma-aluksille kohdan 5.1.10 mukaan
Kohdan 5.2.3 maksujen lisäksi peritään tarkastuksesta aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
6 Organisaatiolupiin liittyvät yleiset suoritteet
6.1 Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti 250 euroa
Kohdan 6.1 mukaisesta käsittelystä, sisältäen myös ilma-aluksen valvontavastuun siirron, maksu/työtunti, peritään vähintään kolmen työtunnin mukainen maksu.
7 Lennonvarmistukseen ja ilmatilan hallintaan liittyvät suoritteet
7.1 Lennonvarmistuspalveluun liittyvät yleiset suoritteet
Toiminnan harjoittajan hakiessa hyväksyntätodistuksia useammalle toiminnolle samalla hakemuksella, peritään maksu vain yhdestä hyväksyntätodistuksesta. Maksu peritään korkeimman maksun mukaisesti.
7.1.1 Ilmaliikennepalvelun (ATS) tarjoajan hyväksyntätodistus 30 000 euroa
7.1.2 Ilmaliikennepalvelun (ATS) tarjoajan hyväksyntätodistus, rajoitettu lupa 10 000 euroa
7.1.3 Muun (kuin ATS) ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun (ATM/ANS) tarjoajan hyväksyntätodistus: ilmaliikennevirtojen säätely (ATFM), ilmatilan hallinta (ASM), viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelut (CNS), ilmailutiedotuspalvelut (AIS), datapalvelut (DAT), sääpalvelut (MET) tai lentomenetelmäsuunnittelu (FPD) 10 000 euroa
7.1.4 Lennonvarmistuspalveluun liittyvän poikkeamahakemuksen käsittely taikka luvan, todistuksen tai hyväksynnän peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 600 euroa
7.2 Ilmaliikennepalvelun koulutusorganisaatioihin liittyvät suoritteet
7.2.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntätodistuksen käsittely sisältäen yhden koulutusohjelman tai suunnitelman käsittelyn 5 000 euroa
7.2.2 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntätodistuksen muutos, suunnitelman tai koulutusohjelman hyväksyntä tai muutos 600 euroa
7.3 Ilmatilan hallintaan liittyvät suoritteet
7.3.1 Tilapäisen kielto-, rajoitus-, tai vaara-alueen perustaminen tai muun tilapäisen ilmatilan käyttörajoituksen antaminen 320 euroa
7.3.2 Kieltävän, rajoittavan tai sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen antaminen 320 euroa
7.3.3 Lupa ilmailutoimintaan ilmailulta kielletyllä tai rajoitetulla alueella 180 euroa
7.3.4 Lentomenetelmän hyväksyntä, maksu/työtunti 250 euroa
8 Lentopaikkoihin liittyvät suoritteet
Kohdan 8.1 maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden laskeutumisten yhteismäärän mukaisesti. Kohtien 8.1.1.1–8.1.1.2 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä, kohdan 8.1.1.3 maksu kahdessa erässä.
8.1 Lentoasemaa koskevat hyväksynnät ja luvat
8.1.1 Lentoaseman hyväksyntä
8.1.1.1 Laskeutumisia (kaikki) alle 10 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 3 060 euroa
8.1.1.2 Laskeutumisia (kaikki) 10 000–30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 9 180 euroa
8.1.1.3 Laskeutumisia (kaikki) yli 30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 27 540 euroa
8.2 Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät
8.2.1 Lupa tai hyväksyntä 1 020 euroa
- rakennuslupa
- pitolupa
- muu tai poikkeamalupa
8.3 Lentoestelupa
8.3.1 Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai alle 265 euroa
8.3.2 Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta yli 150 m 670 euroa
8.4 Muut suoritteet
8.4.1 Lentoaseman meluun liittyvän toimintarajoituksen käsittely, maksu/työtunti 250 euroa
9 Turva-asioihin ja vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet
9.1 Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät suoritteet
9.1.1 Tunnetun lähettäjän tai valvotun edustajan hyväksyntä tai uudelleenhyväksyntä 205 euroa
9.1.2 Lennolla käytettävien tarvikkeiden, valvotun toimittajan hyväksyntä 305 euroa
9.1.3 Poikkeuslupa kiellettyjen esineiden kuljettamiseen 105 euroa
9.1.4 Turvatarkastuksesta vapauttaminen, poikkeuslupa 1 020 euroa
9.1.5 Turvakoulutusohjelman hyväksyntä 510 euroa
9.1.6 Turvakouluttajan hyväksyntä 305 euroa
9.1.7 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan (ACC3) valtuutus 500 euroa
9.1.8 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan (ACC3) koulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
9.2 Vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet
9.2.1 DGR-koulutuslupa, ensimmäinen hyväksyntä tai uusinta 400 euroa
10 Infran valvontaan liittyvät suoritteet
Kohdan 10.1 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain kahdessa erässä. Maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden operaatioiden lukumäärän tai matkustajamäärän mukaisesti.
Kohtien 10.2–10.3 vuosimaksut peritään luvan voimassaoloaikana kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisvuonna, jos lupa on myönnetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla, muutoin myöntämisvuotta seuraavana kalenterivuotena.
10.1 Infran valvontamaksut
Kohdan 10.1 valvontatehtävistä peritään jokaisesta erillinen maksu.
10.1.1 Ilmaliikennepalvelun (ATS) valvontamaksu, vuosimaksu mittarilentosääntöjen mukaisten operaatioiden lukumäärän mukaan
10.1.2 Lentoaseman valvontamaksu, vuosimaksu matkustajamäärän mukaan
10.1.3 Lentoaseman siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksu, vuosimaksu matkustajamäärän mukaan
Kohdan 10.1.1 mukaiset vuosimaksut määräytyvät seuraavasti:
- yli 20 000 operaatiota 120 000 euroa
- 5 001–20 000 operaatiota 25 000 euroa
- 2 001–5 000 operaatiota 10 000 euroa
- 0–2 000 operaatiota 4 000 euroa
Kohtien 10.1.2–10.1.3 mukaiset vuosimaksut määräytyvät seuraavasti:
- yli 10 miljoonaa matkustajaa 239 000 euroa
- 500 000–10 miljoonaa matkustajaa 40 000 euroa
- 200 000–499 999 matkustajaa 20 000 euroa
- 1 000–199 999 matkustajaa 6 700 euroa
- alle 1 000 matkustajaa 2 500 euroa
10.2 Siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksut
10.2.1 Tunnetun lähettäjän tai valvotun edustajan valvontamaksu, vuosimaksu 105 euroa
10.2.2 Valvotun lennolla käytettävien tarvikkeiden toimittajan valvontamaksu, vuosimaksu 125 euroa
10.2.3 Turvakoulutuksen koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu/kouluttaja 50 euroa
10.3 Muut valvontamaksut
10.3.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation valvontamaksut koulutuslajeittain
10.3.1.1 Peruskoulutus, vuosimaksu 3 000 euroa
10.3.1.2 Kelpuutuskoulutus, vuosimaksu/kelpuutus 1 000 euroa
10.3.1.3 Työpaikkakouluttajan koulutus, vuosimaksu 1 500 euroa
10.3.1.4 Pätevyyden arvioijan koulutus, vuosimaksu 1 500 euroa
10.3.2 Muun (kuin ATS) ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspal-velun (ATM/ANS) tuottajan valvontamaksu, vuosimaksu (ilmaliikennevirtojen säätely (ATFM), ilmatilan hallinta (ASM), viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelut (CNS), ilmailutiedotuspalvelut (AIS), datapalvelut (DAT), sääpalvelut (MET) tai lentomenetelmäsuunnittelu (FPD). Maksu peritään erikseen jokaisesta hyväksyntätodistuksen mukaisesta palvelusta/toiminnosta 15 000 euroa
10.3.3 Muun lentopaikan valvontamaksu, vuosimaksu 155 euroa
10.3.4 Maahuolinnan valvontamaksu, vuosimaksu 305 euroa
10.3.5 Opastusmerkkien koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu 305 euroa
11 Muut ilmailuun liittyvät suoritteet
11.1 AMC-käsittely (ilmailuviranomaiselle tehdyt esitykset hyväksyttäviksi menetelmiksi Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi) ja AltMoC-käsittely (vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät). Esityksen käsittelystä peritään sekä kertamaksu että työhön käytetyn ajan mukainen työtuntiveloitus.
11.1.1 AMC- tai AltMoC-esityksen käsittelyn kertamaksu 500 euroa
11.1.2 AMC- tai AltMoC-esityksen käsittelyn tuntiveloitus, maksu/työtunti 250 euroa
Merenkulku
1 Alusrekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintipäätös 210 euroa
- rekisteröinti tai muutos rekisteritietoihin
1.2 Kiinnityspäätös 225 euroa
- kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
- kiinnityksen haltijatiedon muuttaminen
1.3 Alusrekisteriasiakirja 210 euroa
- kansallisuuskirja tai väliaikainen kansallisuustodistus
- rekisteriote
- ei-rekisterissä-todistus tai todistus rekisteristä poistamisesta
1.4 Muu alusasiakirja 120 euroa
- rasitustodistus
- historiatiedot-asiakirja
- tunnuskirjainpäätös
1.5 Sähköinen alusrekisteriasiakirja tai muu alusasiakirja 20 euroa
- rekisteriote
- rasitustodistus
1.6 Päätös aluksen kansallisuudesta 210 euroa
1.7 Päätös aluksen kaksoisrekisteröinnistä 210 euroa
1.8 Lupa suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitsemisestä toisen valtion alusrekisteriin 210 euroa
1.9 Päätös kabotaasiluvasta 210 euroa
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: aluksen tai alusrakennuksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
2 Vesikulkuneuvorekisterisuoritteet
2.1 Ensirekisteröintipäätös 60 euroa
2.2 Sähköinen ensirekisteröinti 40 euroa
2.3 Omistaja- tai haltijatietojen muutos 40 euroa
2.4 Luovutus tuntemattomalle 30 euroa
2.5 Omistaja- ja haltijatietojen muutos sähköisesti 25 euroa
2.6 Vesiliikenteestä poistetun vesikulkuneuvon uudelleenrekisteröinti 40 euroa
2.7 Koetunnus 30 euroa
2.8 Todistus 20 euroa
- uusi rekisteröintitodistus kadonneen tai turmeltuneen tilalle tai todistuksen kaksoiskappale
- todistus rekisteristä poistamisesta
- muu todistus
Poikkeus kohtaan 2: vesikulkuneuvon lopullisesta poistosta tai muutosrekisteröintipäätöksestä (vesiliikenteestä poisto, teknisten tietojen muutos tai moottorin vaihto) tai luovutusilmoituksesta (henkilö- tai y-tunnuksella) ei peritä maksua.
3 Pätevyyksiin liittyvät suoritteet
3.1 Pätevyyskirja, sähköinen hakemus 110 euroa
3.2 Pätevyyskirja, paperinen hakemus 150 euroa
3.3 Lisäpätevyystodistus, sähköinen hakemus 110 euroa
3.4 Lisäpätevyystodistus, paperinen hakemus 150 euroa
3.5 Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden meripalvelusta, sähköinen hakemus 110 euroa
3.6 Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden meripalvelusta, paperinen hakemus 150 euroa
3.7 Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus tai alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä 150 euroa
3.8 Kelpoisuustodistus 150 euroa
3.9 Todistus hakemuksen vastaanottamisesta (CRA) 50 euroa
3.10 Muussa valtiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen 150 euroa
3.11 Sataman turvapäällikön ja muun turvahenkilöstön vaatimustenmukaisuusvakuutus 190 euroa
3.12 Kohdissa 3.1–3.6 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, sähköinen hakemus 110 euroa
3.13 Kohdissa 3.1–3.8 ja 3.10–3.11 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, paperihakemus 110 euroa
3.14 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai vuokraveneen kuljettajan pätevyyskirja 100 euroa
3.15 Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjaan tai vuokraveneen kuljettajankirjaan liittyvän tentin vastaanotto 50 euroa
3.16 Kohdassa 3.14 mainitun pätevyyskirjan uusiminen tai täydennys 60 euroa
3.17 Kalastusaluksen kuljettajan kuulustelutodistus 150 euroa
3.18 Luotsin ohjauskirja, linjaluotsinkirja tai itämerenluotsin ohjauskirja, uusinta tai kirjaan tehtävä muutos 315 euroa
3.19 Erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta 630 euroa
3.20 Erivapaus toimikohtaisesta pätevyydestä tai oikeus toimia ylemmässä tehtävässä 575 euroa
3.21 Kohdassa 3 tarkoitetun luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
3.22 Lisämaksu kohdassa 3 tarkoitetun kirjan tai todistuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka kirjaa tai todistusta ei voitaisi myöntää. 200 euroa
Lisäksi peritään kohdan 3.15 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
4 Miehityksiin liittyvät suoritteet
4.1 Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus
4.1.1 Kotimaan liikenne alle 500 GT 150 euroa
4.1.2 Kansainvälinen liikenne ja kotimaan liikenne 500 GT tai yli 515 euroa
4.2 Oikeus poiketa miehityksestä määrätylle ajalle tai määrätylle matkalle 630 euroa
4.3 Lisämaksu kohdissa 4.1–4.2 tarkoitetun todistuksen tai luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka todistusta tai lupaa ei voitaisi myöntää. 200 euroa
5 Alustekniikkaan, alusten todistuskirjoihin ja satamien turva-asioihin liittyvät suoritteet
5.1 Toimenpidemaksu, alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksyminen tai turvallisuusvarusteiden ja -laitteiden hyväksyntätodistus tai alusten vakavuustietojen hyväksyminen, maksu/työtunti 380 euroa
5.2 Turvallisuus- tai ympäristötodistus 360 euroa
- aluksen painelaitteiden rekisteröintitodistus
- ammattiveneen yksittäishyväksyntätodistus
- aluksen turvallisuuskirja
- lastialuksen radioturvallisuuskirja tai varusteturvallisuuskirja
- polaarialustodistuskirja (Polar Ship Certificate)
- vaatimustenmukaisuusasiakirja (laivanisäntä)
- turvallisuusjohtamistodistus (alus)
- Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m tai yli
- suurnopeusaluksen liikennöintilupa
- aluksen jääluokan vahvistaminen
- mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta
- koneteholaskelmien tarkastus
- aluksen jääluokan vaatiman konetehon vahvistaminen
- ympäristötodistus (IAPP-, IOPP-, ISPP-, IEE-, CLC-, CLB-, NLS-, AFS-todistuskirja, INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja tai vaarallisten aineiden kuljetustodistus)
- käymäläjäteveden kohtuullisen tyhjennysnopeuden laskelman hyväksyntä
- IGC-, GC-, eGC-, IBC- tai BCH-säännöstön mukainen todistuskirja
- IMSBC-säännöstön mukainen todistuskirja
- mittakirja
- lastiviivakirja
- varalaitalaskelman tarkastus ja varalaitojen määrittäminen
- ISSC-todistus
- satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutus
- vapautus turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta
- merityösertifikaatti (MLC)
- vastuuvakuutustodistus (CLC-yleissopimus, BC-yleissopimus, Ateena-asetus ja Nairobin yleissopimus)
- säiliöaluksen kaksoispohjalausunto
- inventaariotodistuskirja (liitteenä vaarallisten materiaalien luettelo) uudelle alukselle
- kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja (liitteenä vaarallisten materiaalien luettelo ja aluskierrätyssuunnitelma)
- ro-ro-matkustaja-aluksen erityiset vakavuusvaatimukset osoittava todistuskirja
5.3 Poikkeuslupa 505 euroa
- aluspainelaite
- poikkeuslupa teknisistä määräyksistä (rakennetta ja varusteita, vakavuutta, pää- ja apukoneistoa, laitteita ja järjestelmiä, navigointilaitteita ja -varusteita, kulkuvaloja sekä viestintä- ja merkinantolaitteita, radiolaitteita, paloturvallisuutta, hengenpelastus-laitteita, sähköasennuksia ja -laitteita tai muita vastaavia teknisiä seikkoja koskevat määräykset)
- aluserivapaus ja vapautuskirja
- päätös poikkeuksen myöntämisestä
- poikkeuksen voimassaoloaikaa koskeva muutos
- alusjätepoikkeuslupa
- vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa
- lastitilaa koskeva poikkeuslupa
5.4 Hyväksyntä tai arvio 880 euroa
- alusten painelaitteiden tarkastuslaitoksen valtuutus
- lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyntä
- menettelytapaohjekirjan hyväksyntä
- öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) hyväksyntä
- valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP), hyväksyntä
- INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelman hyväksyntä
- aluksen tai sataman turvasuunnitelman hyväksyntä
- aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelman hyväksyntä (SEEMP osa 2)
- aluksen painolastivesisuunnitelman hyväksyntä
- sataman turva-arvio
- omavalvontasuunnitelman hyväksyminen
- sähköisen laivapäiväkirjaohjelmiston hyväksyminen
5.5 Kohdassa 5 mainitun todistuksen tai asiakirjan uudistaminen aluksen nimen, kotipaikan tai muun vastaavan tiedon muutoksen vuoksi 220 euroa
5.6 Lisämaksu edellä kohdissa 5.1–5.4 tarkoitetun luvan tai hyväksynnän nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa tai hyväksyntää ei voitaisi myöntää. suoritemaksu kaksinkertaisena
Lisäksi peritään kohdan 5.2–5.4 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
6 Alustekniikan, alusten todistuskirjojen, alusvalvonnan, venetekniikan ja veneilyn markkinavalvonnan toimenpide- ja vuosimaksut
6.1 Alusten katsastukset ja tarkastukset, aluksenmittaukset, yhtiöiden tarkastukset, satama-alueiden turvallisuusarviot, tuotteiden valvonta, vesikulkuneuvojen valmistajatunnusten myöntäminen sekä muut toimenpiteet
6.1.1 Toimenpide virastoaikana, maksu/työtunti 380 euroa
6.1.2 Toimenpide muuna aikana, maksu/työtunti 550 euroa
6.1.3 Lisämaksu toimenpiteen suorittamisesta (toimenpidemaksun lisäksi) hakijan pyynnöstä nopeutetussa aikataulussa (enintään 7 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä), maksu/toimenpide 1 100 euroa
Lisäksi peritään kohdan 6.1 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset
Jos kohdan 6.1 mukaista toimenpidettä ei ole voitu katsastajasta, tarkastajasta tai aluksenmittaajasta riippumattomasta syystä suorittaa sovittuna aikana, tai työn suorittaja on tilaajan pyynnöstä tämän käytettävissä virastotyöaikana työtä varten, peritään odotusajalta edellä mainituista tuntiveloituksista 50 % sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
6.2 Omavalvontajärjestelmään hyväksytty laivanisäntä, vuosimaksu 50 euroa
Vuosimaksu peritään ensimmäisen kerran hyväksyntävuoden jälkeisenä vuonna ja sen jälkeen kalenterivuosittain.
7 Luotsaukseen liittyvät suoritteet
7.1 Koeluotsaus
7.1.1 Koeluotsaus virastoaikana, maksu/työtunti 380 euroa
7.1.2 Koeluotsaus muuna aikana, maksu/työtunti 550 euroa
7.2 Poikkeus luotsinkäyttövelvollisuudesta 460 euroa
7.3 Päätös aluksen vastaavuudesta 500 euroa
7.4 Päätös luotsipaikan siirtämisestä tai sulkemisesta 570 euroa
Lisäksi peritään kohdan 7.1 koeluotsaukseen liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
8 Lastin käsittelyyn satamissa liittyvät asiakirjat
8.1 Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvonta satamissa
8.1.1 Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa 360 euroa
8.1.2 Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös 880 euroa
8.2 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyntä, maksu/työtunti 380 euroa
8.3 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen turvallisuusselvitys, poikkeuslupa 505 euroa
9 Merenkulun koulutukseen ja koulutuksenjärjestäjään liittyvät hyväksynnät
9.1 Arviointi ja hyväksyminen virastoaikana, maksu/työtunti 380 euroa
9.2 Arviointi ja hyväksyminen muuna aikana, maksu/työtunti 550 euroa
9.3 Päätös merenkulun koulutuksen järjestäjän ja koulutuksen hyväksynnästä 630 euroa
Lisäksi peritään kohdan 9 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
10 Muut aluksiin ja niiden toimintaan liittyvät suoritteet
Kohdan 10.1 suoritteen vuosimaksu sisältää käsikirjamuutokset ja valvonnan. Ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
10.1 Turvallisuuslaitteiden huoltoyrityksen hyväksyntä, vuosimaksu 220 euroa
10.2 Veneily-yhdistyksen lippupäätös 150 euroa
11 Kauppamerenkulun tukiin liittyvät suoritteet
11.1 Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon 210 euroa
11.2 Tukihakemuksen johdosta tehtävä päätös, aluskohtainen
11.2.1 Kuuden kalenterikuukauden tukijaksolta 1 500 euroa
11.2.2 Yhden kalenterikuukauden tukijaksolta 500 euroa
11.3 Ennakkoratkaisu, aluskohtainen 600 euroa
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta on aina maksuton toimenpide.
12 Vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueisiin liittyvät suoritteet
12.1 Kielto- tai rajoitusaluetta koskeva päätös 570 euroa
13 Alusliikennepalveluun (VTS) liittyvät suoritteet
13.1 Perustamispäätöksen muuttaminen tai peruuttaminen 700 euroa
13.2 VTS-palveluntarjoaja, vuosimaksu 104 000 euroa
Vuosimaksu peritään VTS-palveluntarjoajalta kalenterivuosittain yhdessä erässä. Vuosimaksu sisältää VTS-palveluntarjoajan toimintakäsikirjan muutosten hyväksynnän ja valvonnan (jatkuva prosessi), turvallisuusprosessien seurannan ja turvallisuuspoikkeamien analysoinnin vuositasolla.
Raideliikenne
Kohtia 4. 1 ja 5.1 sovelletaan lisäksi Euroopan rautatieviraston perimiin Liikenne- ja viestintäviraston suorittamien vastaavien tehtävien maksuihin virastojen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.
1 Rautatiekalustorekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintitapahtumaa koskeva päätös 140 euroa
1.2 Kalustoyksikön lisäys tai kalustoyksikön tietojen muutos rekisteriin, maksu/kalustoyksikkö 60 euroa
Rautatiekaluston rekisteröintimuutoksien määrän edellyttäessä tietojen massa-ajoa rautatiekalustorekisteriin, Liikenne- ja viestintävirasto voi erillisellä päätöksellä kohtuullistaa rautatiekaluston rekisteröinti-tapahtumasta perittävää maksua.
Kohdan 1.2 maksu voidaan periä myös, jos viranomainen joutuu omaehtoisesti muuttamaan kalustoyksikön rekisteritietoja, koska laissa säädetyt kalustoyksikön rekisterissäpidon edellytykset eivät täyty.
2 Lupakirjoihin liittyvät suoritteet
Kohdan 2.1 perusteella peritään lupakirjan hyväksyntään tai hyväksynnän uusimiseen liittyvien suoritteiden maksu. Kohdan 2.2 perusteella peritään maksu lupakirjaan tehtävistä muutoksista sekä tuhoutuneen tai hävinneen lupakirjan korvaamisesta sen kaksoiskappaleella. Kohdan 2.2 perusteella peritään myös toistaiseksi peruutetun lupakirjan palauttamisen maksu.
2.1 Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja 190 euroa
2.2 Lupakirjan kaksoiskappale, muutos tai palautus voimaan 60 euroa
3 Näytön vastaanottajiin liittyvät suoritteet
Kohdan 3.1 perusteella peritään maksu näytön vastaanottajan ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvistä suoritteista.
3.1 Näytön vastaanottajan hyväksyntä, maksu/työtunti 250 euroa
4 Rautatieinfrastruktuuri- ja rautatiekalustolupiin liittyvät suoritteet
4.1 Rautatiejärjestelmän käyttöönottolupa, maksu/työtunti 250 euroa
- tyyppihyväksyntä
- käyttöönottolupa
- koeajolupa
- kalustoyksikkötyypin hyväksyntä yhdysliikenteeseen
- rakentamisaikainen käyttölupa
- hankesuunnitelman käsittely ja ilmoitus käyttöönottolupatarpeesta
- markkinoillesaattamislupa
- lausunnon antaminen kalustohankkeen esiselvitykseen One Stop Shop-järjestelmässä- kalustoyksikön siirtolupa
4.2 Venäläisen kalustoyksikön automaattisen käsittelyn käsittelymaksu, maksu/kalustoyksikkö 0,75 euroa
4.3 Venäläisen kalustoyksikön manuaalisen käsittelyn käsittelymaksu, maksu/kalustoyksikkö 15 euroa
4.4 ERATV-rekisteröinti ja tyyppihyväksyntäpäätös 500 euroa
4.5 FI-tarkastustodistus, maksu/työtunti 300 euroa
Lisäksi hakijalta peritään kohdan 4 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
5 Turvallisuusluvat ja -todistukset sekä toimiluvat
5.1 Turvallisuuslupa tai turvallisuustodistus (sisältäen mahdollisen esisitoumuksen) tai näiden muutos muulle toimijalle kuin museoliikenteen harjoittajille, maksu/työtunti 250 euroa
5.2 Turvallisuustodistus museoliikenteen harjoittajalle 1 000 euroa
5.3 Toimilupa rautatieyritykselle 1 000 euroa
5.4 Uuden yksityisraiteen haltijan rataverkon haltijuudesta tehtävän ensimmäisen ilmoituksen käsittely 500 euroa
Jos turvallisuuslupa muutetaan ilmoitukseksi ennen luvan päättymistä, kohdan 5.4 mukaista maksua ei peritä.
6 Turvallisuustodistuksen, turvallisuusluvan tai ilmoittautuneen yksityisraiteen haltijan vuosimaksu
Kohdan vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisen tai ilmoittautumisen jälkeisenä vuotena. Seuraavat vuosimaksut peritään kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehtävien muutosten hyväksynnät, turvallisuusprosessien seurannan, radan rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumentoinnin oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä-piti-tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 6.6 mukaisesti.
6.1 Rautatieyritys, joka harjoittaa henkilöliikennettä
6.1.1 Alle 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 5 000 euroa
6.1.2 Vähintään 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 25 000 euroa
6.2 Rautatieyritys tai rautatieliikenteen harjoittaja, joka harjoittaa tavaraliikennettä ja/tai radanpitoon liittyvää liikennöintiä
6.2.1 Alle 500 miljoonaa tonni-km vuodessa, vuosimaksu 5 000 euroa
6.2.2 Vähintään 500 miljoonaa tonni-km vuodessa, vuosimaksu 25 000 euroa
6.3 Rautatieliikenteen harjoittaja, joka harjoittaa ainoastaan tavaraliikenteen vaihtotyötä, vuosimaksu 1 000 euroa
6.4 Museoliikenteen harjoittaja, vuosimaksu 500 euroa
6.5 Rataverkon haltijat
6.5.1 Valtion rataverkon haltija, vuosimaksu 300 000 euroa
6.5.2 Yksityisen rataverkon turvallisuusluvan tai ilmoituksenvaraisen yksityisraiteen rataverkon haltija
6.5.2.1 Maksu ensimmäisestä rataverkosta, vuosimaksu 500 euroa
6.5.2.2 Maksu toisesta rataverkosta alkaen, vuosimaksu/rataverkko 250 euroa
6.6 Kohdan 6 vuosimaksujen ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 250 euroa
Kohdan 6.6 mukaista maksua ei peritä museoliikenteen harjoittajilta ja yksityisen rataverkon haltijoilta.
7 Arviointilaitoksiin liittyvät suoritteet
7.1 Laitoksen nimeäminen, maksu/työtunti 250 euroa
8 Oppilaitoksiin liittyvät suoritteet
Kohdan 8.1 perusteella peritään oppilaitoksen ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvien suoritteiden maksu. Kohdan 8.2 perusteella peritään oppilaitoksen valvonnan vuosimaksu. Kohtien 8.1 ja 8.2 mukaiset maksut peritään niin rautatieliikenteen harjoittajan sisäiseltä kuin näistä erilliseltä oppilaitokselta.
8.1 Oppilaitoksen hyväksyntä, maksu/työtunti 250 euroa
8.2 Oppilaitoksen valvonta, vuosimaksu 750 euroa
9 Kunnossapidosta vastaaviin yksiköihin (ECM) liittyvät suoritteet
Kohtien 9.1 ja 9.3 perusteella peritään maksu kunnossapidosta vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnon ensimmäiseen hyväksyntään, hyväksynnän uusimiseen tai muutokseen liittyvistä suoritteista. Kohtien 9.2 ja 9.4 perusteella peritään hyväksytyn kunnossapidosta vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnan valvonnan vuosimaksu. Jos kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaava yksikkö vastaa todistuksensa puitteissa itse myös kunnossapitotoiminnoista, nämä sisältyvät kohdan 9.1 mukaiseen työtuntiperusteiseen maksuun ja 9.2 mukaiseen vuosimaksuun. Lisäksi hakijalta peritään kohdan 9 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
9.1 Kunnossapidosta vastaavan yksikön (ECM) todistus, maksu/työtunti 250 euroa
9.2 Kunnossapidosta vastaavan yksikön (ECM) valvonta, vuosimaksu 3 000 euroa
9.3 Kunnossapitotoiminnan todistus, maksu/työtunti 250 euroa
9.4 Kunnossapitotoiminnan valvonta, vuosimaksu 1 500 euroa
10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet
10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä, maksu/työtunti 300 euroa
10.2 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä, poikkeuslupa 300 euroa
10.3 VAK-rautatiekuljetuksiin liittyvä poikkeuslupa 350 euroa
10.4 VAK-rautatiekuljetuksiin liittyvän poikkeusluvan muutos 150 euroa
11 Ratalain mukaiset yleis- ja ratasuunnitelmat
11.1 Hakijalta perittävä maksu yleis- tai ratasuunnitelman hyväksymisestä, maksu/työtunti 250 euroa
Lisäksi hakijalta peritään mahdolliset yleis- ja ratasuunnitelmaan liittyvien kuulutusten ja tiedoksiantojen toteuttamisesta aiheutuneet kulut.
12 Rautatiejärjestelmän poikkeusluvat
12.1 Poikkeuslupa, maksu/työtunti 250 euroa
12.2 Poikkeusluvan nopeutettu käsittely, maksu/työtunti 450 euroa
13 Kaupunkiraideliikenteen vuosimaksu
13.1 Kaupunkiraideliikenteen vuosimaksu
13.1.1 Kaupunkiraideliikenteen toiminnanharjoittaja, vuosimaksu/operoitava metro- tai raitiotieverkko 10  000 euroa
13.2.2 Kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltija, vuosimaksu/metro- tai raitiotieverkko 10 000 euroa
Kohdan 13 mukainen maksu peritään jokaisesta toiminnallisesti erillisestä metro- tai raitiotieverkosta erikseen.
Tieliikenne
1 Ajoneuvojen rekisteröintiin ja autokiinnityksiin liittyvät suoritteet
1.1 Rekisteröinti, henkilöpalvelu
1.1.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 8,50 euroa
- omistajanvaihdos, haltijamuutos tai muu ilmoitus pl. liikennekäytöstäpoisto tai liikennekäyttöönotto
- teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus
1.1.2 Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus 8,50 euroa
1.1.3 Koenumerotodistuksen muutos tai tulostus 8,50 euroa
1.1.4 Teknisen osan kopio 8,50 euroa
1.1.5 Liikennekäytöstäpoisto 19 euroa
1.1.6 Liitteellinen rekisteri-ilmoitus 19 euroa
1.1.7 Väliomistajarekisteröinti 40 euroa
1.2 Rekisteröinti, sopimuskumppanin itsepalvelu
1.2.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 3 euroa
1.2.2 Liikennekäytöstäpoisto 6 euroa
1.3 Rekisteröinti, Liikenne- ja viestintäviraston itsepalvelu
1.3.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 3 euroa
1.3.2 Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus 3 euroa
1.3.3 Liikennekäytöstäpoisto 6 euroa
1.4 Muut rekisteröintipalveluihin liittyvät suoritteet
1.4.1 Liikennevakuutusyhtiön välittämä vakuutustietojen muutosilmoitus 1 euroa
1.4.2 Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu, maksu/työtunti 150 euroa
1.4.3 Muu rekisteröintiä koskeva päätös 19 euroa
Poikkeus kohtaan 1: liikennekäyttöönotosta, rekisteröintitodistuksen I osan tulostamisesta, luovutusilmoituksesta, vauriopoistosta, lopullisesta poistosta tai kunnan tekemään ajoneuvon haltuunottomenettelyyn liittyvästä rekisteri-ilmoituksesta ei peritä maksua. Mikäli näiden suoritteiden yhteydessä tehdään kuitenkin muu maksullinen toimenpide, peritään siitä liitteen mukainen maksu.
1.5 Erityisrekisteröintipalvelut
1.5.1 Vientirekisteröinti 50 euroa
1.5.2 Vientirekisteröinnin tietojen korjaus tai poisto 8,50 euroa
1.5.3 Siirtolupa 15 euroa
1.5.4 Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus 30 euroa
1.5.5 Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus 24 euroa
1.5.6 Diplomaattiauton rekisteröinti 8,50 euroa
1.5.7 Massarekisteröinti, rekisteröinti ilman rekisteröintitodistuksen tulostusta
1.5.7.1 Ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, maksu/ajoneuvo 2 euroa
1.5.7.2 Seuraavat ajoneuvot, maksu ajoneuvo 1 euroa
1.5.8 Massarekisteröinti, rekisteröinti ja rekisteröintitodistuksen tulostus
1.5.8.1 Ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, maksu/ajoneuvo 3 euroa
1.5.8.2 Seuraavat ajoneuvot, maksu ajoneuvo 1,50 euroa
Kohdan 1.5.7 sekä 1.5.8 massarekisteröinneistä peritään ajoneuvokohtaisten maksujen lisäksi kohdan 1.4.2 mukainen tuntiveloitus.
1.6 Rekisterikilvet
1.6.1 Ajoneuvon rekisterikilpi 5,50 euroa
- sarjakilpi tai ennakkoilmoitetun ajoneuvon kilpi
1.6.2 Muu rekisterikilpi 7,50 euroa
- erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi taikka kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä valmistettava kilpi
1.6.3 Poikkeus rekisterikilpien määrästä 26 euroa
1.7 Autokiinnityssuoritteet
1.7.1 Autokiinnityksen vahvistaminen 90 euroa
1.7.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös 50 euroa
1.7.3 Rasitustodistus 30 euroa
2 Kuljettajiin, kuljettajakoulutukseen ja ammattiliikenteeseen liittyvät suoritteet
2.1 Ajokorttien ja henkilölupien hakemuskäsittelyyn liittyvät suoritteet
2.1.1 Ajokorttihakemus 28 euroa
2.1.2 Ajokorttihakemus, sähköinen hakemus 19 euroa
2.1.3 Ajokorttilupahakemus 39 euroa
2.1.4 Ajokorttilupahakemus, sähköinen hakemus 24 euroa
2.1.5 Harjoituslupahakemus 32 euroa
2.1.6 Opetuslupahakemus 36 euroa
2.1.7 Liikenneopettajalupahakemus 32 euroa
2.1.8 Taksinkuljettajan ajolupahakemus tai ajoluvan kaksoiskappalehakemus 50 euroa
2.1.9 Liikkumisesteisen pysäköintitunnushakemus 22 euroa
2.1.10 Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen kaksoiskappalehakemus 16 euroa
2.1.11 Kansainvälisen ajokortin vahvistaminen 3 euroa
Kohdan 2.1.1–2.1.10 mukaiset käsittelymaksut peritään hakemuksen käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden alkaessa.
2.2 Kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet
2.2.1 Teoriakoe 40 euroa
2.2.2 Suullinen teoriakoe 107 euroa
2.2.3 Ajokoe AM-, A1-, A2-, A- tai B/96-luokan ajoneuvolla 74 euroa
2.2.4 Ajokoe B-luokan ajoneuvolla 99 euroa
2.2.5 Ajokoe BE-, C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 112 euroa
2.2.6 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä 125 euroa
2.2.7 AM-käsittelykoe tai A1-, A2- tai A-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus 32 euroa
2.2.8 T-luokan käsittelykoe tai E-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus 50 euroa
2.2.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 61 euroa
2.3 Kuljettajaopetukseen liittyvät suoritteet
Vuosimaksu peritään kalenterivuosittain kaikilta autokoululuvan haltijoilta ja hyväksytyiltä kouluttajilta.
2.3.1 Autokoululuvan haltijan ja muun hyväksytyn kouluttajan vuosimaksu, vuosimaksu/toimija 100 euroa
2.3.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen 110 euroa
2.3.3 Liikenneopettajan, tutkinnon vastaanottajan tai opetustoiminnasta vastaavan johtajan muussa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen 120 euroa
2.4 Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet
2.4.1 Päätös ammattipätevyyskoulutuskeskuksesta 130 euroa
2.4.2 Päätös jatkokoulutusohjelmasta 130 euroa
2.4.3 Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe, sähköinen 50 euroa
2.4.4 Suullinen perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe 100 euroa
2.4.5 Ammattipätevyyden rekisteröinti 18,50 euroa
2.4.6 Ammattipätevyyden rekisteröinti, sähköinen 11 euroa
2.4.7 Ammattipätevyyskorttihakemus 50 euroa
2.4.8 Taksinkuljettajakoe 120 euroa
2.4.9 Suullinen taksinkuljettajakoe 160 euroa
2.4.10 Päätös ammattipätevyyskokeen järjestäjän hyväksymisestä 300 euroa
2.4.11 Päätös ammattipätevyyskokeen järjestämissuunnitelmasta tai sen muutoksesta 150 euroa
2.4.12 Päätös taksiliikenteen koulutusorganisaation hyväksynnästä 130 euroa
2.4.13 Päätös taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen koulutusohjelman vahvistamisesta 130 euroa
2.4.14 Taksiliikenteen erityisryhmäkoulutuksen rekisteröinti 18,50 euroa
2.5 Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen (EKL) liittyvät suoritteet
2.5.1 Päätös erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeudesta (EKL) 40 euroa
2.6 Piirturikortit
2.6.1 Piirturikortti 104 euroa
- kuljettaja-, yritys-, korjaamo- tai valvontakortti
2.7 Liikenneyrittäjätutkintoihin liittyvät suoritteet
2.7.1 Liikenneyrittäjätutkinnon osakoe 120 euroa
2.7.2 Liikenneyrittäjätutkintotodistus 50 euroa
2.7.3 Taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytyn suorituksen rekisteröinti 18,50 euroa
2.7.4 Päätös taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen koulutusohjelman vahvistamisesta 130 euroa
2.8 Vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet
2.8.1 Päätös ADR-koulutusluvasta 130 euroa
2.8.2 Päätös ADR-koulutusohjelmasta 130 euroa
2.8.3 ADR-ajolupakoe, sähköinen 50 euroa
2.8.4 Suullinen ADR-ajolupakoe 100 euroa
2.8.5 Turvallisuusneuvonantajakoe 310 euroa
2.8.6 Turvallisuusneuvonantajakoe, sähköinen 150 euroa
2.8.7 ADR-ajolupahakemus tai turvallisuusneuvonantajatodistus 50 euroa
2.9 Muut suoritteet
2.9.1 Ikäpoikkeusluvan hakemusmaksu 110 euroa
2.9.2 Puolustusvoimissa suoritetun kokeen kirjaaminen ATJ:ään 10 euroa
3 Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan ja varusteen tyyppihyväksyntään sekä ajoneuvon EU-yksittäishyväksyntään ja alko-lukon mallin hyväksyntään liittyvät suoritteet
3.1 Järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen tyyppihyväksyntä, alkolukon mallin hyväksyntä tai teknisistä muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän tai mallin hyväksynnän laajennus 695 euroa
3.2 Järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen muista kuin teknisistä muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän laajennus tai alkolukon mallin hyväksynnän laajennus 275 euroa
3.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä tai kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä, maksu/tyyppi 550 euroa
3.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä tai kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä, maksu/versio 110 euroa
3.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän laajennus, maksu/laajennus 410 euroa
3.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän laajennus, maksu/versio 110 euroa
3.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän laajennus, maksu/siirrettävä versio 17 euroa
3.8 Muu hyväksyntätyö tai ajoneuvon EU-yksittäishyväksyntä, maksu/työtunti 150 euroa
3.9 Hyväksynnän peruuttaminen 90 euroa
3.10 Ulkomaisen kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/hakemus eli perusmaksu 6 euroa
3.11 Ulkomaisen kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/versio 44 euroa
Kohtien 3.3–3.6 tyyppihyväksynnästä ja tyyppihyväksynnän laajennuksesta peritään tyyppi- ja versiokohtaisten maksujen lisäksi kohdan 3.8 mukainen tuntiveloitus.
Kohtien 3.3–3.8 maksujen lisäksi peritään toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
4 Ajoneuvojen tyyppitietojen tallennus
4.1 EY- tai EU-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/hakemus eli perusmaksu 6 euroa
4.2 EY- tai EU-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/versio 44 euroa
4.3 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, perusmaksu 44 euroa
4.4 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, maksu/versio 11 euroa
4.5 Muu selvitys-, tietojen korjaus- tai tallennustyö, maksu/työtunti 150 euroa
5 Ennakkoilmoitussuoritteet
5.1 Ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoituksen uusintatulostus 11,50 euroa
5.2 Ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoituksen uusintatulostus, sähköinen vaatimustenmukaisuustodistus (eCoC) 20 euroa
6 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät suoritteet
Vuosimaksut sisältävät lupien ja hyväksyntöjen muutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteista ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
6.1 Tyyppihyväksyntäasiakkaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta
6.1.1 Liikenne- ja viestintäviraston valvoma osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön valmistaja, vuosimaksu 930 euroa
6.1.2 Liikenne- ja viestintäviraston valvoma ajoneuvon valmistaja, vuosimaksu 1 230 euroa
6.1.3 Liikenne- ja viestintäviraston valvoma Suomeen sijoittunut valmistajan edustaja kansallisessa tyyppihyväksynnässä, vuosimaksu 310 euroa
6.1.4 Tutkimuslaitoksen valvoma valmistaja, vuosimaksu (ei sisällä tutkimuslaitoksen suorittamia valvontakäyntejä) 250 euroa
7 Katsastustoiminnan koulutukseen sekä ajoneuvokatsastajien ja yksittäishyväksyjien kokeisiin liittyvät suoritteet
7.1 Ajoneuvojen katsastustoiminnan sekä VAK-hyväksyntöjen ja -katsastusten koulutuslupa koulutusjaksoittain 400 euroa
7.2 Teoriakoe 120 euroa
7.3 Kokeen käytännönosuus, kevyt kalusto 180 euroa
7.4 Kokeen käytännönosuus, raskas kalusto 360 euroa
8 Katsastustoimintaan liittyvät suoritteet
8.1 Ajoneuvojen katsastuslupa 700 euroa
8.2 Ajoneuvojen katsastustoiminnan aloittamista koskeva ilmoitus, maksu/ilmoitettu katsastustila 300 euroa
8.3 Ajoneuvojen katsastustoiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen muuttaminen, maksu/ilmoitettu katsastustila 100 euroa
9 Yksittäishyväksyntään liittyvät suoritteet
9.1 Yksittäishyväksyntä M1-, N1-, O3- tai O4-luokan ajoneuvolle 275 euroa
9.2 Yksittäishyväksyntä M2-, M3-, N2- tai N3-luokan ajoneuvolle 330 euroa
9.3 Yksittäishyväksyntä O1-luokan ajoneuvolle 198 euroa
9.4 Yksittäishyväksyntä O2-luokan ajoneuvolle 220 euroa
10 Korjaamoihin liittyvät suoritteet
Vuosimaksut sisältävät lupien ja hyväksyntöjen muutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteista ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
10.1 Luvanvarainen ajoneuvokorjaamo, vuosimaksu 120 euroa
10.2 Ilmoituksenvarainen korjaamo, vuosimaksu 60 euroa
11 Laitoksiin ja hyväksyttyihin asiantuntijoihin liittyvät suoritteet
Vuosimaksut sisältävät lupien ja hyväksyntöjen muutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteista ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
11.1 Tutkimuslaitoksen hyväksyntä
11.1.1 A-luokka, vuosimaksu 1 100 euroa
11.1.2 B-luokka, vuosimaksu 1 100 euroa
11.1.3 C-luokka, vuosimaksu 1 100 euroa
11.1.4 D-luokka, vuosimaksu 1 100 euroa
Kohdan 11.1 mukaisesta hyväksynnästä peritään erillinen vuosimaksu jokaisesta luokasta.
11.2 Hyväksytyn asiantuntijan hyväksyntä, vuosimaksu 1 100 euroa
11.3 Muu tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksyntätyö, maksu/työtunti 150 euroa
11.4 Vaarallisten aineiden kuljetuksen tarkastuslaitoksen tunnustaminen, ilmoitetun laitoksen vuosimaksu 1 100 euroa
12 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat ja muut suoritteet
12.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa 400 euroa
12.2 Lupatietoihin tehty korjaus tai muu ajoneuvotekninen lausunto 80 euroa
12.3 Tieliikenteen markkinavalvonnan toimenpide, maksu/työtunti 250 euroa
Lisäksi peritään kohdan 12.3 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
13 Kansainväliset kuljetusluvat
13.1 Kansainvälinen kuljetuslupa, kahdenvälinen lupa 3 euroa
13.2 Kansainvälinen kuljetuslupa, muu lupa 10 euroa
13.3 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupa 250 euroa
13.4 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen luvan muutos tai peruutus 100 euroa
13.5 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupajäljennös 30 euroa
14 Liikennelupiin liittyvät suoritteet
Kohdassa 14 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvan voimassaoloaikana liikennelupaan ja ilmoittautumiseen tehtävät muutokset sekä lupiin liittyvän valvonnan. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisvuotta tai palveluntarjoajan ilmoittautumisvuotta seuraavana kalenterivuotena. Vuosimaksut peritään toimijakohtaisesti kalenterivuosittain 1.1. rekisterissä olevilta toimijoilta. Kohdan 14.6 vuosimaksua ei peritä liikenneluvan haltijalta.
14.1 Liikennelupa 105 euroa
- tavara- tai henkilöliikennelupa sisältäen yhden jäljennöksen taikka taksiliikennelupa - lupa kadonneen tilalle
14.2 Liikenneluvan jäljennös 105 euroa
- tavara- tai henkilöliikenneluvan jäljennös
- jäljennös kadonneen tilalle
14.3 Liikenneluvan haltija, vuosimaksu 80 euroa
14.4 Kuljettajatodistus 40 euroa
14.5 Palveluntarjoajan ilmoittautuminen 50 euroa
- palveluntarjoaja, joka harjoittaa tavaraliikennettä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg
- taksiliikenteen palveluntarjoaja, jolla on henkilö- tai tavaraliikennelupa
- välitys- ja yhdistämispalveluiden palveluntarjoaja
14.6 Ilmoittautunut palveluntarjoaja, vuosimaksu 25 euroa
15 Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät suoritteet
15.1 VAK-kuljetuksiin liittyvä poikkeuslupa 350 euroa
15.2 VAK-kuljetuksiin liittyvän poikkeusluvan muutos 150 euroa
15.3 Tiekuljetusten reittirajoitusten myöntäminen 500 euroa
16 Tieturvallisuusarvioijan koulutukseen liittyvät suoritteet
16.1 Tieturvallisuusarvioijan peruskurssi 2  040 euroa
16.2 Tieturvallisuusarvioijan täydennyskurssi 815 euroa
16.3 Tieturvallisuusarvioijan koe 510 euroa
17 Tieverkon turvallisuusvalvontaan liittyvät suoritteet
Kohdan 17.1 kiinteä vuosimaksu sisältää turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja turvallisuusprosessien seurannan: tieverkon rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumenttien oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä-piti-tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 17.2 mukaisesti.
17.1 Tienpidon turvallisuusvalvonta, vuosimaksu 200 000 euroa
17.2 Tienpidon turvallisuusvalvonta, vuosimaksun ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 250 euroa
17.3 Tieinfran ja tienpidon vaatimusten valvonta, vuosimaksu 200 000 euroa
17.4 Tieinfran ja tienpidon vaatimusten valvonta, vuosimaksun ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 250 euroa
17.5 Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut, palveluntarjoajan vuosimaksu 39 000 euroa
Kohdan 17 maksujen lisäksi peritään tarkastuksista ja auditoinneista valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
18 Yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien hyväksymiseen liittyvät suoritteet
18.1 Hyväksymiseen liittyvät tehtävät, isot hankkeet (>10 miljoonan hankkeet) 11 000 euroa
18.2 Hyväksymiseen liittyvät tehtävät, pienet ja keskisuuret hankkeet (<10 miljoonan hankkeet) 5 000 euroa
18.3 Hyväksytyn päätöksen muuttaminen 1 000 euroa
18.4 Yleissuunnitelman voimassaolon jatkamista koskeva päätös 1  000 euroa
18.5 Tiesuunnitelman voimassaolon jatkamista koskeva päätös 500 euroa
19 Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat
19.1 Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 110 euroa
19.2 Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 110 euroa
20 ITS-direktiiviin liittyvät suoritteet
20.1 ITS-palveluntarjoajan vuosimaksu 1 500 euroa
Liikennelääketiede
Kohdan 1.4 suoritemaksu peritään hyväksyntää ensimmäistä kertaa haettaessa ja hyväksyntää uusittaessa. Kohdan 2.1 vuosimaksu peritään hyväksyntää haettaessa ja sen jälkeen kalenterivuosittain.
1 Henkilöihin liittyvät suoritteet
1.1 Henkilön terveydentilaan liittyvä lupa tai todistus
1.1.1 Henkilön terveydentilaan liittyvä lupa tai todistus, LAPL 60 euroa
1.1.2 Henkilön terveydentilaan liittyvä lupa tai todistus, muu 120 euroa
1.2 Kopio luvasta tai todistuksesta 50 euroa
1.3 Lisämaksu hakemuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään vaikka lupaa ei voitaisi myöntää. 600 euroa
1.4 Terveydenhuollon ammattilaisen hyväksyntä 100 euroa
1.5 Asiointimaan vaihto 140 euroa
2 Organisaatioihin liittyvät suoritteet
2.1 Liikennelääketieteen keskuksen valtuutus, vuosimaksu 5  000 euroa
2.2 Laiva-apteekkipoikkeuslupa 500 euroa
Rautatiealan sääntelyelimen suoritteet
1 Rautatiealan sääntelyelimen arvioinnit
1.1 Uuden rautateiden henkilöliikennepalvelun taloudellisen tasapainon arviointi tai taloudellisen tasapainon uudelleentarkastelu, maksu/työtunti 150 euroa
Lisäksi peritään kohdan 1.1 toimenpiteestä aiheutuneet mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
OMAKUSTANNUSARVOSTA POIKKEAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
1 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa pienempi maksu
1.1 Suullinen teoriakoe terveysperustein 35 euroa
1.2 Suullinen ADR-ajolupakoe terveysperustein 50 euroa
1.3 Suullinen perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe terveysperustein 50 euroa
1.4 Toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon tai ajolupakokeen vastaanottajan taikka ammattipätevyyskokeen järjestäjän päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely 50 euroa
1.5 Muu erikseen hinnoittelematon todistus 8,50 euroa
1.6 Ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu 250 euroa
2 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa korkeampi maksu
2.1 Päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 850 euroa
2.2 Ajoneuvon koenumerotodistus, vuosimaksu 230 euroa
2.3 Päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 300 euroa
2.4 Poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn/käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 180 euroa
2.5 Sähköisen organisaatioasioinnin laskutuslisä 10 euroa

Liitteen lyhenteiden selitykset

ILMAILU
ACC3 Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport kolmannen maan lentoasemalta unioniin operoiva rahdin tai postin kuljettaja
AltMoC Alternative Means of Compliance vaihtoehtoiset menetelmät Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi
AMC Acceptable Means of Compliance hyväksyttävät menetelmät Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi
ANS Air Navigation Service lennonvarmistuspalvelu
AOC Air Operator’s Certificate lentotoimintalupa
APL Autogyro Pilot Licence autogirolentäjän lupakirja
ATCO Air Traffic Controller Office lennonjohtaja
ATPL Airline Transport Pilot Licence liikennelentäjän lupakirja
ATO Approved Training Organisation hyväksytty koulutusorganisaatio
ATS Air Traffic Service ilmaliikennepalvelu
BITD Basic Instrument Training Device perusmittarilennon harjoituslaite
BPL Balloon Pilot Licence ilmapallolentäjän lupakirja
CPL Commercial Pilot Licence ansiolentäjän lupakirja
DGR Dangerous Goods Regulations vaarallisten aineiden kuljetusmääräys
FFS Full Flight Simulator lentosimulaattori
FISO Flight Information Service Officer lennontiedottaja
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite
FTD Flight Training Device lentokoulutuslaite
FSTD Flight Simulation Training Device lentoa simuloiva koulutuslaite
GPL Glider Pilot Licence purjelentäjän lupakirja
HEMS Helicopter Emergency Medical Service kiireelliset lääkintähelikopterilennot
IMC Instrument Meteorological Conditions mittarisääolosuhteet
IR Instrument Rating mittarilentokelpuutus
JAR Joint Aviation Requirements yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset
LAPL(A/H) Light Aircraft Pilot Licence (aeroplane / helicopter) kevyiden ilma-alusten lupakirja (lentokone / helikopteri)
LUC Light UAS operator certificate kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus
ME Multi-engine monimoottorinen
MEL Minimum Equipment List minimivarusteluettelo
MGPL Motor Glider Pilot Licence moottoripurjelentäjän lupakirja
MPL Multi-Crew Pilot Licence usean ohjaajan miehistölupakirja
MTOM Maximum Take-Off Mass suurin sallittu lentoonlähtömassa
OL Operating Licence liikennelupa
ORA Organisation Requirements for Aircrew organisaatioita koskevat vaatimukset lentomiehistön osalta
osa-NCC Komission lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012, Liite VI, Vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettava muu kuin kaupallinen lentotoiminta
osa-SPA Komission lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012, Liite V, Erityishyväksynnät
osa-SPO Komission lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012, Liite VIII, Erityislentotoiminta
OTD Other Training Device muu koulutuslaite
POA Production Organisation Approval tuotanto-organisaation hyväksyntä
PPL Private Pilot Licence yksityislentäjän lupakirja
QTG Qualification Test Guide hyväksyntätestiohjeet
SE Single-engine yksimoottorinen
UAS Unmanned aircraft system miehittämätön ilma-alusjärjestelmä
UPL Ultralight Pilot Licence ultrakevytlentäjän lupakirja
VFR Visual Flight Rules näkölentosäännöt
MERENKULKU
AFS International Anti-Fouling System Certificate kansainvälinen kiinnittymisenestojärjestelmää koskeva todistuskirja
Ateena-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa
BC International Convention on Civil Lia-bility for Bunker Oil Pollution Damage aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskeva kansainvälinen yleissopimus
BCH Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kemikaalisäiliöalussäännöstö
CLB Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee polttoöljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
CLC Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
CRA Certificate of Received Application todistus hakemuksen vastaanottamisesta
GC Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk kansainvälinen kaasusäiliöalus-säännöstö
eGC Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk olemassa olevien nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten säännöstö
IAPP International Air Pollution Prevention Certificate kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kansainvälinen kemikaalisäiliöalus-säännöstö
IEE International Energy Efficiency Certificate kansainvälinen energiatahokkuustodistuskirja
IGC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakenne- ja varustelusäännöstö
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes Code kansainvälinen kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskeva säännöstö
INF The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja runsasaktiivisen ydinjätteen merikuljetussäännöstö
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
ISPP International Sewage Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
ISSC International Ship Security Certificate aluksen kansainvälinen turvatodistus
MLC Maritime Labour Convention kansainvälinen merityöyleissopimus
Nairobin yleissopimus kansainvälinen yleissopimus hylkyjen poistamisesta
NLS International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk kansainvälinen todistuskirja irtolastina kuljetettavien vaarallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi
SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelma
SMPEP Shipboard Marine Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle
SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma öljyvahingonvaralle
RAUTATIEJÄRJESTELMÄ
ECM Entity in Charge of Maintenance kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö
ERATV European Register of Authorised Types of Vehicles Euroopan laajuinen rekisteri hyväksytyistä kalustoyksikkötyypeistä
VAK vaarallisten aineiden kuljetus
TIELIIKENNE
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
ATJ ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä
EKL erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja
ITS Intelligent Transport Systems älykkäät liikennejärjestelmät
TEN Trans-European transport network Euroopan laajuinen liikenneverkko
VAK vaarallisten aineiden kuljetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.