414/2022

Helsingissä 9.6.2022

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen (55/1993) 1 a §:n 4 kohta sekä 5, 5 a, 7 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 4 kohta asetuksessa 249/2007, 5 § osaksi asetuksissa 961/1994 ja 249/2007, 5 a § asetuksissa 961/1994 ja 249/2007 sekä 9 § asetuksessa 450/2018, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

1 a §
Tilintarkastajan selvitys

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:


4) tiedot muista kuin 1–3 kohdassa tarkoitetuista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain 4 b ja 4 c §:ssä tarkoitettuja varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä taikka 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä.

4 a §
Ilmoitukset Ulosottolaitokselle

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava Ulosottolaitokselle:

1) perusmuotoisen saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta;

2) varhaisessa saneerausmenettelyssä ulosmittauksen sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon sekä turvaamistoimenpiteiden kiellon määräämisestä, voimassaoloajasta ja lakkaamisesta, siirtymisestä varhaisesta saneerausmenettelystä perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn sekä menettelyn lakkaamisesta.

Ilmoituksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot;

4) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

5 §
Ilmoitukset kaupparekisteriin

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) saneerausmenettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat velallisen määräysvallan rajoitukset, jotka koskevat oikeustointen tekemistä;

5) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

Patentti- ja rekisterihallitukselle on ilmoitettava myös saneerausmenettelyn aikana tehdystä päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin velallisen määräysvallan rajoituksiin tai koskee selvittäjän määräämistä tai vapauttamista tehtävästään taikka tehtävien jakamista selvittäjien kesken.

5 a §
Ilmoitustapa

Edellä 3 a, 4 a ja 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai postitse.

Kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä.

7 §
Ilmoitusten uskominen selvittäjän tehtäväksi

Tuomioistuin voi antaa 4 a ja 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen selvittäjän tehtäväksi. Ilmoitukseen on tällöin liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa tuomioistuimen määränneen kyseisen henkilön selvittäjäksi.

9 §
Väliaikaisesta kiellosta ilmoittaminen

Mitä 4 a, 5, 5 a ja 6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä ilmoittamisesta ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä 7 §:ssä ilmoitusten antamisesta selvittäjän tehtäväksi, sovelletaan myös yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen kieltoon ja 83 a §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen selvittäjään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 9.6.2022

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas Blomqvist

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.