347/2022

Helsingissä 19.5.2022

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (502/2015) 2, 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §
Toimijan ilmoitusvelvollisuus

Jos toimija ei ole täyttänyt eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) 3 §:ssä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta, tukea ei makseta.

5 §
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus nautojen osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että nauta on merkitty ja rekisteröity tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen käyttötapaa, ikää, sukupuolta, rotua, poikimista ja eläimen pitopaikkaa koskevien tukiehtojen noudattaminen. Tuenhakijan on tarvittaessa todistettava naudan polveutuminen.

Tukikelpoinen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 17 alakohdan nojalla mahdollisesti tukikelpoinen nauta, joka ei täytä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksia tai muuta tukiehtoa, hylätään valvonnassa. Lypsylehmien, emolehmien, emolehmähiehojen ja saaristohiehojen osalta eläintä hylättäessä huomioidaan yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014, jäljempänä sov-elta-mis-asetus, 53 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun päivämäärän mukainen rekisteritilanne. Valvonnassa hylätystä lypsylehmästä, emolehmästä, emolehmähiehosta tai saaristohiehosta ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna. Sonnien ja härkien osalta eläintä hylättäessä huomioidaan laiminlyönnit tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään joulukuuta. Valvonnassa hylätystä sonnista tai härästä ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna.

6 §
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus lampaiden ja vuohien osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että lammas ja vuohi on merkitty ja rekisteröity tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen ikää, sukupuolta, rotua, eläimen pitopaikkaa, karitsointia ja maidon tuottamista koskevien tukiehtojen noudattaminen.

Tukikelpoinen tai hallintoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 17 alakohdan nojalla mahdollisesti tukikelpoinen lammas tai vuohi, joka ei täytä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksia tai muuta tukiehtoa, hylätään valvonnassa. Uuhien ja kuttujen osalta eläintä hylättäessä huomioidaan soveltamisasetuksen 53 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun päivämäärän mukainen rekisteritilanne. Valvonnassa hylätystä uuhesta tai kutusta ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 19.5.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.