318/2022

Helsingissä 5.5.2022

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 6 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 209/2016,

muutetaan 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohta, 6 §:n 11 kohta, 7 §:n 14 ja 20 kohta, 8 §, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 8 kohta, 12 §:n 2 momentin 1 kohta, 14 §, 16 §, 39 §:n 1 ja 3 momentti, 40 §:n 1 momentti, 49 §:n otsikko ja 2 momentti, 50 §:n 2–4 momentti, 50 a §:n 1 ja 3 momentti sekä 57 a §,

sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohta asetuksessa 1253/2014, 6 §:n 11 kohta, 11 §:n 8 kohta ja 12 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 209/2016, 7 §:n 14 kohta, 39 §:n 1 momentti ja 50 §:n 3 momentti asetuksessa 828/2020, 7 §:n 20 kohta ja 8 § asetuksissa 396/2017 ja 1459/2019, 9 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 705/2017, 14 § ja 50 §:n 4 momentti asetuksessa 477/2013, 16 §, 40 §:n 1 momentti, 49 §:n otsikko ja 2 momentti ja 50 a §:n 1 ja 3 momentti asetuksessa 367/2019, 50 §:n 2 momentti asetuksessa 184/2017, 39 §:n 3 momentti asetuksessa 326/2010 ja 57 a § asetuksessa 18/2007, sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään uusi 5 a kohta ja 11 §:ään uusi 9–12 kohta, sellaisina kuin ne ovat 4 § asetuksissa 1253/2014 ja 705/2017 ja 11 § asetuksissa 209/2016, 184/2017 ja 828/2020 seuraavasti:

3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) suhdannekehityksen ja pidemmän aikavälin taloudellisen kehityksen seuraamista, analyysia ja ennustamista;

2) julkisen talouden kehityksen seuraamista, analyysia ja ennustamista;


4) kansantalouden ja julkisen talouden näkökulman esiintuomista yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa;


4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


5 a) julkisen talouden suunnitelmaan liittyen hyvinvointialueiden taloutta, hyvinvointialueiden rahoitusta ja sen riittävyyttä sekä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin palvelujärjestelmiin kohdistuvien valtion toimenpiteiden suunnittelua, seurantaa ja analysointia;


6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


11) Rahoitusvakausviraston tehtäviä ja tulosohjausta;


7 §
Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


14) valtion hankintatointa, www.hankintailmoitukset.fi -järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä sekä Hansel Oy:n toimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä kysymyksiä;


20) valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista koskevan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen yhteensovittamista;


8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntien ja hyvinvointialueiden itsehallintoa ja sen kehittämistä sekä yleisesti kuntapolitiikkaa;

2) kuntien ja hyvinvointialueiden hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä sekä maakuntajakoa;

4) hyvinvointialuejakoa ja hyvinvointialueiden yhteistyötä;

5) kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden yleistä ohjausta, seurantaa ja ennakointia;

6) kuntatalousohjelmaa;

7) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

8) hyvinvointialueiden rahoitusta ja rahoitusjärjestelmää;

9) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

10) ministeriön hallinnonalalle kuuluvaa hyvinvointialueiden ohjausta;

11) hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaa;

12) kuntien ja hyvinvointialueiden yleistä toiminnan kehittämistä ja arviointia;

13) kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön palvelussuhdeturvaa;

14) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaa ja Kuntien takauskeskusta;

15) kuntien ja hyvinvointialueiden eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta;

16) kotikunnan määräytymistä.

9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimiva tarkastusviranomaisyksikkö vastaa laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) ja laissa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (1125/2021) valtiovarainministeriölle säädetyistä tarkastusviranomaistehtävistä.

Ohjelmakauden 2014–2021 osalta tarkastusviranomaistehtävistä säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) ja ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä annetussa laissa (657/2015).


11 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


8) muita ministeriön sisäisiä palveluja, jolleivät ne kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslialle tai tämän työjärjestyksen nojalla muulle osastolle tai yksikölle;

9) ministeriön lainvalmistelun ja sen osaamisen yleistä kehittämistä ja lainsäädäntösuunnitelman laatimista;

10) hallinnon yleislakeja sekä työjärjestystä ja valtioneuvoston ohjesääntöä koskevaa ohjausta ja neuvontaa;

11) ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) ja unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 edellyttämän seurantamenettelyn ohjaaminen ministeriössä ja sen hallinnonalalla, ministeriön lausuntojen valmistelun koordinointi yhteistyössä osastojen kanssa, ministeriön lausuntojen laatiminen ja esittely sekä yrityskauppojen seurantamenettelyn ja lausuntoprosessin kehittäminen;

12) ministeriön ja sen hallinnonalan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen ohjausta ja toimeenpanon yhteensovittamista.

12 §
EU-sihteeristö

EU-sihteeristö valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja euroryhmän, talous- ja rahoituskomitean ja sen sijaistason sekä EU-ministerivaliokunnan kokousten valmistelua;


14 §
Viestintä

Kehittämis- ja hallintotoiminnon yhteydessä on viestintä. Viestintäjohtaja johtaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän tehtävänä on vastata asioista, jotka koskevat ministeriön sisäistä ja ulkoista viestintää sekä viestinnän linjauksia ja toimintatapoja.

16 §
Lainsäädäntöjohtaja

Lainsäädäntöjohtaja toimii tukena valtiovarainministeriön lainsäädännön valmistelun laadusta vastaavalle valtiosihteerille kansliapäällikkönä sekä osastoille. Lainsäädäntöjohtaja kehittää valtiovarainministeriön lainvalmistelua ja sen osaamista sekä huolehtii ministeriön lainsäädäntösuunnitelman laatimisesta ja lainvalmistelijoiden ohjeistamisesta ja koulutuksesta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää lainsäädäntöjohtajan tarkemmista tehtävistä.

39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä suoraan alaisuudessaan toimivien osastojen päälliköiden, toimintojen päälliköiden ja muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Alivaltiosihteerit vahvistavat alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden, EU-sihteeristön päällikön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön päällikön sekä valtion työnantajatoiminnon päällikön vuosilomat.


Kesää koskevien vuosilomajaksojen tulee olla HRM-järjestelmässä hyväksyttyinä huhtikuun loppuun mennessä. Osastopäälliköiden vuosilomat tulee lisäksi toimittaa tiedoksi kehittämis- ja hallintotoimintoon toukokuun alkuun mennessä.


40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle virkamatkamääräyksen antaa ministeri. Ministerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille ja talouspolitiikan koordinaattorille virkamatkamääräyksen antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajalle virkamatkamääräyksen antaa talouspäällikkö.


49 §
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen sekä niiden täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet

Osastoille sijoitettujen virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee osastopäällikkö. Osastoille sijoittamattomien virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee hallinto- ja kehitysjohtaja. Osastopäälliköiden sekä hallinnonalan virastojen päälliköiden virkojen täyttämiseen liittyvät valmistelutoimet ratkaisee valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai se alivaltiosihteeri, jonka alaisuuteen osasto tai viraston ohjaus kuuluu.

50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää osastopäällikön esittelystä alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja valtiosihteeri kansliapäällikkönä muiden osastojen osalta. Harkinnanvaraisen virkavapauden EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön virkamiehelle myöntää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi myöntää osaston päällikölle alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja valtiosihteeri kansliapäällikkönä muiden osastojen osalta henkilöstöyksikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden valtiosihteerille, valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille, hallinto- ja kehitysjohtajalle ja talouspolitiikan koordinaattorille sekä yli kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää ministeri henkilöstöyksikön esittelystä.

50 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mukaan;

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä enintään 14 vuorokaudeksi;

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

4) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

5) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

6) virkamatkamääräyksen antamista, ellei osaston työjärjestyksessä toisin määrätä;

7) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä.


Valtiosihteerin kansliapäällikkönä osalta 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaisee ilman esittelyä henkilöstöpäällikkö. Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimivien osastojen ja toimintojen päälliköiden osalta vastaavat asiat ratkaisee ilman esittelyä valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


57 a §
Tarkastusviranomaisen toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä olevan tarkastusviranomaisyksikön päällikkö ratkaisee 9 §:ssä mainituissa laeissa tarkastusviranomaiselle säädettyihin tehtäviin liittyvät asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2022.

Helsingissä 5.5.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Erityisasiantuntija
Anu Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.