305/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 29.4.2022

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen (1388/2018) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 11 a § sekä asetuksen liite, sellaisina kuin niistä ovat 11 a § ja asetuksen liite asetuksessa 82/2022, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a ja 11 b § seuraavasti:

Sisäministeriön asetus

kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa (1287/2004) tarkoitetun kriisinhallintaan ulkomailla osallistuvan nimeämis- ja nimittämismenettelystä, palkkaluokasta, yhteyshenkilölisästä, olosuhde-, asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksista sekä tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.

1 a §
Ehdokkaaksi nimeämistä ja palvelussuhteeseen nimittämistä koskevat rajoitukset

Siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 4 e §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ja palvelussuhteita ovat vaalitarkkailijatehtävät- ja palvelussuhteet, siviilikriisinhallinnan tarkkailijatehtävät ja -palvelussuhteet Euroopan unionin tarkkailu-operaatiossa (EUMM) Georgiassa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarkkailuoperaatiossa (SMM) Ukrainassa sekä tehtävät ja palvelussuhteet Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatiossa (UNFICYP) Kyproksella.

2 §
Palkkaluokat ja yhteyshenkilölisä

Tehtävän vaativuuteen perustuvista palkkaluokista ja palkkana maksettavasta yhteyshenkilölisästä säädetään tämän asetuksen liitteessä.


4 §
Olosuhdekorvaus

Jos palvelussuhteessa oleva ei ole oikeutettu saamaan 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa tai muuta korvausta ja hän on Euroopan unionin turvallisuusalan uudistusta koskevan Security Sector Reform (SSR) -mekanismin tai nopean toiminnan valmiuksien Civilian Response Team (CRT) -mekanismin kautta toteutettavassa tehtävässä maassa, jossa ei toimi 3 momentissa tarkoitettu operaatio, hänelle maksetaan olosuhdekorvausta 135 euroa jokaiselta palvelussuhteen päivältä.


11 a §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Euroopan unionin vaalitarkkailijatehtävään siirtyvälle korvataan Euroopan unionin edellyttämästä terveystarkastuksesta aiheutuneet kustannukset sekä toimialueelle matkustamisen ja siellä oleskelun kannalta välttämättömät lääke- ja rokotusmaksut siltä osin kuin Euroopan unioni ei niitä korvaa. Palvelussuhteessa olevalle vaalitarkkailijalle korvataan hakemuksesta tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömästä tulkkauksesta ja toimialueella liikkumisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvauksen hakumenettelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.

11 b §
Korvaukset toimialueelta poissaolon aikana

Siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 15 f §:n 2 momentissa tarkoitettuja asunnosta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia ovat asunnon vuokra sekä asuntoon liittyvät kiinteät kulut, jotka eivät määräydy henkilön oman kulutuksen mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022. Sen liitteen kohta 1.1 tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 29.4.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Neuvotteleva virkamies
Kalle Kekomäki

Liite

Palkkaluokat, yhteyshenkilölisä ja olosuhdekorvaukset

1.1 Palkkaluokat

Palkkaluokka Palkka/kuukausi/euro
10 11 376,96
9 10 239,50
8 9 224,78
7 8 310,61
6 7 475,95
5 6 756,37
5a 6 397,42
4 6 038,46
3 5 552,15
2 5 106,35
2a 4 947,00
1 4 701,09
1a 3 774,00

1.2 Yhteyshenkilölisä

Henkilöiden lukumäärä (pl. yhteyshenkilö) Lisä/kuukausi/euro
6– 8 200,00
yli 8 350,00

2. Olosuhdekorvaukset

2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Afganistan 198,09
Kenia 138,72
Libanon 137,11
Turkki   97,36
MINUSMA   75,00
UNMIK   10,00
UNMISS   75,00
UNSOM   75,00
UNITAD 100,00
2.2 Sihteeristötehtävät Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Berliini, Bryssel, Strasbourg ja Wien 147,05
Geneve 181,83
Riika 137,11
Varsova 127,17
Vilna 132,14
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain
(379/2011) 38 §:n mukaisissa tehtävissä 135,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.