202/2022

Helsingissä 1.4.2022

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 8 a §, sellaisena kuin se on laissa 1092/2014, ja

lisätään lakiin uusi 22 a § seuraavasti:

Tavaran maahantuonti
22 a §

Tuonnista verovelvollinen lehden vastaanottaja voi antaa tulli-ilmoituksen Tullille tämän pykälän mukaisesti, jos kyse on arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen fyysisellä alustalla olevien sanoma- ja aikakauslehtien maahantuonnista Yhteisön alueelta Ahvenanmaan maakuntaan tai Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja jos lehdet on hankittu ja toimitettu etämyyntinä. Tämän pykälän mukaisesti ilmoitetuista maahantuonneista suoritettava vero on maksettava Tullin ilmoituksen johdosta tekemän verotuspäätöksen perusteella tullilain (304/2016) 64 §:n mukaisesti.

Tämän pykälän mukaista menettelyä sovellettaessa lehti voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vakuutta vaatimatta jo tuonnin yhteydessä. Poiketen siitä, mitä arvonlisäverolain 87 §:ssä säädetään, veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdaksi katsotaan tämän pykälän mukaisen ilmoituksen antoajankohta.

Ilmoitus annetaan yksittäisestä lehdestä taikka lehden tilauskauden osalta tai koko tilauskaudelta. Ilmoitusjakson pituus on enintään vuosi. Ilmoitus on annettava viimeistään ilmoitusjaksoon kuuluvia lehtiä koskevan ensimmäisen laskun eräpäivänä. Jos lehden vastaanottaja saa ilmoitusjakson ensimmäisen lehden vasta laskun eräpäivän jälkeen, ilmoitus on annettava seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ensimmäinen lehti on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

Ilmoituksessa on ilmoitettava maahantuotavien lehtien tilausjakso, lehtien kappalemäärä, laskun eräpäivä, laskun tunniste ja lehtien arvo. Tulli määrää muista ilmoituksessa annettavista tiedoista ja ilmoituksen antotavasta.

Lehtien etämyynnillä tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa myyntiä, jossa myyjä tai joku muu tämän puolesta kuljettaa lehdet Yhteisön alueelta ostajalle Ahvenanmaan maakuntaan taikka maakunnasta muualle Suomeen. Tätä sovelletaan vain, jos ostajana on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä. Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta ja puolesta silloinkin, kun myyjä osallistuu välillisesti lehden kuljettamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.

Tätä lakia sovelletaan, kun fyysisellä alustalla oleva sanoma- ja aikakauslehti maahantuodaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 137/2021
VaVM 5/2022
EV 22/2022

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.