146/2022

Helsingissä 3.3.2022

Valtioneuvoston asetus tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011) 4 ja 6 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1239/2021:

1 §

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011), jäljempänä tehoreservilaki, 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla kansantaloudellisesti perustellulla, toimitusvarmuuden kustannustehokkaaseen turvaamiseen liittyvällä syyllä tarkoitetaan, että Energiavirasto voi:

1) pienentää hankittavan tehoreservin määrää, jos sen hankintakustannukset kohoavat suhteettoman suuriksi saavutettaviin toimitusvarmuushyötyihin verrattuna;

2) suurentaa hankittavan tehoreservin määrää, jos ensimmäisen hankinnan ulkopuolelle jäävän yksikön koko johtaisi tehoreservilain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehoreservin määrän ylittymiseen, mutta ilman kyseistä yksikköä hankittavan tehoreservin määrä jäisi alle edellä mainitun määrän, ja ylittyminen on perusteltua saavutettaviin toimitusvarmuushyötyihin nähden.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua toimitusvarmuushyötyä arvioidessaan Energiaviraston on otettava huomioon sähkön sisämarkkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/943, jäljempänä sähkömarkkina-asetus, 11 artiklan mukaisesti laskettu toimittamatta jääneen sähkön arvo sekä hankittavan tehoreservin määrän vaikutukset toimittamatta jääneen energian odotusarvoon.

2 §

Tehoreservilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut hankintamenettelyssä käytettävät kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus ovat:

1) kokonaiskustannukset, sisältäen kiinteät ja muuttuvat kustannukset 85 prosenttia;

2) yksikön käyttöönottonopeus 5 prosenttia;

3) vaaditun tehonmuutoksen yhtäjaksoinen ylläpitoaika 5 prosenttia;

4) sähkömarkkina-asetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti lasketut hiilidioksidipäästöt 5 prosenttia.

Käyttäessään hankintamenettelyssä 1 momentissa tarkoitettuja vertailuperusteita Energiaviraston tulee pisteyttää saamansa tarjoukset kunkin kohdan osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 3.3.2022

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Elina Hautakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.