80/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna Etelä-Suomen kansallisena tukena maksetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, kasvihuonetuotannon tukea ja puutarhatuotteiden varastointitukea maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetulla tukialueella AB vuodelta 2022 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen yleiset määräytymisperusteet

Tuet maksetaan alueittain eriytettyinä noudattaen maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyä tukialuejakoa.

Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) mukaista menettelyä.

Etelä-Suomen kansallista tukea voidaan maksaa enintään liitteessä säädettyjen enimmäismäärien mukaisesti tuotannonalaa ja tukimuotoa kohden. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan vastaavasti.

3 §
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voidaan myöntää 1 päivänä syyskuuta 2022 hakijan hallinnassa olevan viitemäärän perusteella enintään 39 euroa viitemäärän eläinyksikköä kohti.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa voidaan myöntää 80 prosenttia hakijan hallinnassa 1 päivänä maaliskuuta 2022 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä.

4 §
Kasvihuonetuotannon tuki

Kasvihuonetuotannon tuki määräytyy 15 päivänä toukokuuta 2022 viljelykäytössä olevan kasvihuonepinta-alan mukaan. Jos viljelyssä on mainittuna päivänä tauko, tuki määräytyy sen tukikelpoisen kasvihuonepinta-alan mukaan, joka oli viljelykäytössä taukoa edeltäneenä aikana.

Tukea myönnetään, jos kasvihuone on viljelykäytössä ja kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 300 neliömetriä. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija laatii kalenteriviikon tarkkuudella kasvihuonekohtaisen viljelysuunnitelman, josta käyvät ilmi viljelykausi sekä sen aikana viljeltävät kasvit. Jos viljelykausi muuttuu 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta lyhyestä viljelykaudesta mainitussa momentissa tarkoitetuksi pitkäksi viljelykaudeksi, tuki määräytyy lyhyen viljelykauden mukaisena.

Tukea myönnetään tomaatin, kasvihuonekurkun, avomaankurkun, Lactuca sativa ja Cichorium -lajien salaattien, lehtitillin, persiljan, paprikan, kiinankaalin, leikkokukkien, leikkovihreän, ryhmäkasvien sekä sisätiloihin tarkoitettujen, ruukussa viljeltävien koristekasvien kasvihuonetuotantoon. Tukea myönnetään myös omaan kasvihuoneviljelykäyttöön tarkoitetun salaatin, lehtitillin ja persiljan taimituotantoon. Muuhun taimituotantoon ei myönnetä tukea.

5 §
Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Viljelykausi euroa/m²
Lyhyt: vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk 3,30
Pitkä: yli 7 kk 9,00

Pitkän viljelykauden tukea voidaan myöntää, jos kasveja viljellään pidempään kuin seitsemän kuukautta vuoden 2022 aikana. Lehtitillin ja persiljan osalta edellytyksenä on lisäksi, että:

1) niitä viljellään maapohjassa käyttäen istutettuja taimia;

2) viljelyssä tuotetaan taimia omaan kasvihuoneviljelykäyttöön;

3) niitä viljellään ruukkutuotantona; tai

4) niitä viljellään yhdistelmäviljelyssä käyttäen suoraa siemenkylvöä siten, että viljelyn pääkasvi on jokin muu tukikelpoinen kasvi kuin lehtitilli tai persilja.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalan perusteella tuki myönnetään kuitenkin aina lyhyen viljelykauden tukena. Jos viljelykaudella viljellään yhdistelmänä useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.

Kasvihuonetuotannon tuen ennakko on 80 prosenttia haetun viljelyalan perusteella laskettavasta tuesta.

6 §
Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 1 päivänä marraskuuta 2022 ja 15 päivänä joulukuuta 2022 varastossa olevien puutarhatuotteiden tukeen oikeuttavien varastointimäärien keskiarvon perusteella enintään seuraavasti:

Varastotyyppi euroa/m³
Koneellisesti jäähdytetty varasto 10,00
Muu varasto 6,20

Tuen perusteena oleva varastointimäärä on ilmoitettava kuutiometrin tarkkuudella ja siihen saa sisällyttää ainoastaan ne puutarhatuotteet, jotka ovat olleet kauppakelpoisia varastoon pantaessa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuotteet säilytetään normaalin varastointitavan mukaisesti. Kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneiksi havaittu-ja tuotemääriä ei saa sisällyttää ilmoitettavaan varastointimäärään.

Puutarhatuotteita, joiden varastointiin voidaan myöntää tukea, ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

7 §
Eläinrekisterit

Eläinten laskennan edellytyksenä on, että eläimen pitäjän hallinnassa olevien eläinten osalta:

1) nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröineet eläinten pitopaikkansa ja ilmoittaneet niihin eläintenpitotoiminnastaan tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, jäljempänä delegoitu asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) mukaisesti;

2)  naudat, lampaat ja vuohet on rekisteröity ja merkitty eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

3) siat on merkitty ja eläinmäärät ilmoitettu eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

4)  hevoset ja ponit on tunnistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/963, eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite

TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

tuen määrä, miljoonaa euroa
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 6,50
Kasvihuonetuotannon tuki 9,90
Puutarhatuotteiden varastointituki 1,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.