77/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion rajoissa valtion varoista turvekoneiden romuttamiseen myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta.

2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tässä asetuksessa tarkoitetussa valtionavustuksessa on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

3 §
Tuen soveltuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoille

Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.

4 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuki myönnetään sellaiselle yritykselle, joka on ollut merkittynä yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettuun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja on tukea myönnettäessä edelleen merkittynä mainittuun rekisteriin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) romutettu turvetuotantokone on hankittu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 ja se on romutushetkellä ollut edelleen toimintakunnossa;

2) tuen hakija esittää 7 §:n mukaisen romutustodistuksen;

3) valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Tuki myönnetään samasta romutetusta koneesta ainoastaan kerran.

5 §
Tukikelpoiset turvetuotantokoneet ja tuen määrä

Tuki myönnetään liitteen mukaisesti liitteessä luetelluille turvetuotantokoneille.

Poiketen siitä, mitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään hankinta-ajankohdasta edellytyksenä tuen myöntämiselle, jos koneen hankinta-ajankohtaa ei voida osoittaa, tuki myönnetään liitteessä mainitun tukitason 4 mukaisesti.

Tuki itse valmistetuille koneille määräytyy liitteessä mainitun tukitason 4 mukaisesti.

6 §
Tuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tuen hakijan on esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

1) hakijan virallinen nimi, yhteystiedot, kotipaikka, yrityksen toimiala sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) romutetun koneen tyyppi ja muut tarpeelliset yksilöintitiedot;

3) selvitys koneen hankinta-ajankohdasta ja toimintakunnosta;

4) selvitys muista hakijalle myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot, joita valtionapuviranomainen hakuohjeistuksessa edellyttää ilmoitettavaksi.

Tukea on haettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2024.

7 §
Romutustodistus

Tuen hakijan on pyydettävä romutuksen yhteydessä romutustodistus osoitukseksi koneen romuttamisesta. Valtionapuviranomainen vahvistaa romutustodistuslomakkeen.

Romutustodistuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

1) romutustodistuksen antaneen yrityksen nimi, yhteystiedot sekä yritys- tai yhteisötunnus;

2) romutetun koneen yksilöintitiedot;

3) koneen omistajan tiedot;

4) koneen romuttaneen työntekijän allekirjoitus, päivämäärä, nimenselvennys ja mahdollinen yrityksen leima.

8 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Valtionapuviranomainen päättää tuen myöntämisestä. Tuki maksetaan tuen saajalle yhdessä erässä tukipäätöksen yhteydessä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa romutettuihin turvetuotantokoneisiin.

Helsingissä 27.1.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Erityisasiantuntija
Nicoleta Kaitazis

Liite

Tukikelpoiset turvetuotantokoneet ja tuen määrä

Turvetuotantokone Tukitaso 1.Tuen määrä, jos kone on tuen hakemisajankohtana alle 5 vuotta vanha Tukitaso 2.Tuen määrä, jos kone on tuen hakemisajankohtana vähintään 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta vanha Tukitaso 3.Tuen määrä, jos kone on tuen hakemisajankohtana vähintään 10 vuotta, mutta alle 15 vuotta vanha Tukitaso 4.Tuen määrä, jos kone on tuen hakemisajankohtana vähintään 15 vuotta vanha
Mekaaninen keruuvaunu 84 000 euroa 70 000 euroa 56 000 euroa 42 000 euroa
Imuvaunu 30 000 euroa 25 000 euroa 20 000 euroa 15 000 euroa
Jyrsin 18 000 euroa 15 000 euroa 12 000 euroa 9 000 euroa
Kääntäjä 12 000 euroa 10 000 euroa 8 000 euroa 6 000 euroa
Karheaja 9 000 euroa 7 500 euroa 6 000 euroa 4 500 euroa
Hihnakuormain 54 000 euroa 45 000 euroa 36 000 euroa 27 000 euroa
Ojajyrsin 19 200 euroa 16 000 euroa 12 800 euroa 9 600 euroa
Tasausruuvi 24 000 euroa 20 000 euroa 16 000 euroa 12 000 euroa
Kunnostusjyrsin 21 000 euroa 17 500 euroa 14 000 euroa 10 500 euroa
Suontasauslana 12 000 euroa 10 000 euroa 8 000 euroa 6 000 euroa
Palaturpeen nostokone 18 000 euroa 15 000 euroa 12 000 euroa 9 000 euroa
Turpeen kuljetusvaunu 7 500 euroa 6 250 euroa 5 000 euroa 3 750 euroa
Palokärry 12 000 euroa 10 000 euroa 8 000 euroa 6 000 euroa
Pumppaamo 15 000 euroa 12 500 euroa 10 000 euroa 7 500 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.