1376/2021

Helsingissä 30.12.2021

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 ja 6 §, 8 §:n 3 momentti, 9, 14, 22, 26 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 1099/2017, 6 §, 8 §:n 3 momentti ja 33 § asetuksessa 1588/2019, 9 ja 22 § asetuksessa 1371/2018 sekä 14 § asetuksessa 710/2015, ja

lisätään asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

4 §
Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) nautojen hyvinvointisuunnitelma;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) sikojen hyvinvointisuunnitelma;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu;

3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet;

5) vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen;

6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation;

7) sikojen virikkeet;

8) sikojen sairas- ja hoitokarsinat;

9) emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus.

Viljelijä voi valita lammas- ja vuohitilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma;

2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen;

3) lampaiden ja vuohien hoito;

4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella.

Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) siipikarjan hyvinvointisuunnitelma;

2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

3) munintakanalan ilmanlaadun parantaminen;

4) siipikarjan virikkeet;

5) siipikarjan tasot, rampit ja orret.

6 §
Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2–5 tai 9 kohdassa eikä 3 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettavilla naudoilla. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala. Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 4 ja 9 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 §:n 4 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia.

8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Jos 4 §:n 2 momentin 4 tai 9 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan emakoiden ja ensikoiden osalta, eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain sellaiset toimenpiteen toteuttamiseen käytettävät porsituskarsinat, joissa emakot ja ensikot voivat porsia vapaasti. Eläinmäärä lasketaan siten, että yksi edellä mainittu porsituskarsina vastaa kahta eläinyksikköä. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä.


9 §
Nautojen hyvinvointisuunnitelma

Nautojen hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 9 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 4 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia.

14 §
Sikojen hyvinvointisuunnitelma

Sikojen hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 6 §:n 2 momenttia ja 15 §:n 1 ja 3 momenttia.

17 a §
Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus

Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitusta koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien niiden vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka porsivat vapaana. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 4 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 1 ja 4 momenttia ja 3 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momenttia, 9 §:ää ja 16 §:n 2 momenttia.

22 §
Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma

Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 7 §:ää ja 12 §:n 1 momenttia sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 7 §:n 1 momenttia sekä 11 §:n 1 momenttia.

26 §
Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma

Siipikarjan hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 c §:n 3 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) 4 §:n 2 momenttia sekä 9 §:n 1 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2011) 4 §:n 2 momenttia ja 10 §:n 1 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (677/2010) 5 §:n 2 momenttia sekä 10 §:n 1 momenttia.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
– nautojen hyvinvointisuunnitelma 18
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
– emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
– vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
– vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
– nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 49
– nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
– lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 18
– nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
– sikojen hyvinvointisuunnitelma 10
– joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
– emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
– emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 436
– vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
– karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
– sikojen virikkeet 13
– sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
– emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus 500
– lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma 16
– lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
– lampaiden hoito 51
– vuohien hoito 33
– lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
– lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
– siipikarjan hyvinvointisuunnitelma 9
– broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
– munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
– siipikarjan virikkeet 7
– munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
– kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
– broilereiden tasot, rampit ja orret 34

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 30.12.2021

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.