1375/2021

Helsingissä 30.12.2021

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 7 §:n 4 momentin sekä 9 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 4 momentti laissa 1216/2021 sekä 9 a §:n 2 ja 3 momentti laissa 1399/2010:

1 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn tai muuhun kaasuöljyyn, jonka tiheys +15°celsiusasteessa on enintään 0,89 kilogrammaa kuutiodesimetrissä ja kinemaattinen viskositeetti +20°celsiusasteessa enintään 20 neliömillimetriä sekunnissa, sekoitettava litraa kohti vähintään 0,006 mutta enintään 0,009 grammaa N-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliinia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2"-etyyli) heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nanometriä mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino) naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tai sellaista mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää tässä momentissa säädetyt vaatimukset.

Valopetrolin tunnistettavaksi tekemiseen sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään kevyestä polttoöljystä.

Jos polttoainetta siirretään laivakuljetuksena muualle kuin verottomaan varastoon, se voidaan tehdä tunnistettavaksi myös määräpaikassa laivasta purettaessa.

2 §

Valopetroli voidaan luovuttaa kulutukseen ilman tunnistettavaksi tekemistä, jos se on pakattu enintään 10 litran vähittäismyyntipakkauksiin. Sen, joka pakkaa valopetrolia enintään 10 litran vähittäismyyntipakkauksiin ilman tunnistettavaksi tekemistä, ja sen, joka luovuttaa tälle valopetrolia, on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi tätä varten toimitetun ja vastaanotetun valopetrolin määrä sekä toimitus- ja vastaanottopäivä.

3 §

Verotonta kevyttä polttoöljyä, raskasta polttoöljyä sekä biopolttoöljyä voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta seuraaville dieselmoottorilla varustetuille aluksille ja alustyypeille:

1) kauppa-alukset, jotka on merkitty alusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä;

2) Väyläviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin, Puolustusvoimien ja poliisin omistamat ja niiden käytössä olevat alukset;

3) Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamat ja sen käytössä olevat alukset;

4) ruoppaajat ja hiekkajaalat;

5) kalastusalukset, jotka on merkitty kalastusalusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä, sekä troolarit;

6) Suomen Meripelastusseura ry:n – Finlands Sjöräddningssällskap rf:n, Pidä Saaristo Siistinä ry:n – Håll Skärgården Ren rf:n ja Ålands Sjöräddningssällskap rf:n omistamat ja niiden käytössä olevat alukset.

Valtuutettu varastonpitäjä voi luovuttaa polttoaineet toiselle valtuutetulle varastonpitäjälle toimitettavaksi suoraan ensin mainitun varastonpitäjän verottomasta varastosta alukseen.

Polttoöljyä ei saa kuitenkaan luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulle alukselle verottomana, jos alusta käytetään myös nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 2 §:n 24 kohdassa tarkoitettuna yksityisenä huvialuksena.

4 §

Verotonta lentopetrolia voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön.

Verotonta lentobensiiniä voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön Puolustusvoimille. Puolustusvoimien tulee varastoida verottomana hankkimansa lentobensiini erillisessä säiliössä siten, että polttoainetta ei luovuteta tästä säiliöstä käytettäväksi yksityiseen huvi-ilmailuun.

Valtuutettu varastonpitäjä voi luovuttaa polttoaineet toiselle valtuutetulle varastonpitäjälle toimitettavaksi suoraan ensin mainitun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tällä asetuksella kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettu asetus (1547/1994).

Helsingissä 30.12.2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Krista Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.