1370/2021

Helsingissä 30.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 47 §:n 3 momentin ja yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 14 c §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 c § laissa 1549/2009:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös;

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettava 4 §:n 4 kohdassa tarkoitettu tietopalvelu lukuun ottamatta osuutta, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta;

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian suomalaiseen tutkintoon opiskelevan opiskelijan rekisteröinti sekä 40 a §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen perusteella tehtävä yleislääketieteen erityiskoulutuksen merkitseminen rekisteriin;

6) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla annettu lupa elimien, kudosten tai solujen irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten;

7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja adoptiolautakunnan adoptiolain (22/2012) nojalla myöntämät luvat lukuun ottamatta tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettuja lupia.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut tai tämän pykälän 2 momentin mukaiset omakustannusarvoa alemmat maksut ovat:

1) ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset sekä korkeakoulun tai oppilaitoksen antama lausunto koulutuksen arvioinnista;

2) hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi;

3) hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat;

4) raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt muut kuin tämän asetuksen 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetut päätökset;

5) yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset;

6) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) nojalla tehtyjen ilmoitusten rekisteröinti ja siihen liittyvien asioiden käsittely;

7) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) nojalla tehdyt rekisteröinnit;

8) lääkelain (395/1987) 68 §:ssä tarkoitetut rajattuja lääkevarastoja koskevat lupapäätökset, olennaisia muutoksia ja lopettamista koskevien ilmoitusten käsittely ja olennaisten muutosten johdosta tehdyt lupapäätökset sekä 71 §:ssä tarkoitetut valvontaan liittyvät tarkastukset ja päätökset;

9) alkoholilain (1102/2017) nojalla annettavat luvat ja päätökset;

10) elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetut suoritteet:

11) luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetussa laissa (294/2015) tarkoitetut suoritteet;

12) tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tutkimukset, 2 kohdassa tarkoitetut varmistamiset, 3 kohdassa tarkoitetut tietojen vastaanottamiset, tallentamiset, käsittelyt, analysoinnit ja julkaisemiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja 4 kohdassa tarkoitetut vertaisarvioinnit;

13) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettavat vesihygieenistä osaamista koskevat päätökset ja todistukset;

14) adoptiolain 87 ja 90 §:ssä tarkoitetut luvat;

15) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa, virallinen jäljennös sekä tämän pykälän 1 momentin 6 kohdassa mainitussa laissa tarkoitetut tietolupapäätökset.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvästä perustellusta syystä omakustannusarvoa alemmat maksut peritään seuraavista suoritteista:

1) toisessa EU/ETA- maassa koulutettujen ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset;

2) EU/ETA- alueen ulkopuolella koulutettujen ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset.

3 §
Maksun periminen eräissä tilanteissa

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettua suoritetta koskevaan hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty, ellei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman asian käsittelystä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on aikaisemmin peritty.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävän maksun, ovat:

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut sekä tietopaketit ja käännökset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;

4) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- ja neuvontapalvelu;

5) valokopiot ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 5 §:ssä tarkoitettuja kopiota ja tulosteita;

6) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, -laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;

7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön;

8) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly 1–4 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta perittävään maksuun;

9) muut kuin 1–8 kohdassa tarkoitetut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.

5 §
Muut maksut

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 8 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä huhtikuuta 2022.

Suoritteista, joita koskeva asia on ollut vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30.12.2021

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas Blomqvist

Johtaja
Jaska Siikavirta

Liite: STMa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.