1283/2021

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 22.12.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022–2024

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisiin suoritteisiin sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviin maksuihin, jollei niistä toisin säädetä tai määrätä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista liitteessä olevat maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja lausunnot;

2) koulutus-, suunnittelu- ja muut asiantuntijapalvelut;

3) julkaisut, painotuotteet ja digitaaliset tietotuotteet;

4) ilmoitustilan myynti viraston julkaisuissa;

5) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä toimistopalvelut ulkopuolisille;

6) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

8) muut 1–7 kohdassa tarkoitettuja suoritteita vastaavat suoritteet.

Maksu 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos palvelun suorittaminen edistää viraston maksuttoman toiminnan tavoitteita.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Julkisoikeudellisen maksun periminen eräissä tilanteissa

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään liitteessä olevin poikkeuksin saman suuruinen maksu.

Peruutetusta hakemuksesta tai ilmoituksesta tai muuten rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteessä olevasta maksusta. Tarkastuskohteen puutteellisen valmistelun takia peruutetusta tarkastuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus tuntihintaisen lisämaksun mukaan. Akkreditoinnin valmistelusta ja arvioinnista peritään tällöin lisäksi muut aiheutuneet kustannukset.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut sen muilta ostamista suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen täysimääräisinä.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä on peritty.

5 §
Ennakkoon tai suoriteperusteisesti perittävät maksut

Maksu voidaan periä kokonaan tai osittain ennakkoon, se voidaan jättää kokonaan tai osittain perimättä tai sitä voidaan alentaa. Ennakkoon perittävät sekä alennetut maksut ovat liitteessä. Akkreditointia koskevasta pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista ei peritä hakemusmaksua.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi alentaa suoritteesta perittävää perusmaksua erityisestä syystä, jos suoritteen aikaansaamiseksi tarvittava työmäärä eroaa merkittävästi omakustannushinnan perusteena käytetystä työajasta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Maksun perimiseen suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tämän asetuksen tullessa voimaan, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 22.12.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Johtava asiantuntija
Tarja Virkkunen

Liite: Maksutaulukko

MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

1. YLEISTÄ

Suoritteen maksutaulukkoon merkitty perusmaksu kattaa suoritteen aikaansaamisesta keskimäärin aiheutuvat kustannukset. Mikäli suoritteen aikaansaaminen vaatii keskimääräistä enemmän työaikaa, veloitetaan ylimenevä aika tuntihintaperusteisella lisämaksulla. Jos suoritteelle on määritelty enimmäismaksu, suoritteen perusmaksun ja tuntihintaperusteisen lisämaksun määrä on yhteensä korkeintaan enimmäismaksun suuruinen.

Maksutaulukossa maksun kohdalla on erikseen ilmoitettu, mikäli maksu voidaan periä kokonaan tai osittain ennakkoon. Peruutetun tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyn hakemuksen ennakkoon maksetusta perusmaksusta palautetaan muu kuin tehtyä työmäärää vastaava osuus.

Tapaukset, joissa maksu voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä tai maksua voidaan alentaa, ilmenevät maksutaulukosta.

Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. Maksutaulukon mukainen lisämaksu peritään kultakin alkavalta tunnilta.

2. ALENNUKSET JA KOROTUKSET

2.1 Räjähteet

Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koskevien vastaavien suoritteiden maksusta.

2.2 Biosidit

Kohdan 6 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinkertaisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen.

Kohtien 6 ja 7 biosiditehoaineita ja -valmisteita koskevista suoritteista maksu voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, mikäli kemikaalin tai biosidivalmisteen käyttö on vähäistä tai on jokin muu syy, jonka vuoksi maksua voidaan pitää kemikaalilain (599/2013) 54 §:n 2 momentin nojalla kohtuuttomana.

Kohdan 7.8 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, peritään koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

2.3 Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevien suoritteiden maksuissa otetaan huomioon kasvinsuojeluaineista annetun lain (372/2018) 46 §:n 2 momentin säädökset.

Kohdan 8.8 kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskeva koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, peritään koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman sekä tutkinnon järjestäjän hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

2.4 Kaivokset

a) Kohdan 17.1 varauspäätöksen, kohdan 17.2 malminetsinnän ja kohdan 17.3 kullanhuuhdonnan maksuja on mahdollista muuttaa +/− 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa päätöstä.

b) Malminetsintäluvan kielteisen päätöksen antamisesta ennen hakemuksesta tiedottamista veloitetaan maksutaulukon suoritteen 17.5.4 mukaisesti.

c) Kohdan 17.6 kaivosturvallisuuden määräaikaistarkastuksesta peritään maksu pelkän tuntihinnan mukaan niiden kaivosten osalta, joiden louhintamäärä on < 10 000 tonnia vuodessa.

2.5 Sähkölaitteistot

Kohdan 12 Sähkölaitteistot ja hissit ja niihin verrattavat nosto- ja siirtolaitteet suoritteesta Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja annetaan alennusta 20 %, mikäli asiakas tilaa enemmän kuin yhden kysymyssarjan kerralla.

3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET

3.1 Akkreditointi

Akkreditoinnin hintaluokat on määritelty erikseen laboratorioille, tarkastuslaitoksille, vertailumittausjärjestäjille ja niihin rinnastettaville toimijoille sekä sertifiointielimille, todentamistoimintaa harjoittaville toimielimille ja niihin rinnastettaville toimijoille. FINAS-akkreditointipalvelu luokittelee toimielimet koon sekä pätevyysalueen laajuuden (esim. menetelmät) ja vaativuuden perusteella hintaluokkiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.