1277/2021

Helsingissä 22.12.2021

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022 ja 2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään geenitekniikkalain (377/1995) 35 §:n 1 ja 2 momentin sekä valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, geenitekniikkalain 35 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1488/2019 sekä valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995) tarkoitetuista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta.

2 §
Käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien käyttöön suljetussa tilassa liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 375 euroa;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 400 euroa, jos toiminnanharjoittaja ei ole pyytänyt 14 c §:ssä tarkoitettua kirjallista päätöstä;

3) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 550 euroa, jos toiminnanharjoittaja on pyytänyt 14 c §:ssä tarkoitetun kirjallisen päätöksen;

4) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsittelymaksu 975 euroa; sekä

5) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen suorittama kirjallinen tarkastus 200 euroa.

Jos toiminnanharjoittaja tekee samanaikaisesti geenitekniikkalain 14 sekä 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, peritään toiminnanharjoittajalta kuitenkin ainoastaan edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksu. Jos toiminnanharjoittaja tekee samanaikaisesti geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sekä 14 b §:ssä tarkoitetun hakemuksen, peritään toiminnanharjoittajalta kuitenkin ainoastaan edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu maksu. Jos toiminnanharjoittaja tekee geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ja pyytää ilmoituksen käsittelystä 14 c §:ssä tarkoitetun kirjallisen päätöksen, peritään toiminnanharjoittajalta kuitenkin ainoastaan edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 100 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.

3 §
Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitetun muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen käsittely 3 300 euroa;

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittely 6 600 euroa; sekä

3) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen tai Ruokaviraston suorittama kirjallinen tarkastus 200 euroa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen tai Ruokaviraston tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 100 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyneistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.

4 §
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksujen laskuttaminen

Geenitekniikan lautakunta laskuttaa 2 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa sekä 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksut.

5 §
Tarkastuksiin liittyvien maksujen laskuttaminen

Kukin valvontaviranomainen laskuttaa itse omaan valvontatoimintaansa liittyvät 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa sekä 3 ja 4 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut maksut.

6 §
Maksun perimättä jättäminen

Tässä asetuksessa säädetyn maksun perimättä jättämisestä osittain tai kokonaan säädetään geenitekniikkalain 35 §:n 3 momentissa.

7 §
Asiakirjan antamisesta ja tiedon esille hakemisesta perittävät maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättävät geenitekniikan lautakunta sekä kukin valvontaviranomainen osaltaan noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 22.12.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Lakimies
Sini Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.