1240/2021

Helsingissä 22.12.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti:

kumotaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1241/2019) 4 §:n 7 kohta ja 7 §:n 1 momentin 1–4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 1–4 kohta asetuksessa 1008/2020,

muutetaan 2 §:n 28 kohta, 4 §:n 17 kohta ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 28 kohta asetuksessa 1008/2020, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1008/2020, uusi 29–33 kohta ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1008/2020, uusi 18–20 kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


28) päästöoikeuksien ilmaisjaon tuotantotasoraportin käsittely;

29) päätös tilinhaltijan rekisteröimisestä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin;

30) energiantuotantolaitoksen rekisteröiminen lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin;

31) lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitoon liittyvät suoritteet;

32) vahvistuspäätös jakelijan sisällyttämisestä jakeluvelvoitteen alaisuuteen;

33) päätös energiatehokkuuslain 15 §:ssä tarkoitetusta energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyden myöntämisestä ja uusimisesta.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:


17) päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimista koskevat asiat:

a) laajaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 1 900 euroa;

b) suppeaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 600 euroa;

18) energian alkuperätakuurekisteriin liittyvät asiat:

a) päätös tilinhaltijan rekisteröimisestä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin 200 euroa;

b) energiantuotantolaitoksen rekisteröiminen lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin 200 euroa;

c) lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin vuosittainen käyttömaksu, kun alkuperätakuita on myönnetty alle 15 000 megawattituntia kalenterivuodessa, 1 000 euroa;

d) lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin vuosittainen käyttömaksu, kun alkuperätakuita on myönnetty vähintään 15 000 megawattituntia mutta alle 50 000 megawattituntia kalenterivuodessa, 2 000 euroa;

e) lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin vuosittainen käyttömaksu, kun alkuperätakuita on myönnetty vähintään 50 000 megawattituntia kalenterivuodessa, 4 000 euroa;

19) energian alkuperätakuista annetussa laissa (1050/2021) tarkoitetut energiantuotantolaitosten todentamiseen liittyvät asiat:

a) päätös arviointilaitoksen hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

20) vahvistuspäätös jakelijan sisällyttämisestä jakeluvelvoitteen alaisuuteen 550 euroa.

5 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutukseen ja -pätevyyteen liittyvät maksut

Energiaviraston järjestämään energiatehokkuuslain mukaiseen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutukseen ja mainitun lain mukaiseen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyden myöntämiseen liittyvistä toimenpiteistä peritään maksuja seuraavasti:

1) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus 400 euroa;

2) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoe 100 euroa, kun henkilö hakee vastuuhenkilöpätevyyden myöntämistä;

3) päätös yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyden myöntämisestä 150 euroa;

4) päätös 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen uusimisesta 200 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 22.12.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.