1230/2021

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2021

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 §:n nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Aluehallintoviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu, ovat liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet lukuun ottamatta 2 §:ssä tarkoitettuja suoritteita.

Muita maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle lain mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja niitä tarkastus- ja valvontatehtäviä, joiden maksuista säädetään liitteessä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 tai 6 §:n nojalla maksuttomia;

4) aluehallintoviraston muu päätös, joka on tehty hakemuksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden omakustannusarvoa määrättäessä käytetään suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana liitteen maksutaulukossa määrättyä työtunnin hintaa.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaisista suoritteista perittäviin maksuihin lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamasta tartuntatautilain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lausunnosta peritty maksu.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista aluehallintovirasto perii liitteen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös;

2) toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta;

3) kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen;

4) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös;

5) ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa ja muu ympäristönsuojelulakiin perustuva päätös;

6) vesilain (587/2011) mukainen vesitalousasia ja muu vesilakiin perustuva päätös;

7) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua maksua ei peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren (705/2007) nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 36 §:n mukaisesta määräyksestä ja 81 a §:n mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Maksua ei niin ikään peritä varhaiskasvatuslain (540/2018), perusopetuslain (628/1998), lukiolain (714/2018), taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017), oppivelvollisuuslain (1214/2021), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2021), vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) eikä ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä.

Hallintolain (434/2003) 7 a luvun mukaisesta aluehallintoviraston omaa päätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Jos aluehallintovirasto muuttaa oikaisuvaatimuksen johdosta muuta päätöstä oikaisua vaatineen eduksi, maksua päätöksestä ei peritä.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä. Jos aluehallintovirasto antaa yhden asiakirjan, joka sisältää useita tässä asetuksessa erikseen maksullisiksi säädettyjä päätöksiä, peritään niistä kustakin maksu tämän asetuksen mukaisesti, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, ellei liitteessä toisin säädetä.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä käsittelymaksua, ellei liitteen maksutaulukossa ole toisin määrätty. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoin. Kun liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Aluehallintovirastojen maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen sekä ryhmärakennuttamislaissa (190/2015) tarkoitettujen ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennösten ottaminen;

8) muut virastopalvelut.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella liikennelupiin sekä ajoneuvoverotukseen liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön näiden suoritteiden maksullisuudesta antamaa asetusta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin alusrekisterisuoritteista perittävistä maksuista on erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2022.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Lainsäädäntöneuvos
Elina Isoksela

Liite

MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet

Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet

1.1 Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994), yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisista suoritteista perittävät maksut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitetut suoritteet
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 3 600 3 000, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös:
– uuden toimintayksikön perustaminen 2 750 2 250,jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– muu muutospäätös 900 750, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevaan lupaan, uuden toimintayksikön perustamista koskevaan luvan muutospäätökseen tai muuhun luvan muutospäätökseen liittyvä toimintayksikön tarkastus 1 500 €/toimintayksikkö
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevaan lupaan, uuden toimintayksikön perustamista koskevaan luvan muutospäätökseen tai muuhun luvan muutospäätökseen liittyvä toimintayksikön tarkastus aluehallintoviraston etätarkastuksena 1 000 €/ toimintayksikkö
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin:
– palveluasumistoiminta 1 200
– muu toiminta 670
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin:
– palveluasumisyksikön lisääminen 750
– uuden kunnan lisääminen 150
– muu muutos 370
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu (vuosikertomukset tarkastusmaksu) 370
Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetut suoritteet
– uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 4 300 /toimintayksikkö tai toimipaikka 3 500 /toimintayksikkö tai toimipaikka, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka 960/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 600 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta 800/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin Tämä maksu peritään myös palveluntuottajalta, joka muuttaa uusiin toimitiloihin tiloja hallitsevan palveluntuottajan mukana, mutta tekee lupansa muutoshakemuksen myöhemmin kuin 2 kk kuluessa tiloja hallitsevan palveluntuottajan muuttoilmoituksesta. 600 € /enintään 5 toimintayksikköä tai toimipaikkaa, lisäksi 300 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä tai toimipaikalta 500 € /enintään 5 toimintayksikköä tai toimipaikkaa, lisäksi 250 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä tai toimipaikalta, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– yksityisten terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen 288 240, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– muu luvan muutospäätös 480 400, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Mukana muuttavan palveluntuottajilta luvan muutospäätöksen maksu, jos1) usea samassa tilassa toimiva palveluntuottaja muuttaa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin ja tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta peritään uuden toimipaikan perustamista koskeva maksu; ja 2) mukana muuttava panee luvanmuutoksen vireille 2 kuukauden kuluessa tiloja hallitsevan palveluntuottajan muuttopäivästä Elleivät molemmat ehdot toteudu, peritään mukana muuttavalta maksu uuden toimintayksikön  tai toimipaikan perustamisesta toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin. 300 250, jos mukana muuttava hakee lupamuutostaan sähköisessä asiointijärjestelmässä
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (9 a §) 288 240, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Ilmoituksenvaraisten rekisteritietojen muutoksen rekisteröinti yksityisten palvelujen antajien rekisteriin jos kyseessä on uuden toimipaikan tai toimitilan lisäys tai sijainnin muutos taikka palvelualojen lisäys 96 80, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksu (vuosikertomuksen tarkastusmaksu) 200
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteristä 20
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) tarkoitetut suoritteet
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen käsittely 600
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen muutoksen käsittely 200
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettu vastuuhenkilön hyväksyminen 240

Jos samalla hakemuksella tai ilmoituksella tehdään lupaan tai rekisteröintiin useita muutoksia, peritään muutosten käsittelystä korkeintaan vastaavanlaista uutta lupaa tai rekisteröintiä vastaava maksu.

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta 40 % tuloutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksujen tulouttamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1053/2011).

1.2 Alkoholilain (1102/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät maksut

1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 780
2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos a) luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa, b) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa tai c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa. Tällöin yhdestä anniskeluluvasta peritään kohdan 1 mukainen maksu ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu. 540
3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa, kun määräaikaisuuden kesto on enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa 540
4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 396
5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus Jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta. 270
6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta 270
7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 540
8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, €/ tilaisuus tai tapahtuma. 114
9. Anniskelualueen muutoslupa 270
10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 114
11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 270
12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 114
13. Muu anniskelua koskeva lupa 270
14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 540
15. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, jos a) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa b) luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa. Tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään kohdan 14 mukainen maksu ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu 270
16. Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 270
17. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 192
18. Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 492
19. Luovutuspaikan hyväksyminen 492
20. Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen 492

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty. Mikäli hakemusten käsittelyssä on kyse kohdassa 5 tarkoitetusta yhteiskäsittelystä ja käsittelyn kohteena oleva lupahakemus peruutetaan, perittävät maksut eivät yhteiskäsittelyn purkautuessa voi ylittää yhteismäärältään kohdan 4 mukaista euromäärää.

Alkoholilainsäädännön nojalla perityistä tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista tuloutetaan 26 prosenttia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

1.3 Muut päätökset

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) mukaiset päätökset
– suppea hankelupa: hankkeessa yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen 650
– normaali hankelupa: hankkeessa yksi tai useampi osahanke, toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella 1 080
– laaja hankelupa: hankkeessa huomattavan paljon erilaisia osahankkeita, toimenpiteiden vakavuusluokat vaihtelevat 2 700
– hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn 325
– hankeluvan muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä 110
– hankkeen suunnittelijan pätevyys 215
– hankeluvan takautuvasta arvioinnista peritään erikseen maksu, joka määräytyy takautuvaan arviointiin käytetyn työajan perusteella työtunnin hinnan ollessa 80 € / h.
Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset
– eläinkuljettajalupa 680
– eläinkuljettajalupa, jos luvanhakijalla on vain yksi kuljetusväline 370
– muutos eläinkuljettajalupaan 310
– maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 205
– maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus, joka myönnetään eläinkuljettajaluvan tai eläinkuljettajaluvan muutoksen yhteydessä 115
– maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 78
Eläinsuojelulain (247/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset suoritteet
Eläinnäyttelylupa (liikkuva ja pysyvä näyttely)
– sirkus ja eläintarha 525
– kotieläinpiha 325
– luvan muutos 250
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 215
Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukainen kelpoisuustodistus tai väliaikainen kelpoisuustodistus 63
Eläintautilain (76/2021) 13 §:n mukainen päätös pitopaikan terveysluokasta 80 €/ h
Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan uusintatarkastus valvonta-asetuksen (2017/625) 79 art 2 kohdan c alakohdan nojalla 80 €/ h
Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut suoritteet
Laboratorion toimilupa
– Laajan toiminnan laboratorio. Laajalla laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan potilashoidon kannalta kriittistä tai menetelmällisesti vaativaa tai monenlaisia tutkimuspyyntöjä sisältävää kliinisen mikrobiologian laboratoriotoimintaa. Lisäksi laajalla laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan laboratorion toimintaa silloin, kun laboratorio toimii valvovana laboratoriona. 500
– Suppean toiminnan laboratorio. Suppealla laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminnan harjoittamista edellä kuvattua laajan laboratoriotoiminnan kriteereitä suppeammassa laajuudessa. 300
Tartuntatautilain mukaisten ilmoitusten käsittely
– Laboratorion kliinisen mikrobiologian asiantuntijan vaihtuminen 250
– Tutkimusalan vaihdos 250
– Merkittävä tutkimusnimikkeiden lisäys 250
– Uusi alihankintalaboratorio tai valvottava toimipiste 250
– Muu merkittävä muutos 250
Tartuntatautilain mukaisiin maksuihin lisätään lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 18 §:n mukaisen lausunnon maksu.
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 3
Naudanlihan tarkastusmaksu/ruho Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 15
Muiden eläinten lihantarkastusmaksu/ruho Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 2,70
Jos lihantarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00–22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00–8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50 prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen 400
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 380
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely 115
Elintarvikelain (23/2006) mukainen alkoholijuomamyymälän tarkastus 230
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 160
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa kun hakijana yhteisö ja sovittelijoita on enemmän kuin yksi 260
Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettuun lakiin (1075/2000) perustuvat päätökset
– Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 720 600, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos, jossa on kyse lain 5 §:ssä tarkoitetun vastaavan hoitajan muutoksesta ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinnin muutoksesta kiinteistönvälitysliikkeeksi tai jommastakummasta muutoksista 324 270, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos (5 a §) 348 290, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen 125
Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitettu lupa 315
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 590
Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti 425
Asiakasvaroja vastaanottavien luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti 720
Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteritietojen muutos 210
Luotonantajaksi tai luotonvälittäjäksi rekisteröidyn ilmoitus asiakasvarojen vastaanottamisesta tai asiakasvaroja vastaanottavien luotonantajien tai luotonvälittäjien vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos 420
Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018)
Perintätoiminnan harjoittajan rekisteröinti 720 600, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Perintätoiminnan harjoittajan perintätoiminnasta vastaavaa henkilöä koskeva rekisteritietojen muutos 324 270, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Perintätoiminnan harjoittajan vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos. 348 290, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
Lupa löytötavaralaissa (778/1988) tarkoitetun löytötavaratoimiston pitämiseen 505
Löytötavaratoimiston pitämistä koskevan luvan muutos 210
Hakemuksesta tehtävä metsästyslain (615/1993) 23 §:n mukainen päätös metsästyksen rajoittamisesta 80 €/ tunti Lisäksi asian käsittelyyn liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti.

1.4 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaiset suoritteet

Rahanpesun valvontarekisteriin merkitseminen
– valuutanvaihtotoiminnan ja yrityspalvelun rekisteröinti 425 355, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä
– valuutanvaihtotoiminnan ja yrityspalvelun harjoittajan vastuuhenkilöitä koskeva rekisteritietojen muutos 290
– muu rekisteröinti 240 200, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä

1.5 Asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut alennetun omakustannusarvon mukaiset suoritteet

Yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös 355
Toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta 250
Kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen 250
Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös 250
Talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen 200 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä maksun 50 prosenttia tätä alempana erityisestä sosiaalisesta syystä tai jos luonnollisen henkilön tallettama määrä on suoritemaksua pienempi. Jos talletuksesta tai vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 66 euroa. Lisäksi talletuksen tai vakuuden vastaanottamiseen liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti.
2 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen suoritteet
2. 1 Varhaiskasvatuslain (540/2018) nojalla perittävät maksut
Uuden yksityisen palveluntuottajan rekisteröinti 670
Rekisteröidyn palveluntuottajan uuden toimipaikan rekisteröintipäätös 370
Rekisteröidyn palveluntuottajan vastuuhenkilön vaihtumisen rekisteröintipäätös 100
Rekisteröidyn palveluntuottajan yhden tai useamman muun olennaisen samalla kertaa ilmoitetun muutoksen rekisteröintipäätös kuten– Yksikön laajennus (henkilöstömäärän muutos, paikkaluvun muutos)– Yrityskauppa, sulautuminen– Toimipaikan muutto toiseen osoitteeseen 370/toimipaikka
Lopetusilmoituksen käsittely maksuton
Rekisteröidyn palveluntuottajan toimipaikan nimen muutos maksuton
Rekisteröidyn palveluntuottajan osoitteenmuutos maksuton
Rekisteröidyn palveluntuottajan toimipaikan palvelukielen muutos maksuton
Rekisteriote yksityisten palvelujen antajien rekisteristä 20

2.2 Erivapaudet

Perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille 350

2.3. Hautaustoimilain (457/2003) nojalla perittävät maksut

Lupa hautausmaan perustamiseen 1 100
Lupa yksityisen haudan perustamiseen 440
Lupa ylläpitää krematoriota 840
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 215
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa, jos vainajan henkilöllisyys tai vainajien lukumäärä ei ole tiedossa lupa-asiaa vireille pantaessa (joukkohaudat, historialliset haudat) 880
3 Ympäristölupavastuualueen suoritteet

Ympäristölupavastuualueen suoritteet ovat asetuksen 2 §:ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita.

3.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset ympäristöluvat ja muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Ympäristölupien suoritemaksut toiminnan mukaan

Direktiivilaitokset ja muut laitokset (ympäristönsuojelulain liite 1, taulukot 1 ja 2)
Metsäteollisuus
– sellutehdas (80–140 htp) 57 760
– paperi- tai kartonkitehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40–70 htp) 28 890
– lastulevy- tai kuitulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas (40–70 htp) 28 885
– kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5–12,5 htp) 5 250
– sahalaitos (10–15 htp) 6 570
– puun kyllästämö (15–25 htp) 10 505
– muu puuta tai puutuotteita kemikaaleilla suojaava laitos (15–25 htp) 10 505
Metalliteollisuus
– malmien pasutuslaitos tai sintraamo (70–120 htp) 49 885
– rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60–100 htp) 42 010
– muita kuin rautametalleja valmistava tehdas, ei kuitenkaan kylmäprosessit langanveto, valssaus ja syväveto (70–120 htp) 49 885
– valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30–50 htp) 21 010
– akkutehdas (15–25 htp) 10 505
– rautametallin valssaamo (40–70 htp) 28 885
– rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö (20–35 htp) 14 445
– laivatelakka (20–35 htp) 14 445
– pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (20–35 htp) 14 445
Energian tuotanto
– voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on
 – yli 300 megawattia (MW) (40–60 htp) 26 260
 – yli 150 MW – 300 MW (25–43 htp) 17 865
 – 50–150 MW (15–25 htp) 10 505
 – alle 50 MW (7–10 htp) 4 465
– ydinvoimalaitos (50–100 htp) 39 390
– hiilidioksidin talteenottolaitos (20–40 htp) 15 750
Kemianteollisuus
– titaanidioksidia valmistava tehdas (60–100 htp) 42 010
– hiilen oksideja valmistava tehdas (7,5–12,5 htp) 5 250
– muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä valmistava tehdas (50–85 htp) 35 455
– orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45–78 htp) 32 295
– öljyn- tai kaasunjalostamo (70–120 htp) 49 885
– muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40–70 htp) 28 885
– muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai mastisointiprosessi (25–43 htp) 17 865
– tekokuituja valmistava tehdas (60–100 htp) 42 010
– räjähteitä, kasvinsuojeluaineita tai biosidejä valmistava tehdas (50–85 htp) 35 455
– seoslannoitteita valmistava tehdas (70–120 htp) 49 885
– lääkeaineita sisältäviä tuotteita tai välituotteita valmistava tehdas (25–43 htp) 17 865
– pesuaineita valmistava tehdas (12–20 htp) 8 395
– mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas (20–40 htp) 15 750
– alkoholitehdas (15–25 htp) 10 505
– tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25–43 htp) 17 865
Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
– polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
– säiliötilavuus on vähintään 1 000 m3 ja alle 50 000 m3 (4–8 htp) ilmoitusmenettelyssä 3 145
– säiliötilavuus on vähintään 1 000 m3 ja alle 10 000 m3 (8–14 htp) kun tarvitaan ympäristölupa 10 500
– säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3 (14–25 htp) kun tarvitaan ympäristölupa 10 240
– kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristustoiminta (50–85 htp) 35 455
– kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka kovahiilen tai sähkögrafiitin valmistuslaitos (20–35 htp) 14 445
– koksaamo (70–120 htp) 49 885
– orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat, mukaan lukien toiminnat joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineista (20–35 htp) 14 445
Kemikaalivaraston (1 000–50 000 m3) ilmoituksen käsittely (4–8 htp) 3 145
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
– kaivostoiminta
 – louhintamäärä yli 500 000 t/a (75–125 htp) 52 514
 – louhintamäärä 100 000–500 000 t/a (40–70 htp) 28 885
 – louhintamäärä alle 100 000 t/a (30–40 htp) 18 380
– koneellinen kullankaivuu
 – vuotuinen kaivumäärä alle 500 m3 (3 htp) ilmoitusmenettelyssä 1 485
 – vuotuinen kaivumäärä alle 3 000 m3 (4–8 htp) kun vesitalous- tai ympäristölupa 3 155
 – vuotuinen kaivumäärä 3 000–10 000 m3 (8–12 htp) 5 270
 – vuotuinen kaivumäärä yli 10 000 m3 (12–16 htp) 7 360
– malmin tai mineraalin rikastamo (40–70 htp) 28 885
– turvetuotanto
 – tuotantoalue yli 150 hehtaaria (40–60 htp) 26 260
 – tuotantoalue yli 50–150 hehtaaria (25–40 htp) 17 070
 – tuotantoalue yli 10–50 hehtaaria (15–25 htp) 10 505
 – tuotantoalue enintään 10 hehtaaria (8–12 htp) 5 258
– sementtiklinkkeri- tai sementtitehdas (30–50 htp) 21 010
– kalkkitehdas (25–43 htp) 17 865
– mineraalivillatehdas tai muu mineraalien sulatus (30–50 htp) 21 010
– lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25–43 htp) 17 865
– keraamisia tuotteita valmistava tehdas (15–25 htp) 10 505
– kipsilevytehdas (25–43 htp) 17 865
– kivenlouhimo, kun vuosittainen louhintamäärä on vähintään 200 000 m3 (yli 30–40 htp) 18 370
– kivenlouhimo, kun vuosittainen louhintamäärä on vähemmän kuin 200 000 m3 (20–30 htp) 13 134
– kiinteä murskaamo (10–20 htp) 7 875
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
– nahkatehdas (30–50 htp) 21 010
– turkismuokkaamo (15–25 htp) 10 505
– kuitukangastehdas, tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12–21 htp) 8 670
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
– maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (25–43 htp) 17 865
– sokeritehdas (25–43 htp) 17 865
– tärkkelystehdas (25–43 htp) 17 865
– kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka margariinitehdas (25–43 htp) 17 865
– vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15–25 htp) 10 505
– teurastamo (25–43 htp) 17 865
– panimo, siideriä tai viiniä valmistava tehdas, muu virvoitus- tai alkoholijuomatehdas tai hiivatehdas (15–25 htp) 10 505
– luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas (15–25 htp) 10 505
– muu kuin edellä tarkoitettu kasvi- tai eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden tai rehujen käsittely- ja jalostuslaitos (15–25 htp) 10 505
Kalankasvatus
– kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
 – lisäkasvu yli 100 000 kg/a (30–50 htp) 21 010
 – lisäkasvu 30 000–100 000 kg/a (20–30 htp) 13 135
 – lisäkasvu alle 30 000 kg/a (10–20 htp) 7 875
– luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (8–14 htp) 5 775
Eläinsuojat ja turkistarhat
Maksuluokka 1 (25–40 htp): Eläinsuoja, joka on tarkoitettu– vähintään 400 lypsylehmälle (4 320 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 800 lihanaudalle (4 560 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 1 000 emolehmälle (4 300 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 1 000 täysikasvuiselle emakolle (2 600 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 4 000 lihasialle (4 000 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 120 000 munituskanalle (8 400 eläinyksikköä tai suurempi) tai– vähintään 200 000 broilerille (6 000 eläinyksikköä tai suurempi) Turkistarha, joka on tarkoitettu– vähintään 8 000 siitosnaarasminkille tai -hillerille tai yhteensä vähintään 49 600 minkille tai hillerille (1 440 eläinyksikköä tai suurempi) tai– vähintään 2 400 siitosnaarasketulle tai -supille tai yhteensä vähintään 16 800 ketulle tai supille (984 eläinyksikköä tai suurempi). Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 4 000. 17 070
Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai suurempi kuin yllä suluissa mainitun sen tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi.
Maksuluokka 2 (15–25 htp): Eläinsuoja, joka on tarkoitettu– vähintään 200 lypsylehmälle (2 160 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 400 lihanaudalle (2 280 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 500 emolehmälle (2 150 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 500 täysikasvuiselle emakolle (1 300 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 2 000 lihasialle (2 000 eläinyksikköä tai suurempi),– vähintään 60 000 munituskanalle (4 200 eläinyksikköä tai suurempi), tai– vähintään 100 000 broilerille (3 000 eläinyksikköä tai suurempi). Turkistarha, joka on tarkoitettu– vähintään 4 000 siitosnaarasminkille tai -hillerille tai yhteensä vähintään 24 800 minkille tai hillerille (720 eläinyksikköä tai suurempi) tai– vähintään 1 400 siitosnaarasketulle tai -supille tai yhteensä vähintään 9 800 ketulle tai supille (574 eläinyksikköä tai suurempi). Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 2 000. 10 505
Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai suurempi kuin yllä suluissa mainitun, sen tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi.
Maksuluokka 3 (10–13 htp):– Muu eläinsuoja tai muu turkistarha 6 040
Liikenne
– satama tai lastaus- taikka purkulaituri (20–34 htp) 14 180
– suuri lentoasema (50–85 htp) 35 453
– muu lentoasema (25–43 htp) 17 865
– kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12–21 htp) 8 670
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
– jätevedenpuhdistamo
 – jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 100 000 (40–60 htp) 26 257
 – jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000–100 000 (25–40 htp) 17 070
 – jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000–50 000 (15–25 htp) 10 505
 – jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan vähintään 100 ja alle 4 000 tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin (10–15 htp) 6 570
– teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, direktiivilaitos (25–40 htp) 17 070
– teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, muut (10–20 htp) 7 875
– kaatopaikka
 – vaarallisen jätteen kaatopaikka (40–60 htp) 26 255
 – tavanomaisen jätteen kaatopaikka (40–60 htp) 26 255
– pysyvän jätteen kaatopaikka (valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen 331/2013 3 §:n 3 kohta)
 – yli 100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (20–30 htp) 13 135
 – 50 000–100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (15–20 htp) 9 195
– ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue (40–65 htp) 27 575
– ympäristönsuojelulain 113 §:ssä tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue (30–50 htp) 21 010
– vaarallisen jätteen polttolaitos (80–140 htp) 57 760
– muu jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108–110 §:ää sekä lain 107 §:n 2 momentin 2 kohdan c, f ja g alakohdan mukainen toiminta (40–65 htp) 27 575
– ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos (15–30 htp) 11 825
–laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä vähintään 50 000 tonnia vuodessa (yli 30–50 htp) 21 010
– laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä enintään 50 000 tonnia vuodessa (15–30 htp) 11 825
– vaarallisen jätteen maanalainen varastointi (70–120 htp) 49 885
– ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 13 h tarkoitettu vaarallisen jätteen väliaikainen varastointi (10–20 htp) 7 875
– jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, kun kyseessä on pelkästään vaarallisen jätteen väliaikainen varastointi (muussa varastossa kuin IED-laitoksessa) (ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 13 f tarkoitettu muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu)(5–10 htp) 7 875
– kompostointilaitos (15–30 htp) 11 825
– biokaasulaitos (20–40 htp) 15 750
– vesialueen täytöt, jossa käytetään jätemateriaaleja (15–30 htp) 11 825
– pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, jos jätteen määrä on yli 200 000 tonnia vuodessa (yli 30–40 htp) 21 010
– pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, jos jätteen määrä on 50 000–200 000 tonnia vuodessa (15–30 htp) 11 825
– muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä yli 50 000 tonnia vuodessa (yli 30–40 htp) 21 010
– muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähintään 20 000 ja enintään 50 000 tonnia vuodessa (15–30 htp) 21 010
Muu toiminta
– muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitettu lannoitetehdas (10–20 htp) 7 875
– öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, tuntihintainen laskutus 66 euroa/h.
Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (6–10 htp) 4 202

1. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 29 §), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain71 §), direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) tai määräaikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

2. Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan taulukon mukaiseen käsittelymaksuun voidaan lisätä muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen taulukon mukaisista maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

3. Luvan raukeamista (ympäristönsuojelulaki 88 §) koskevasta päätöksestä peritään maksu, joka on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Samanaikaisesti tehdystä luvan raukeamista ja jälkihoitotoimien vahvistamista (ympäristönsuojelulaki 94 §) koskevasta päätöksestä peritään 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

4. Ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisessa ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyssä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeampaan maksuun lisätään toisen toiminnan maksusta 50 %.

5. Jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua tai 1–3 kohdassa tarkoitettua henkilötyöpäivien määrää pienempi tai suurempi, maksu voidaan periä:

– 10 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 10 prosentilla;

– 20 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 20 prosentilla;

– 30 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 30 prosentilla;

– 40 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 40 prosentilla;

– 50 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 50 prosentilla.

6. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla siirtämän asian ja ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin 1) ja 2) - kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

7. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia, lainsäädännön tai lupapäätöksen edellyttämän suunnitelman, selvityksen tai muun niitä vastaavan käsittely, eräiden ympäristöllisen lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetussa laissa (764/2019) tarkoitettu menettely taikka jos taulukon tai kohtien 1–6 mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 66 euroa/h.

3.2. Vesilain (587/2011) mukaiset vesitalousasiat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
– poikkeus vesilain 2 luvun 11 §:n kiellosta (3–5 htp) 2 100
Vesilain 3 luvun mukaiset asiat
– silta tai kuljetuslaite (4–8 htp) 3 145
– johto (3–5 htp) 2 100
– ruoppaus, joen ruoppaus kunnostustarkoituksessa, kiviaineksen otto, vesialueen täyttö tai läjitys vesialueelle
 – yli 200 000 m3 ktr (30–50 htp) 21 010
 – yli 20 000–200 000 m3 ktr (15–30 htp) 11 825
 – yli 4 000–20 000 m3 ktr (10–15 htp) 6 565
 – 2 000–4 000 m3 ktr (5–10 htp) 3 950
 – alle 2 000 m3 ktr (2,5–4,5 htp) 1 835
– pohjapato tai muu kiinteä pato
 – suuri padotusalue (koko yli 4 km2 ) (25–35 htp) 15 750
 – keskikokoinen padotusalue (koko 0,1–4 km2 ) (15–25 htp) 10 505
 – pieni padotusalue (koko alle 0,1 km2) (10–15 htp) 6 565
– tekojärvi sisältäen säännöstelyn
 – yli 50 km2 (150–250 htp) 105 030
 – yli 10–50 km2 (100–150 htp) 60 275
 – 1–10 km2 (50–100 htp) 39 380
 – alle 1 km2 (20–50 htp) 18 380
– rantojen pengerrys ja joen perkaus kuivatushyödyn tarkoituksessa
 – kuivatusalue yli 1 000 hehtaaria (40–70 htp) 28 885
 – kuivatusalue 400–1 000 hehtaaria (20–35 htp) 14 445
 – kuivatusalue alle 400 hehtaaria (10–18 htp) 7 360
– laivalaituri (10–15 htp) 6 565
– vähintään 20 venepaikan laituri (6–10 htp) 4 200
– alle 20 venepaikan laituri (3–5 htp) 2 100
– pelkästään yksityistä tarvetta varten vireille pantu asia (laiturin rakentaminen, täyttö, ruoppaus tai näiden yhdistelmä) (1–2 htp) 785
– kalatien rakentaminen (8–13 htp) 5 520
– kalataloudellinen tai luonnonsuojelutarkoituksessa tehtävä kunnostus (4,5–7 htp) 3 025
– maa-aineksen ottaminen yli 25 ha:n alueelta tai ottomäärän ollessa yli 200 000 m3 vuodessa (30–50 htp) 21 010
– maa-aineksen ottaminen ottomäärän ollessa 20 000–200 000 m3 (15–30 htp) 11 825
– muu maa-aineksen ottaminen (8–15 htp) 6 040
– muu vesilain 3 luvun mukainen hanke (5–10 htp) 3 950
Veden ottamista koskevat asiat (4 luku)
– pinta- ja pohjaveden ottaminen yli 2 000 m3/d (10–20 htp) 7 875
– pinta- ja pohjaveden ottaminen 500–2 000 m3/d (8–13 htp) 5 520
– muu vedenottoasia (3,5–6,5 htp) 2 630
– suoja-alueen määrääminen (20–30htp) 13 135
– tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle (10–18 htp) 7 360
– muu pohjavettä koskeva asia (2,5–4,5 htp) 1 835
Ojitusta koskevat asiat (5 luku)
– kuivatusalue yli 500 ha (40–60 htp) 26 255
– kuivatusalue 100–500 ha (20–30 htp) 13 135
– kuivatusalue alle 100 ha (8–16 htp) 6 305
– muu ojitusta koskeva asia (3–5 htp) 2 100
Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen (6 luku)
– vesialue yli 4 km2 (35–45 htp) 21 010
– vesialue yli 1–4 km2 (25–35 htp) 15 750
– vesialue 0,1–1 km2 (15–25 htp) 10 505
– vesialue alle 0,1 km2 (10–15 htp) 6 565
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat (7 luku)
– yli 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (110–200 htp) 81 400
– 10–50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (60–110 htp) 44 640
– alle 10 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (25–40 htp) 17 070
Voimalaitosta koskevat asiat (8 luku)
– voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä (60–110htp) 44 640
– voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely (150–260 htp) 107 655
– voimalaitos ja 10–50 km2:n vesialueen säännöstely (110–180 htp) 76 140
– voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely (75–130 htp) 53 835
– mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala (15–30 htp) 11 825
– muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva asia (20–50 htp) 18 380
Puutavaran uittoa koskevat asiat (9 luku)
– yksi vakinainen toimintapaikka (10–18 htp) 7 360
– lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta toimintapaikkaa kohti 2 320
– muu uittoa koskeva asia (2,5–4,5 htp) 1 835
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
– julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (15–25 htp) 10 505
– yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (7–13 htp) 5 245
– väylän muuttaminen tai lakkauttaminen tai turvalaitteen asentaminen (3,5–6,5 htp) 2 630
Vesilain 12 luvun mukaisen vesioikeudellisen yhteisön perustaminen tai lakkauttaminen tai muu vesioikeudellista yhteisöä koskeva asia (2-6 htp) 2 100

1. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

2. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään käsittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja sen kohtien 1–6 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan taulukon mukaisesta maksusta.

3. Jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua tai 1–2 kohdassa tarkoitettua määrää pienempi tai suurempi, maksu voidaan periä:

– 10 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 10 prosentilla;

– 20 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 20 prosentilla;

– 30 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 30 prosentilla;

– 40 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 40 prosentilla;

– 50 prosenttia pienempänä tai suurempana, jos työmäärä ylittää tai alittaa taulukossa mainitun tai 1–3 kohdassa tarkoitetun työmäärän vähintään 50 prosentilla.

4. Jos kysymyksessä on muu vesilain mukainen asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 66 euroa/h.

5. Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää.

3.3. Muut suoritteet
Korvausasia 66 euroa/h, enintään kuitenkin 9 900 euroa
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 130
Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun hallintopakkoasian tai korvausasian käsittelystä ei peritä maksua.
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana (vesilain 18 luvun 12 §) 960
Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen lausuma (1–2 htp) 715
4 Työsuojelun vastuualueen suoritteet
Asbestipurkutyölupa 700
Panostajan pätevyyskirja 315
Panostajan uusi kortti 95
Ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 335
Panostajalain (423/2016) mukainen asiantuntijan hyväksyminen 100
Ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 325
Ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 350
Ulkomailla suoritetun asbestipurkutyöntekijän tutkinnon tunnustaminen 200
Työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 200
Aluehallintoviraston myöntämät työsuojelua koskevat poikkeusluvat eri säädösten nojalla 350

Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa (395/2012) tarkoitetut alusten käyttöönottotarkastukset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut. Maksut määritellään työhön käytettyyn aikaan perustuen. Työtunnin hinta on 80 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset.

5 Muut suoritteet
Muu kuin edellä olevissa kohdissa mainittu hakemuksesta tehtävä päätös tai muu aluehallintoviraston maksullinen suorite 80 €/tunti
Diaaritodistus 35
Lainvoimaisuustodistus 35
Muu pyynnöstä annettu todistus lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta 25
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 40

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.