1216/2021

Helsingissä 22.12.2021

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 14 §,

muutetaan 2 §:n 28 kohta ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 28 kohta laissa 395/2013 ja 7 § osaksi laissa 1305/2007, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1399/2010, 395/2013, 1131/2013, 378/2015, 1720/2015, 181/2016 ja 1225/2018, uusi 29 kohta seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


28) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

29) voimalaitoksella tietyllä  alueella  toimivaa  toiminnallista  kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalaitosalueella ylijäämälämpöä tai ympäristön lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskokonaisuuteen.

7 §

Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine sekä valopetroli on tehtävä tunnistettavaksi.

Valmisteverotuslain 12, 13, 75 ja 79 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on velvollinen tekemään polttoaineen tunnistettavaksi. Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi viimeistään valmisteverotuslain 14 §:ssä säädettynä ajankohtana.

Verohallinto voi vapauttaa polttoaineen 1 momentissa säädetystä menettelystä, jos se ei ole teknisesti mahdollista.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä polttoaineen tunnistettavaksi tekemisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 212/2021
VaVM 29/2021
EV 199/2021

Helsingissä 22.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.