1147/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 4 § ja

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

2 luku

Tunnustamisjärjestelmiin liittyvät säännökset

4 §
Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava taho ja toimivaltaisten viranomaisten tehtävät

Opetushallitus päättää muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta säänneltyyn ammattiin, jollei muualla toisin säädetä. Opetushallitus on toimivaltainen viranomainen ammattipätevyysdirektiivin mukaisissa menettelyissä Suomessa sääntelemättömien ammattien osalta, jollei muualla toisin säädetä. Oikeudesta harjoittaa ammattia toisessa maassa hankitun ammattipätevyyden perusteella päättää sama taho, joka myöntää oikeuden kyseisen ammatin harjoittamiseen Suomessa suoritetun tutkinnon tai koulutuksen perusteella.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava taho voi tarvittaessa pyytää yliopistolta, korkeakoululta, muulta oppilaitokselta tai koulutuksen järjestäjältä päätöksenteon tueksi lausunnon. Lausunnon antava taho voi periä lausunnosta sitä pyytäneeltä omakustannusarvon mukaisen maksun noudattaen valtion maksuperustelakia (150/1992).

Ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvien toimivaltaisten viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja huolehdittava keskinäisestä avunannosta unionin tunnustamissäännöksissä asetettujen määräaikojen puitteissa.

13 a §
Hakemuksen käsittelystä perittävän maksun ja päätösmaksun suorittaminen

Edellä 13 §:ssä tarkoitettua ammattipätevyyden tunnustamispäätöstä koskevan hakemuksen käsittelyn jatkaminen Opetushallituksessa sen vireilletulon jälkeen edellyttää, että käsittelystä perittävä maksu on suoritettu 14 päivän kuluessa hakemuksen vireille tulosta. Hakemus raukeaa, jos hakemuksen käsittelystä perittävää maksua ei ole suoritettu mainitussa määräajassa.

Päätöksen saaminen ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan hakemukseen edellyttää, että päätösmaksu on maksettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Lain 13 a § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2022.

HE 155/2021
SiVM 11/2021
EV 179/2021

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.