1123/2021

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022-2024

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräiden käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevien asioiden hakemusmaksuista.

2 §
Käräjäoikeuden hakemusmaksut

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä käräjäoikeudessa peritään 270 euroa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Seuraavien hakemusasioiden käsittelystä peritään hakemusmaksut seuraavasti:

1) avioero:

a) avioliiton purkamista koskeva hakemus, 210 euroa, jollei b alakohdassa toisin säädetä;

b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa;

2) tuomioistuinsovittelu:

a) jos sovittelua ei aloiteta, 100 euroa;

b) jos sovittelu aloitetaan, 270 euroa;

3) konkurssi:

a) konkurssiin asettamista koskevassa asiassa hakijalta 320 euroa, jollei velallista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta konkurssipesältä 690 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 800 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 320 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta kuin a–d alakohdassa tarkoitetusta asiasta hakijalta 320 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, riitauttajalta kuten riita-asiassa;

4) saneerausmenettely:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 320 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 1 060 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu kuin a tai b alakohdassa tarkoitettu asia 320 euroa;

5) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukainen asia 270 euroa; velallisen ollessa hakijana asia on kuitenkin maksuton.

3 §
Hovioikeuden hakemusmaksu

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 270 euroa.

4 §
Markkinaoikeuden hakemusmaksu

Muun hakemusasian kuin markkinaoikeudellisen asian käsittelystä markkinaoikeudessa peritään hakemusmaksua 270 euroa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Maksun perimiseen suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Piritta Koivukoski-Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.