1092/2021

Helsingissä 9.12.2021

Valtioneuvoston asetus vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta hankkeisiin, jotka koskevat vesialan osaamisen kasvua ja kansainvälistymistä. Avustusta myönnetään ja maksetaan valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävään avustukseen sovelletaan lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) säädettyjä yleisiä edellytyksiä ja mainitun asetuksen 25−29 artiklassa säädettyjä tukimuotokohtaisia edellytyksiä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan vesialalla vesihuoltoon, vesistöjen säännöstelyyn, tulva- ja kuivuusriskien hallintaan, maankuivatukseen ja kasteluun, patoturvallisuuteen, vesistörakenteiden ylläpitoon, vesien suojeluun, vesistöpäästöjen hallintaan sekä muuhun pinta- ja pohjavesivarojen käyttöön, seurantaan ja hoitoon liittyvää yhteiskunnan toimintaa.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

4 §
Avustettavat hankkeet

Valtionavustusta voidaan myöntää kestävän kehityksen tavoitteita, kiertotaloutta tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviin hankkeisiin, joilla:

1) luodaan ja kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä vesialalla;

2) edistetään toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla;

3) edistetään vesialan ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä; taikka

4) vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua tai kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–3 kohdassa tarkoitetuilla tavoilla.

Avustusta voidaan myöntää myös 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden yhdistelmiin.

5 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava ennen hankkeen tai sen toimintaa koskevien töiden aloittamista.

6 §
Harkinta ja avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustuksen myöntämisen on perustuttava kokonaisharkintaan, jossa on arvioitava hankkeen odotettu vaikuttavuus vesialan osaamisen kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa, hankkeen kansainvälistymisedellytykset sekä hankkeen kustannustehokkuus, laatu ja toteuttamiskelpoisuus.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta:

1) avustusta ei saa myöntää mainitun asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle;

2) avustusta ei saa myöntää eikä myönnettyä avustusta antaa, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä; ja

3) avustuksella on oltava mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kannustava vaikutus.

7 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille, muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille, ei kuitenkaan valtion virastoille ja liikelaitoksille. Avustus voidaan myöntää myös useamman kuin yhden toimijan yhteenliittymän yhteisen hankkeen toteuttamiseksi, jolloin avustus myönnetään päähakijalle.

8 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 75 prosenttia.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, avustuksen enimmäismäärä määräytyy 1 momentissa säädetystä poiketen mainitun asetuksen tukimuotokohtaisten edellytysten mukaisesti, mutta on aina enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

9 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin hankkeen välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

1) henkilöstökustannukset;

2) matkakustannukset;

3) toteuttamisen välittömät hankintakustannukset;

4) vaikutusten seurannan kustannukset;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut hankkeen toteuttamisen kustannukset.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, hyväksyttävät kustannukset määräytyvät kuitenkin mainitun asetuksen tukimuotokohtaisten edellytysten mukaisesti.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2026.

Helsingissä 9.12.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Vilja Klemola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.