1081/2021

Helsingissä 9.12.2021

Valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään energian alkuperätakuista annetun lain (1050/2021) 4, 6 ja 14 §:n nojalla:

1 §
Sähkön alkuperätakuun sisältämät tiedot

Sähkön alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä;

2) maininta siitä, että alkuperätakuu koskee sähköä;

3) energialähde, josta sähkö on tuotettu, sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

4) maininta, jos sähkö on tuotettu tehokkaalla yhteistuotannolla, sekä 2 §:n 4–8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) maininta, jos energiantuotantolaitos on 4 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä, sekä tukijärjestelmän tyyppi;

6) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja yksilöivä tunnistenumero.

2 §
Tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperätakuun sisältämät tiedot

Tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä;

2) maininta siitä, että alkuperätakuu koskee tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettua sähköä;

3) tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

4) sen polttoainelähteen alempi lämpöarvo, josta sähkö on tuotettu;

5) sähkön kanssa tuotetun lämmön määrä ja käyttötarkoitus;

6) sen tehokkaasta yhteistuotannosta saatavan sähkön määrä, jonka alkuperätakuu kattaa;

7) primäärienergian säästöt, jotka on laskettu energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU liitteen II f kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen perusteella;

8) energiantuotantolaitoksen nimellinen sähkö- ja lämpöhyötysuhde;

9) maininta, jos energiantuotantolaitos on 4 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä, sekä tukijärjestelmän tyyppi;

10) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja yksilöivä tunnistenumero.

3 §
Kaasun alkuperätakuun sisältämät tiedot

Kaasun alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä;

2) maininta siitä, että alkuperätakuu koskee kaasua;

3) energialähde, josta kaasu on tuotettu, sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

4) maininta, jos energiantuotantolaitos on 29 päivän kesäkuuta 2021 jälkeen saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä, sekä tukijärjestelmän tyyppi;

5) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja yksilöivä tunnistenumero.

4 §
Vedyn alkuperätakuun sisältämät tiedot

Vedyn alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä;

2) maininta siitä, että alkuperätakuu koskee vetyä;

3) energialähde, josta vety on tuotettu, sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

4) maininta, jos energiantuotantolaitos on 29 päivän kesäkuuta 2021 jälkeen saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä, sekä tukijärjestelmän tyyppi;

5) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja yksilöivä tunnistenumero.

5 §
Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuun sisältämät tiedot

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuun tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä;

2) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu lämpöä vai jäähdytystä:

3) energialähde, josta energia on tuotettu, sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

4) maininta, jos energiantuotantolaitos on 29 päivän kesäkuuta 2021 jälkeen saanut investointitukea tai hyötynyt muusta kansallisesta tukijärjestelmästä, sekä tukijärjestelmän tyyppi;

5) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja yksilöivä tunnistenumero.

6 §
Energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen

Arviointilaitoksen suorittama energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta. Erityisestä syystä todentaminen voidaan tehdä myös viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi.

Eurooppalaisessa energian alkuperätodistusjärjestelmässä suoritettu todentaminen rinnastetaan energian alkuperätakuista annetussa laissa (1050/2021), jäljempänä alkuperätakuulaki, tarkoitettuun todentamiseen. Todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 15 §:n nojalla tehty hyväksymispäätös rinnastetaan alkuperätakuulaissa tarkoitettuun todentamiseen. Todentaminen on voimassa mainitun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331  4 artiklan 2 kohdan mukainen toiminnanharjoittajan hakemus rinnastetaan alkuperätakuulaissa tarkoitettuun todentamiseen. Todentaminen on voimassa viisi vuotta mainitun hakemuksen jättämisestä.

7 §
Todentamistodistuksen sisältämät tiedot

Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti ja käyttöönottoaika;

2) energiantuotantolaitoksen haltijan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

3) energiantuotantolaitoksen kapasiteetti;

4) tiedot energiantuotantolaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä niiden tuotanto-osuuksien määrittämis- ja mittaamistavasta;

5) jos kyseessä on monipolttoaineyksikkö, tiedot polttoaineiden tuotanto-osuuksien määrittämistavasta ja polttoainevirtojen mittaamistavasta;

6) energiantuotantolaitoksen tuottaman energian mittaustapaa koskevat tiedot siten, että niistä ilmenee mittauspaikat, energian omakäytön määrittämistapa, mittaustietojen luotettavuuden varmistamistapa sekä mittaustietojen ilmoittamistapa.

Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee lisäksi sisältää tiedot mahdollisesta verkkoliitynnästä sekä verkonhaltijan mittauksista.

Jos kyseessä on osuustuotantolaitos, todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee myös sisältää tiedot osuuksien haltijoista sekä tieto siitä, miten tuotantolaitoksen tuottama energia jaetaan osuuksien haltijoiden kesken.

8 §
Sähkön jäännösjakauman laskeminen

Sähkön jäännösjakauma lasketaan tietylle kalenterivuodelle kyseisen kalenterivuoden energialähteiden kokonaisyhdistelmästä. Jäännösjakaumaan ei kuitenkaan lasketa mukaan peruutettujen alkuperätakuiden kattamaa osuutta. Jäännösjakaumaan on sisällytettävä sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpitäjän alkuperätakuulain 13 §:n 1 momentin mukaisesti mitätöimät alkuperätakuut. Jäännösjakauman laskennassa tulee estää uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön kaksoislaskenta.

Sähkön jäännösjakauma on laskettava parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Jos 1 momentin mukaisesti laskettu sähkön tuottamiseen käytettyjen eri energialähteiden määrä eroaa sähkönkäyttäjille kalenterivuoden aikana myydyn sähkön määrästä, energialähteiden ja myydyn sähkön määrä tasataan ensisijaisesti eurooppalaista jäännösjakaumaa käyttäen. Jos eurooppalainen jäännösjakauma ei ole käytettävissä, käytetään sen sijaan 1 momentin mukaisia kansallisten sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuuksia tai muuta laskentamenetelmää, joka ei aiheuta uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön kaksoislaskentaa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82

Helsingissä 9.12.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Inkeri Lilleberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.