1047/2021

Helsingissä 25.11.2021

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1183/2020) 3–10, 17, 21, 26, 27, 30, 35 ja 50 § seuraavasti:

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministerin tukena ministeriön ja sen toimialaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja sen toimialan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja sen toimialaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut ministerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, kansliapäällikkö, osastojen ja tulosalueiden päälliköt sekä lainsäädäntöjohtaja ja kehittämisjohtaja. Henkilöstön edustaja voi osallistua johtoryhmän kokoukseen silloin, kun kokouksessa käsitellään erityisesti henkilöstön asioita. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin määrää.

4 §
Virkajohtoryhmä

Ministeriön virkajohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkajohtoryhmä käsittelee ministeriön ja sen toimialan toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkajohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastojen ja tulosalueiden päälliköt, lainsäädäntöjohtaja, tutkimusjohtaja, kehittämisjohtaja, tarkastusneuvos, henkilöstö- ja hallintojohtaja sekä henkilöstön edustaja.

Virkajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

5 §
Osastot ja tulosalueet

Ympäristöministeriön osastot ja tulosalueet vastaavat ministeriön strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.

6 §
Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta, maisemanhoitoa, luonnon virkistyskäyttöä, pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua, maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun luonnonvarojen käytön ja biotalouden ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua, biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä, ympäristövaikutusten arviointia sekä ympäristön seurannan yhteensovittamista. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä ja ympäristön seurantaan sekä toimialansa tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista. Osasto vastaa tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan yhteistyössä ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalueen kanssa.

7 §
Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asioista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, alueiden käytön suunnittelua, maapolitiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskuntien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausrakentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, rakennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista, asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä ja ympäristön seurantaan sekä toimialansa tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa A-Kruunu Oy:n omistajaohjauksesta. Osasto vastaa tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan yhteistyössä ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalueen kanssa.

8 §
Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat ilmansuojelua, ilmastonmuutoksen hillintää, jätteitä, kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemistä, maaperän pilaantumista, ympäristövahinkojen ehkäisemistä, jälkihoitoa, korjaamista ja korvaamista, materiaali- ja luonnonvaratehokkuutta, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä ympäristötaloutta ja ympäristöteknologiaa. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä ja ympäristön seurantaan sekä toimialansa tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista. Osasto vastaa tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan yhteistyössä ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalueen kanssa.

9 §
Ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalue

Ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat hallinnon kehittämistä, hallinnonalan ohjausta, toiminnan ja talouden suunnittelua ja ohjausta sekä henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja ohjausta. Tulosalue vastaa myös hallinnonalan ohjauksen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja ohjauksen yhtenäisyydestä yhteistyössä kansliapäällikön sekä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamista. Lisäksi se hoitaa ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelua, voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Tulosalue vastaa myös Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Ministeriön osastot ja tulosalueet hoitavat kansainvälistä yhteistyötä kukin toimialallaan ja toimivat aloitteellisesti yhteistyön kehittämiseksi.

Tulosalue vastaa myös ministeriön ja hallinnonalan tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittämisen ja yhteensovittamisen ohjauksesta yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Lisäksi tulosalue vastaa niistä hallinto- ja palvelutehtävistä sekä ministeriön tietohallintoa, tiedonhallinnan suunnittelua ja näihin liittyvää yhteistyötä koskevista asioista, jotka eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan, sekä asioista, jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille tai tulosalueille.

10 §
Viestinnän tulosalue

Viestinnän tulosalue vastaa viestinnän strategisuudesta, vaikuttavuudesta ja priorisoinnista sekä muusta viestinnästä yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa sekä ministeriön brändin eheydestä. Tulosalue vastaa myös ministeriön viestintäyhteistyöstä hallinnonalan sekä valtioneuvoston kanssa.

17 §
Osaston tai tulosalueen päällikön tehtävät

Osaston tai tulosalueen päällikkö johtaa osaston tai tulosalueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta sekä huolehtii osaston tai tulosalueen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huolehtii osaston tai tulosalueen henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle tai tulosalueelle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehitystä osaston tai tulosalueen toimialalla sekä tekee uudistusehdotuksia.

21 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvan lausunnon antamista muulle viranomaiselle;

2) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvia hallintokanteluita;

3) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista;

4) valtion virkamieslain (750/1994) mukaisia ministeriössä tehtäviä virkasopimuksia,

5) ministeriön tulossopimusta;

6) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuslainsäädäntöön, virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkioita;

7) kansliapäällikön alaisuudessa olevien virkamiesten sivutoimilupia ja -ilmoituksia;

8) virkavapauden myöntämistä ministeriön hallinnonalan viraston virasta, jos virkavapauden myöntäminen kuuluu ympäristöministeriölle;

9) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaa koskevien määrärahojen käyttämistä sekä hallinnonalan yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistamista, kun määräraha kuuluu useamman osaston tai tulosalueen toimialaan;

10) lahjoitusvarojen vastaanottamista sekä sponsorointitulojen hankkimista ja vastaanottamista;

11) ministeriössä todetun väärinkäytöksen ilmoittamista Valtiontalouden tarkastusvirastolle ja rikosilmoituksen tekemistä;

12) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaista tiedonhallintamallia ja tiedonhallinnan yhteentoimivuutta;

13) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä.

26 §
Ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtajan ratkaisuvalta

Ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä;

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä, lukuun ottamatta 27 ja 28 §:n mukaisesti osoitettuja määrärahoja;

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilijaottelun lisäjaotteluita, jotka kuuluvat ministeriön ratkaisuvaltaan;

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä;

5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksymistä;

6) poistosuunnitelman hyväksymistä;

7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden johdosta;

8) kansliapäällikköä koskevia 34 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilöstöä koskevia asioita,

9) ministeriön tietohallintoon osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä;

10) päätöksiä asiakirjojen salassapidosta.

27 §
Viestintäjohtajan ratkaisuvalta

Viestintäjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön viestintään osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä.

35 §
Nimitystoimivalta

Ylijohtajan, ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtajan, viestintäjohtajan, lainsäädäntöjohtajan, tutkimusjohtajan, kehittämisjohtajan, henkilöstö- ja hallintojohtajan, muun johtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen, ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003). Henkilöstöpäällikön, talouspäällikön, viestintäpäällikön nimittämisestä sekä muun henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta säädetään ympäristöministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri nimittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai tulosalueen päällikkö.

Nimittämistä tai työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset ja määräykset esitellään ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön tulosalueelta.

50 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena toimivat osastojen päälliköt virkaikäjärjestyksessä, ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja, viestintäjohtaja, lainsäädäntöjohtaja ja ministerin erikseen määräämät virkamiehet.

Osastojen ja tulosalueiden päälliköt määräävät sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kansliapäällikön kanssa.

Sijaisesta 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa henkilöstöä koskevissa asioissa säädetään 34 §:n 3 momentissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 25.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Lainsäädäntöjohtaja
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.