1044/2021

Helsingissä 26.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (519/2017) 24 §:n 1 momentti, 35 § ja 38 a § sellaisina kuin niistä ovat 35 § asetuksessa 181/2021 ja 38 a § asetuksessa 307/2020 seuraavasti:

24 §
Työryhmät, projektit, yhteistyöryhmät ja verkostot sekä selvityshenkilöt

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten voidaan asettaa työryhmä tai projekti. Työryhmän puheenjohtajaksi tai projektin päälliköksi sekä niihin osallistujiksi voidaan määrätä ministeriön henkilöstöä työjärjestyksessä vahvistetusta työnjaosta riippumatta. Työryhmän ja projektin asettaa ministeri tai kansliapäällikkö. He voivat asettaa myös ministeriön ulkopuolisia selvityshenkilöitä. Päätöksen työryhmän ja projektin jäsenen muuttamisesta voi tehdä myös osastopäällikkö osaston toimialaan kuuluvissa asioissa.


35 §
Osastopäällikön ja erillisyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia kuulu 34 §:n 7 kohdan mukaan ministerin tai kansliapäällikön ratkaistaviin;

2) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

3) osaston toimialaan kuuluvan valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämistä, palauttamisvelvollisuutta ja takaisinperintää, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa, sekä avustuspäätösten vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia, avustuksen siirtoa ja avustuksen käyttöajan pidentämistä;

4) osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä 24 §:n 1 momentissa tarkoitettujen selvityshenkilöiden asettamista lukuun ottamatta;

5) osaston toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettaviin asioihin;

6) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä osaston toimialaan pääosin kuuluvissa asioissa, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi;

7) viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisen asiakirjojen saamiseen sekä muussa lainsäädännössä tarkoitettua ministeriön lupaa salaisten tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamiseen;

8) valtioneuvoston yleisistunnon asettaman komitean ja muun valmisteluelimen kokoonpanon muuttamista silloin, kun valmisteluelimessä edustetut tahot säilyvät ennallaan;

9) virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston tai ministeriön nimitettävälle ministeriön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi, jos asia kuuluu ministeriön ratkaistavaksi; sekä

10) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkalla.

Mitä edellä todetaan osastopäälliköstä, sovelletaan vastaavasti myös erillisyksikön päällikköön.

38 a §
Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikkö ratkaisee 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelua ja vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanoa;

2) rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen avustusten takaisinperintää;

3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista; sekä

4) valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin annetun valtioneuvoston asetuksen (860/2021) mukaisia avustuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 26.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.